Панорамен изглед на Кърджали


Начало Новини

П О К А Н А

 27 Май 2019

ПОКАНА

Уважаеми  дами и господа,    

Имам удоволствието да Ви поканя да участвате в провеждането на Официална церемония „Първа копка” по проект Ремонт и рехабилитация на улици и тротоари в град Кърджали, Договор за ПБФП BG16RFOP001-1.021-0003-С01, който се осъществяващ финансовата подкрепа на Оперативна програма «Региони в растеж» 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

Церемонията ще се състои на 29 май от 11:00 часа в Кърджали на площад „Хаджи Димитър” /кръговото кръстовище на пазара/.

 

С уважение,

инж. Хасан Азис, Кмет на община Кърджали

 

www.eufunds.bg 

Този.документ е създаден в рамките на проект Ремонт и рехабилитация на улици и тротоари в град Кърджали, Договор за ПБФП BG16RFOP001-1.021-0003-С01, който се осъществяващ финансовата подкрепа на Оперативна програма «Региони в растеж» 2014-2020 г., съфинансиранa от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на -публикацията се носи от Община Кърджали и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 г..

 

                           


 Прочитания: 424 пъти


2018-2020 © Община Кърджали, Всички права запазени. Webdesign