Панорамен изглед на Кърджали


Начало Новини

П О К А Н А №  7

 08 Юли 2019

П О К А Н А

 7

На основание чл. 23, ал. 4 от Закона за местното самоуправление и местната   администрация    

С В И К В А М

На  15.07.2019 г. /понеделник/ от 10.00 ч. в голямата зала на „Бизнес инкубатора” заседание  при следния                                                                              

Проект!

Д Н Е В Е Н   Р Е Д:

 

 1. Избиране на съдебни заседатели за Районен съд – Кърджали, за мандат 2020– 2023 г.
 2. Отчет за изпълнение на решенията на Общински съвет – Кърджали за първото полугодие на 2019 год.
 3.  Изменение на Решение №125 от заседание на Общински съвет Кърджали, проведено на 30.05.2019 г.
 4. Актуализация на плана на Бюджета за 2019 г. на Община Кърджали.
 5.  Допълнение на Програмата за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост на Община Кърджали за 2019 г.
 6. Допълнение на Програмата за управление и разпореждане със земи от общинския поземлен фонд на Община Кърджали за 2019 г.
 7.  Даване на съгласие за продажба на имоти – частна общинска собственост, включени в Програмата за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост за 2019 г., определяне на пазарните цени и  начина на продажба на имотите.
 8.  Даване на съгласие за продажба на имоти от общинския поземлен фонд   – частна общинска собственост, определяне на пазарните цени и начина на продажба на имотите.
 9.  Даване на съгласие за продажба на застроен УПИ III-3811, кв.68 по ЗРП на кв. ”Гледка”, гр.Кърджали, съставляващ поземлен имот с идентификатор 40909.127.59 по Кадастралната карта на гр. Кърджали, ул. ”Димитър Маджаров” №6, с площ 522 кв.м и начин на трайно ползване: ниско застрояване /до 10 м/, на собственичката на законно построените в него с отстъпено право на строеж: едноетажна жилищна сграда с висок призем, с идентификатор 40909.127.59.1, гаражи с идентификатори 40909.127.59.2 и 40909.127.59.3 по Кадастралната карта на гр. Кърджали – Галя Среброва и определяне на  пазарна цена на имота.
 10.  Даване на съгласие за продажба на застроен УПИ ХХІХ, кв.113 по ПУП на  кв. ”Студен кладенец”, гр. Кърджали, отреден за жилищно строителство, съставляващ поземлен имот с идентификатор 40909.119.284 по Кадастралната карта на гр. Кърджали, с площ 850 кв.м и начин на трайно ползване: средно застрояване /от 10 до 15м/, на собственик на законно изградената в него  сграда с отстъпено право на строеж с идентификатор 40909.119.284.1 и предназначение: Друг вид производствена, складова, инфраструктурна  по Кадастралната карта на гр. Кърджали – Йордан Петров и определяне на  пазарна цена на имота.
 11.  Даване на съгласие за удължаване срока на договор за наем на общински имот представляващ - Помещение № 4, находящо се в сграда на бул. „Беломорски” № 42А, гр. Кърджали.
 12.  Даване на съгласие за удължаване срока на договор за наем на общински имот, представляващ - Помещение за търговска дейност и услуги, находящо се в бл. „Веселчани”, ул. „Първи май” № 7, гр. Кърджали.
 13.   Даване на съгласие за удължаване срока на договор за наем на общински имот, представляващ - Помещение на първи етаж в сградата на съблекалните на открития плувен басейн в Спортен комплекс „Арпезос”, ул. „Републиканска”, гр. Кърджали.
 14.  Даване на съгласие за прекратяване на съсобственост между Община Кърджали и Гюнгьор Дурмуш, чрез продажба на общински 129/629 идеални части от съсобствен поземлен имот с № 62445.18.197 по Плана на новообразуваните имоти по §4 от ЗСПЗЗ, ЗЗП 28 на землище с. Резбарци, община Кърджали, целият с площ 629,12 кв.м и определяне на пазарната цена на общинската част от имота.
 15.   Даване на съгласие за прекратяване на съсобственост между Община Кърджали и Фетие Мюмюн, чрез продажба на общински 133/341 идеални части от съсобствен УПИ ІІІ-271,560, кв.23 по ПУП на с.Резбарци, Община Кърджали, съставляващи поземлен имот с пл.сн.№271 в размер на 133 кв.м,  целият с площ 341 кв.м и определяне на пазарна цена на общинската част от имота.
