Панорамен изглед на Кърджали


Начало Новини

Проект „Подкрепа и грижа за хората в Община Кърджали”

 08 Юли 2019

На 21.06.2019 г. Община Кърджали подписа Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, BG05M9OP001-2.040-0120-С01 за изпълнението на проект „Подкрепа и грижа за хората в Община Кърджали”, който се финансира по Процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG05M9OP001-2.040  „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – Компонент 2”.

      Проектът е насочен към подобряване качеството на живот и достъпа до здравно-социални услуги в домашна среда, насочени към социалното включване на хора с увреждания и  възрастни  хора  в община Кърджали. Целевата  гура на  проекта  включва 157 жители  на  Община Кърджали -  възрастни  хора  над  65 години  с ограничения  или  в  невъзможност за  самообслужване,  хора  с  увреждания и  техните  семейства  и  служители  на  Община Кърджали, ангажирани  с  процесите  на  предоставяне   на  здравни и  социални  услуги.

       Основните  дейности  по проекта  са  свързани    с  подбор на   потенциални  потребители,  подбор  и  обучение    на   екип  за  управление и   персонал  за  предоставяне  на  патронажната  грижа, както и   предоставяне на  почасови  мобилни   интегрирани   здравно -  социални  услуги   и  психологична  подкрепа  в  домашна  среда.  Реализирането  на проекта  ще  допринесе    за  обогатяване  на   патронажната  грижа,  чрез  разкриването  на   нови  здравно-социални  услуги и  гарантиран  достъп.

      Като бенефициент по проекта, Община Кърджали се ангажира да наеме на работа екип за  управление  на  патронажната  грижа и  медицински  специалисти  за  предоставяне  на  медицински и  здравни грижи,   осигуряване на   психологическа  подкрепа и  консултиране    на   потребителите  на  патронажните   услуги  в  рамките  на  12  месеца,   както и  оргинизиране и  провеждане  на  обучения  на   персонала,  предоставят  мобилните    интегрирани    здравно-социални  услуги   в  домашна  среда.

    Одобреният размер на безвъзмездна финансова помощ е 399 498,08 лв. и проекта ще се изпълнява за период от 18 месеца.


 Прочитания: 1482 пъти


2018-2024 © Община Кърджали, Всички права запазени.Webdesign