Панорамен изглед на Кърджали


Начало Новини

ПОКАНА ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ

 17 Юли 2019

ПОКАНА ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ

 

На основание чл. 6, ал. 1 от Наредба за условията и реда за провеждане на обществено обсъждане на проекти, финансирани чрез поемане на дългосрочен и/или краткосрочен дълг от община Кърджали и спазване на условията на Закона за обществен дълг, Община Кърджали уведомява обществеността и заинтересованите физически и юридически лица, че организира обществено обсъждане на Перперикон - храм на боговете и дом на цивилизациите"”,   за който Община Кърджали кандидатства пред ДЗЗД „Фонд за устойчиви градове” за финансиране по процедура BG16RFOP001-6.002 „Развитие на туристически атракции”, Приоритетна ос 6 "Регионален туризъм" на ОП "Региони в растеж" 2014 -2020 г. и за чието финансиране Община Кърджали предстои да поеме дългосрочен  дълг, както и гаранциите към него.

Основна цел на проекта е да се създадат условия за  развитието  на конкурентноспособни туристически атракции на територията на община Кърджали и да се стимулира диверсификацията на местните и регионални туристическите продукти. Конкретни цели са:

  • Чрез социализация, консервацията и реставрацията на част от Археологически комплекс „Перперикон” да се подкрепи превръщането на комплекса в предпочитана туристическа атракция и да се осигурят подходящи условия за целогодишно му посещаване;
  • Чрез осъществяването на  презентационна кампания да се стимулира интереса на различни групи туристи;
  • Чрез увеличаването на туристическия поток да се подкрепи развитието на местния бизнес в сферата на туристическите услуги.

Проектът е насочен към посетителите на Археологическия комплекс „Перперикон” – български и чуждестранни туристи, ученици и студенти,  пенсионери и граждани от други социални групи; Специалисти в областта на културното наследство от България и ЕС – историци, археолози,  изследователи, архитекти с интерес към историята и представители на институции, отговарящи за опазването на културното наследство и  жителите на община Кърджали от различни социални и етнически групи, вкл. и роми.

Общата стойност на проектното предложение е 9 779 144,00 лв., от които индикативния размер на безвъзмездната финансова помощ е  8 290 758,00 лв. и размер на кредита - 1 488 386,00  лв.

Финансирането по приоритетна ос 6 „Регионален туризъм“ представлява комбинация от финансиране с безвъзмездни средства и финансиране от финансов инструмент /ФИ/. Комбинираното финансиране е предназначено за проекти, които нямат потенциал да генерират достатъчно приходи, за да се финансират изцяло чрез финансови инструменти и се нуждаят от безвъзмездно финансиране, за да са финансово жизнеспособни.

За осигуряването на финансиране от финансовия инструмент,  Община Кърджали кандидатства за кредит от ДЗЗД „Фонд за устойчиви градове”. Обезпечаването на кредита ще се извърши чрез залог на вземания.

Дата на провеждане на общественото обсъждане – 25.07.2019 г.  /четвъртък/ от 17.00 часа.

Място на провеждане – зала на Бизнесинкубатор – Кърджали.

Място за свободен достъп до информация за проекта – отдел “Стратегическо планиране и управление на проекти”, сграда на Бизнесинкубатор, град Кърджали /двора на СОУ “Отец Паисий”/ до 16:30 часа  на  25.07.2019 г. /четвъртък/.

За контакти по общественото обсъждане: гр. Кърджали, бул. “България” № 41, Надежда Цветкова - началник отдел “Стратегическо планиране и управление на проекти”, тел. 0361/21651, email: ip_kj@mail.bg.

Писмени становища се приемат на адрес: гр. Кърджали, бул. “България” № 41,  Център за услуги и информация на граждани.

Писмените становища се приемат лично или по пощата до 16.30 часа на 25.07.2019 г./четвъртък/ и се завеждат във входяща книга по реда на постъпването им.

Предварително записване за изказвания по време на общественото обсъждане могат да се заявят лично или писмено на същия адрес до 16.30 часа на 25.07.2019 г. /четвъртък/.

Общественото обсъждане ще се ръководи от Докладчик, назначен със Заповед на Кмета на Община Кърджали - инж. Хасан Азис.

                                                                                   

Кмет на община Кърджали:

                                                                                                                     /инж. Хасан Азис/


 Прочитания: 1272 пъти


2018-2024 © Община Кърджали, Всички права запазени.Webdesign