Панорамен изглед на Кърджали


Начало Новини

Обсъдиха Плана за финансово оздравяване на община Кърджали 2019-2020 година

 10 Май 2019

        В залата на Бизнесинкубатора се състоя публичното обсъждане на Проекто плана за финансово оздравяване на община Кърджали за периода 2019-2020г. В срещата участваха кметът инж. Хасан Азис, неговите заместници Тунджай Шюкрю и инж. Катя Митовска, двамата зам.- председатели на ОбС Кадир Мустафов и  Юсеин Ахмед, общински съветници , специалисти от общинска администрация, граждани.

      Планът за финансово оздравяване на община Кърджали е разработен на основание чл.130д, ал. 3 от Закона за публичните финанси /ЗПФ/  и има  за цел в срок за една година от неговото въвеждане в действие да се постигне финансово оздравяване на общината, намиращо израз във финансовата устойчивост и стабилност на общинските финанси, както и да се постигне по-добро управление на публичните ресурси, по-голяма прозрачност в дейността на общината и да се повиши контрола на местно ниво, при спазване на фискалните правила по ЗПФ.  

       „Планът е разработен на база методика на Министерството на финансите за оценка на финансовото състояние на общините”, каза в началото Радостина Боева, главен счетоводител на община Кърджали. Тя  съобщи, че материалите са качени на електронната  страница   на  община  Кърджали и всеки  може да се запознае с тях. Кратък анализ на финансовото състояние на община Кърджали за 2018 г. направи  Зина Касабова, началник отдел „Финансово – счетоводно  осигуряване”. Тя  уточни, че към 31.12.2018г. Община Кърджали отговаря на три от шестте критерия за оценка на МФ, което индикира, че общината е в състояние на финансово затруднение.Фокусът на програмата за финансово оздравяване  на община Кърджали е подобряване изпълнението на показателя осреднена събираемост на данъка върху   недвижимите  имоти и  данъка  върху  превозните средства. 

        По време на   публичното  обсъждането стана ясно, че просрочените задължения на Община Кърджали за 2018 г. са  в размер на  7 257 000 лв., като просрочията намаляват съществено спрямо отчетените просрочия към 31.12.2017 г.  Те са основно за текуща издръжка - 5 724 197 лв. (78.88%), а за капиталови разходи са в размер на 1 532 803 лв. (21.12%).

      За целия период на оздравителната процедура 2019 -2020 г., очакваният фискален ефект от мерките, които община Кърджали възнамерява да приложи за повишаване на събираемостта на приходите и за оптимизиране на някои разходи, възлиза на приблизително 2 310 000 лева. Очакваните  резултати от  набелязаните мерки за  финансово  оздравяване   на  община   Кърджали за периода  2019-2020 г. в  частта „Приходи” са  в размер на  2 005 000 лв. Заложено е повишаване събираемостта на приходите за предходни години от местни данъци и такси с 400 хил.лв., увеличаване събираемостта на Данък недвижими имоти /при събираемост  80%/ с 200 хил. лв., също увеличаване събираемостта на Данък върху  превозните средства при събираемост 80%/ - 400 хил.лв.  Това обяви Соня Табакова, директор дирекция „Местни приходи”.

       Несрин Местан, началник отдел „Стопански дейности и разпореждане с общински поземлен фонд” представи  мерките по отношение на  увеличение на приходите  във връзка  с продажбата на общинска собственост като очакваните приходи от  продажба на имоти в промишлена зона  са  в размер на  375 хил.лв.

         В Плана за финансово оздравяване на община Кърджали за периода  2019-2020 г  са и набелязаните  мерки  за намаляване  с 305 хил. лв. на  разходите. Сред тях са ограничаване на собствените средства за дофинансиране на всички бюджетни дейности с 10%, оптимизиране числеността на персонала чрез  преструктуриране на звената в общинска администрация, ограничаване назначенията на персонала по ПМС 66, ограничаване назначенията на свободни длъжности., намаляване размера на субсидиите за спортните клубове, регистрирани по ЗЮЛНЦ с 20% /без трети транш/, ограничаване на разходите за общоградски тържества, посрещане на гости и представителни разходи, също засилен предварителен контрол при поемане на задължения за извършване на текущи и инвестиционни разходи

        Свой  коментар  по проектоплана за финансово оздравяване на община Кърджали за периода 2019-2020г.  направи  и кметът на  община  Кърджали  инж. Хасан Азис  като подчерта, че  от гледна точка на коректността  община Кърджали  поддържа   през последните  години,  кога по високо, кога по – ниско  определено ниво на задлъжнялост. 

      „Независимо от финансовите  затруднения на общината, която не се  отличава от  останалите  около 250 общини в страната,  община Кърджали изпълнява  редовно и без да  ограничава  дейността си , също не  прекъсва   административния,  финансовия  и  инвестиционен процес”,  заяви  кметът  инж. Азис. Той посочи, че  само за  2018 г. общината е събрала близо  765 хил.лв.  по – малко   от  данък  върху движими имоти и  данък   МПС, защото такова е решението на съда  поради  акта на областния  управител  за оспорване  гласуваните от ОбС  ставки на данъците.

       „ В тази връзка  като говорим  за координация   на  местна и регионална власт,  виждаме, че отговорнастта се  разбира  по различен начин”,  посочи градоначалникът. Той  подчерта, че с мерките, предлагани от  Местни данъци и такси  и  Общинска собственост, общината  ще успее да  постигне  финансово  стабилизиране на  общината,  без  това да  се отразява  на социалните дейности, на дейностите в сферата на културата и спорта.

      

 

 

 

 

 

 

 

Още снимки
 Прочитания: 1255 пъти


2018-2021 © Община Кърджали, Всички права запазени.