Панорамен изглед на Кърджали


Начало Новини

ПОКАНА №5

 21 Май 2019

П О К А Н А

 5

На основание чл. 23, ал. 4 от Закона за местното самоуправление и местната   администрация    

С В И К В А М

На 30.05.2019 г. /четвъртък/ от 10.00 ч. в голямата зала на „Бизнес инкубатора” заседание  при следния                                                                                        

Проект!

Д Н Е В Е Н   Р Е Д:

 1. Допълнение и изменение на Програмата за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост за 2019 г.
 2.  Допълнение на Програмата за управление и разпореждане със земи  от общинския поземлен фонд на Община Кърджали за 2019 г.
 3. Даване на съгласие за продажба на имоти – частна общинска собственост, включени в Програмата за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост за 2019 г., определяне на пазарните цени и  начина на продажба на имотите.
 4.  Даване на съгласие за продажба на имоти от общинския поземлен фонд             – частна общинска собственост, определяне на пазарните цени и начина на продажба на имотите
 5. Гласуване в Общото събрание на акционерите на Многопрофилна болница за активно лечение “д-р Атанас Дафовски” АД гр. Кърджали от упълномощения от Общински съвет - Кърджали представител на общинската част от капитала на дружеството.
 6.  Приемане на годишните отчети за 2018 година на  Едноличните  търговски   дружества със 100 %  общинско участие в капитала.
 7.  Приемане на План за финансово оздравяване на  Община Кърджали за периода 2019 – 2020 г.
 8.  Даване на съгласие за кандидатстване с проектно предложение по процедура BG 06 RDNP001-19.199 на СНЦ „МИГ Стамболово – Кърджали 54”  по подмярка М 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащабни инфраструктура” на  Програма за развитие на селските райони  2014-2020 г. 
 9.  Даване на съгласие за продажба на общински жилища по административен ред  на наематели и определяне на пазарните оценки.
 10.  Даване на съгласие за продажба на общински поземлен имот с пл.сн. №305, кв.17 по ПУП на с. Опълченско, Община Кърджали, съставляващ придаваема част към УПИ ХIV-71, кв.17 по ПУП на с.Опълченско, отреден за поземлен имот с пл.сн.№ 71, кв.17 по ПУП на с.Опълченско, Община Кърджали, собственост на Храм „СВ. ПРОРОК ИЛИЯ” – с. Опълченско и определяне на пазарна цена на имота.
 11.  Даване на съгласие за прекратяване на съсобственост между Община Кърджали и Иван Илиев, чрез продажба на общински 200/500 идеални части от съсобствен  поземлен имот с № 40909.27.1135 по Плана на новообразуваните имоти по §4 от ЗСПЗЗ, ЗЗП 27 на землище гр. Кърджали, Община Кърджали, целият с площ 499,96 кв.м. и определяне на пазарна цена на общинската част от имота.
 12.  Даване на съгласие за прекратяване на съсобственост между Община Кърджали и Светла Терзиева, чрез продажба на общински 138/438 идеални части от съсобствен  поземлен имот с № 40909.27.647 по Плана на новообразуваните имоти по §4 от ЗСПЗЗ, ЗЗП 22 на землище гр. Кърджали, Община Кърджали, целият с площ 437,79 кв.м. и определяне на пазарна цена на общинската част от имота.
 13. Даване на съгласие за прекратяване на съсобственост между Община Кърджали и Айлин Мехмед, чрез продажба на общински 253/458 идеални части от съсобствен застроен УПИ ІV-48,183, кв.5 по ПУП на с.Жинзифово, Община Кърджали, равняващи се на 253 кв.м, целият с площ 458 кв.м и определяне на пазарна цена на общинската част от имота.
 14.  Даване на съгласие за прекратяване на съсобственост между Община Кърджали и Исмет Кахраман и Сабрие Кахраман - наследници на Ахмет Кахраман, чрез продажба на общинските 186/1381 идеални части от съсобствен УПИ ХІІ-74,149, кв.10 по ПУП на с. Бойно, Община Кърджали, равняващи се на 186 кв.м, целият с площ 1381 кв.м и определяне на пазарна цена на общинската част от имота.
 15.  Даване на съгласие за прекратяване на съсобственост между Община Кърджали и Димитрина Лазарова, чрез продажба на общински 47/497 идеални части от съсобствен  поземлен имот с № 06567.132.81 по Плана на новообразуваните имоти по §4 от ЗСПЗЗ, ЗЗП 24 на землище с. Брош, Община Кърджали, целият с площ 497,28 кв.м. и определяне на пазарна цена на общинската част от имота.
 16.  Даване на съгласие за прекратяване на съсобственост между Община Кърджали и Армена Стоянова, наследник на Герагос Мурадянов, чрез продажба на общински 235/735 идеални части от съсобствен  поземлен имот с № 06567.132.5 по Плана на новообразуваните имоти по §4 от ЗСПЗЗ, ЗЗП 24 на землище с. Брош, Община Кърджали, целият с площ 735,01 кв.м. и определяне на пазарна цена на общинската част от имота.
 17. Даване на съгласие за отдаване под наем на помещение,  находящо се в сградата на бивша Стоматологична поликлиника, бул.”Тракия” №13, гр.Кърджали, за осъществяване на  медицинска дейност.
 18.   Даване на съгласие за отдаване под наем на помещения (лекарски кабинет, манипулационна, помощна стая)  находящи се на трети етаж в сграда, с. Перперек, Община Кърджали, за осъществяване на първична извънболнична медицинска помощ.
 19.  Предложение за одобряване изменение на ПУП - ПРЗ / Подробен устройствен план – план за регулация и застрояване / на ПУП-ПРЗ за УПИ  ІІ, УПИ ІІІ-71, УПИ ІV, УПИ V-75, УПИ VІ и УПИ VІІ, кв.19 и УПИ  ІІ-67, УПИ ІІІ-67, УПИ ІV-72, УПИ V-72, УПИ VІ-73 и УПИ VІІ, кв.21 по плана на с.Зелениково, Община Кърджали. 
 20.  Откриване на нова детска градина „Мир” кв. „Студен кладенец”, град  Кърджали за учебната 2019 / 2020 г.
 21.  Откриване  на клубове на пенсионера в гр.Кърджали.
 22. Приемане на Отчет за изпълнение на Програма за закрила на детето за 2018 г.  и  Общинска Програма за закрила на детето за  2019 г. 
 23. Приемане на Отчет за изпълнение на годишния план на дейностите за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците в Община Кърджали за периода 2018 г.,  приемане на Годишен план на дейностите за подкрепа за личностното развитие на децата и учениците в Община Кърджали за периода 2019 г., приемане на Общинска стратегия за подкрепа за личностното развитие на децата и учениците в Община Кърджали.
 24. Отпускане на парични помощи за лечение на тежко болни лица.

 

                                                    ПРЕДСЕДАТЕЛ НА

                                                    ОБЩИНСКИ СЪВЕТ –

                                                    К Ъ Р Д Ж А Л И:    ………......…….....

                                                                                            /Р. МУСТАФА/


 Прочитания: 509 пъти


2018-2020 © Община Кърджали, Всички права запазени. Webdesign