 16.  Даване на съгласие за сключване на предварителен договор между Община Кърджали и Стефан Кирчев за продажба  по реда на  чл.15, ал.3 и ал.5 от ЗУТ на общински поземлен имот с идентификатор 40909.115.164 по Кадастралната карта на гр.Кърджали, кв. „Възрожденци” и определяне на пазарната му цена.
 17.   Предоставяне на земи от общинския поземлен фонд на Община Кърджали на наследниците на Никола Карабоюков с признато право на собственост в землище с. Прилепци, Община Кърджали;
 18.  Даване  на  съгласие  за  подписване  на запис на заповед по проект „Подкрепа и грижа за хората в Община Кърджали”, Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.040-0120-С01 от 21.06.2019 г., който се осъществява с финансова помощ на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г, по Процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG05M9OP001-2.040 „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – Компонент 2”.
 19.  Даване  на  съгласие за кандидатстване с проектно предложение по процедура BG16M1OP002-3.012 - МИГ ,,Стамболово-Кърджали 54“ Подобряване на природозащитното състояние на видове в мрежата Натура 2000 чрез подхода ВОМР в територията на МИГ ,,Стамболово-Кърджали 54“ по Оперативна програма ,,Околна среда 2014-2020 г.“.
 20.  Даване на съгласие за кандидатстване с проектно предложение по процедура BG16M1OP002-2.009 ,,Изпълнение на демонстрационни проекти в областта на управлението на отпадъците“ по Приоритетна ос 2 на Оперативна програма ,,Околна среда 2014-2020 г.“.
 21.   Одобряване  окончателен  проект на Общ устройствен план /ОУП/ на община Кърджали.
 22.  Одобрява изменението на ОУП в частта на УПИ XIV-6347 и УПИ- 6519, кв. 217 по плана на кв. ,,Възрожденци“, гр. Кърджали.
 23.  Разрешение   за   изменение   на  Общ   устройствен план  /ОУП/ и одобряване на задание за част от кв. ,,Байкал“, засягащо кв.39, 43, 46 и 163 по плана на на гр. Кърджали, на основание чл.124а, ал.1, чл.124б, ал.1 във връзка с чл.134, ал.1, т.1 от ЗУТ.
 24.  Разрешение  за  изменение  на  Общ  устройствен  план /ОУП/   и одобряване на задание на територията на гр. Кърджали, на основание чл.124а, ал.1, чл.124б, ал.1 във връзка с чл.134, ал.1, т.1 от ЗУТ.
 25.   Одобрява ПУП – ПП   /Подробен устройствен план-парцеларен план/   за обект: Трасе на общински път, трасе за водопровод и канал в землищата на гр. Кърджали, с. Сипей и с. Повет и ПУП-ПЗ  /Подробен устройствен план-план за застрояване/   на част от поземлен имот с идентификатор 40909.22.215 с площ 662,465 дка, представляващ поземлен имот с проектен идентификатор 40909.22.216 с площ 133,393 дка с начин на трайно ползване ,,Друг вид горски имот“, попадащ в кадастралната карта на гр. Кърджали /за ,,Депо за опасни отпадъци“/.
 26.  Учредяване  на  сервитут  /право на прокарване/  за водопровод, за нуждите на физически лица в имоти общинска собственост.
 27.   Оптимизиране  мрежата  от  детски  заведения  на  територията  на Община Кърджали за учебната 2019/2020 год.
 28.  Предложение  за  актуализиране  Списъка  на  средищните  детски градини и училища на територията на община Кърджали.
 29.  Предложение   за   актуализиране   Списъка   на   защитени  детски градини и училища на територията на община Кърджали за 2019/2020 год.
 30.  Завишаване  броя  на  децата   в  общинските   детски   градини   на територията на община Кърджали за учебната 2019/2020 год.
 31.  Промяна на  административното подчинение на изнесената група с целодневна форма на организация в с. Бойно, община Кърджали.
 32.  Отпускане   на   парична   помощ   за   възстановяване   на къща пострадала от свлачище.
 33.   Отпускане на парични помощи за лечение на тежко болни лица.
 34.  ПИТАНИЯ.

 

 

                                                    ПРЕДСЕДАТЕЛ НА

                                                    ОБЩИНСКИ СЪВЕТ –

                                                    К Ъ Р Д Ж А Л И:    ………../п/....…….....

                                                                                       /Р. МУСТАФА/


 Прочитания: 1368 пъти


2018-2024 © Община Кърджали, Всички права запазени.Webdesign