Панорамен изглед на Кърджали


Начало Новини

ПОКАНА ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ

 27 Юни 2019

ПОКАНА ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ

На основание чл. 11, ал. 1 от Наредба за условията и реда за провеждане на обществено обсъждане на проекти, финансирани чрез поемане на дългосрочен и/или краткосрочен дълг от община Кърджали и спазване на условията на Закона за обществен дълг, Община Кърджали уведомява обществеността и заинтересованите физически и юридически лица, че организира обществено обсъждане на проект „Обновяване и реконструкция на образователни обекти в град Кърджали”,   за който Община Кърджали има сключен Договор за БФП № BG16RFOP001-1.021-0001-С01, финансиран от Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г. и за чието финансиране Община Кърджали предстои да поеме краткосрочен  дълг, както и гаранциите към него. Общата стойност на договора за безвъзмездна финансова помощ е 13 863 049,07 лв.

За осигуряването на финансов ресурс за изпълнението на този договор Община Кърджали може да кандидатства за банков кредит от ФЛАГ ЕАД –гр. София.

Дата на провеждане на общественото обсъждане – 05.07.2019 г.  /петък/ от 17.00 часа.

Място на провеждане – зала на Бизнесинкубатор – Кърджали.

Място за свободен достъп до информация за проекта – отдел “Стратегическо планиране и управление на проекти”, сграда на Бизнесинкубатор, град Кърджали /двора на СОУ “Отец Паисий”/ до 16:30 часа  на  05.07.2019 г. /петък/. Информация за проекта е публикувана и на страницата на Община Кърджали – www.kardjali.bg, раздел „Програми и проекти”, подраздел  ОП „Региони в растеж” 2014-2020 г.

За контакти по общественото обсъждане: гр. Кърджали, бул. “България” № 41, Надежда Цветкова - началник отдел “Стратегическо планиране и управление на проекти”, тел. 0361/21651, email: ip_kj@mail.bg.

Писмени становища се приемат на адрес: гр. Кърджали, бул. “България” № 41,  Център за услуги и информация на граждани.

Писмените становища се приемат лично или по пощата до 16.30 часа на 05.07.2019 г./петък/ и се завеждат във входяща книга по реда на постъпването им.

Предварително записване за изказвания по време на общественото обсъждане могат да се заявят лично или писмено на същия адрес до 16.30 часа на 05.07.2019 г. /петък/.

Общественото обсъждане ще се ръководи от Докладчик, назначен със Заповед на Кмета на Община Кърджали - инж. Хасан Азис.

                                                                                   

Кмет на община Кърджали:

                                                                                                                     /инж. Хасан Азис/


 Прочитания: 1374 пъти


2018-2024 © Община Кърджали, Всички права запазени.Webdesign