Панорамен изглед на Кърджали


Начало Новини

Представиха услугите на социалното предприятие „Обществена пералня и услуги в дома”

 18 Юли 2019

Основните цели, реализиращите се дейности, очакваните резултати и предоставените услуги от социалното предприятие „Обществена пералня и услуги в дома” бяха представени днес на пресконференция в залата на Бизнес инкубатора в Кърджали. Новото социално предприятие  започна реална дейност в края на миналата година. То се появи благодарение на проект, реализиращ се от Община Кърджали, финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. Общата цел на проекта е да улесни достъпа до заетост и осигуряване на подкрепа за социално включване на уязвими групи чрез създаване на подходящи условия за тяхната професионална интеграция в сферата на социалната икономика. 

Безвъзмездната финансова помощ  за проекта е в размер на  391 163,63 лв., от тях европейско съфинансиране в размер на  332 489, 08 лв, а национално - 58 674, 55 лв.

Пресконференцията бе открита от зам. -кмета на община Кърджали Веселина Тихомирова, която подчерта, че реализацията на проекта е част от целенасочената социална политика, която Община Кърджали развива. В резултат от реализираните дейности е създадено новото предприятие „Обществена пералня и услуги в дома“ и е осигурена заетост на 33 лица  от целевата група, включваща хора с увреждания, лица в неравностойно положение на пазара на труда и други социално изключени лица; представители на различни общности, заети в социалните предприятия, кооперации и специализирани предприятия за хора с увреждания и лица заети в институции и организации, свързани със социалното предприемачество.

По време на пресконференцията ръководителят на проекта Нермин Мехмед разказа, че в рамките на проекта са били реализирани различни дейности, сред които и  психологическо подпомагане и мотивиране на лица от уязвимите групи за включване в заетост. Извършен е бил и ремонт, оборудване и обзавеждане на помещенията, където е разположено Социалното предприятие  „Обществена пералня и услуги в дома”, а то е  – гр. Кърджали, кв. „Студен кладенец”, ул. „Детелина” № 8 – Дневен център за деца с увреждания-западно крило.

Нермин Мехмед подробно се спря и на социалните услуги предоставяни от предприятието. В обществената пералня се извършват услуги свързани с пране на спално бельо, на хавлии, халати, олекотени завивки, покривки, карета, пердета, дрехи и др. Цената за всички тях е 1,50 лв. на килограм. Предлага се и услуга „гладене“, като цената на килограм тук е 1,00 лв.

Социалното предприятие предлага и две услуги в дома и това са   „Домашен помощник” и  „Домашен чистач”. Ползвателите на втората  заплащат по три лева на час. Цените на услугите  предлагани от Социално предприятие „Обществена пералня и услуги в дома” са определени в Наредба за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Кърджали, подчерта още Нермин Мехмед.

         Реализирането на проекта създаде възможност за осигуряване на заетост, професионална интеграция и придобиването на трудови и професионални умения на хората с увреждания и на представителите на уязвими социални групи на пазара на труда за преодоляване на социалната им изолация, повишаване на качеството им на живот, стимулиране на конкурентоспособността им в работна среда, намаляване на бедността и риска от социално изключване.

Необходимостта от създаването на подобно предприятие се доказа във времето не само от направеното маркетингово проучване, но и на практика. Управителят на предприятието Милена   Кайрякова каза, че в началото на дейността наистина е имало трудности, но към момента услугите се търсят, а при услугата „домашен чистач”  графикът е запълнен месец напред.

Един от ползвателите на услугите на социалното предприятие е и Дневен Център „Надежда”. Впечатления от  предоставяните услуги сподели управителя му Тюркян Шюкри. Тя уточни, че до момента са изключително доволни от предлаганата услуга „обществена пералня” като срок и качество на изпълнение. От друга страна използването й е довело и до намаляване на таксите на потребителите на ДЦ „Надежда“

Важно е да се каже и че с реализирането на проекта се създаде възможност за осигуряване на заетост, професионална интеграция и придобиването на трудови и професионални умения на хората с увреждания и на представителите на уязвими социални групи на пазара на труда за преодоляване на социалната им изолация.

Срокът за изпълнение на проекта е 18 месеца или до 1  декември тази година. Проектът има своята устойчивост и в следващите шест месеца след края му, а желанието ни е дейността на новото социално предприятие да продължи и след това, каза в края на пресконференцията Нермин Мехмед.

Още снимки
 Прочитания: 1832 пъти


2018-2024 © Община Кърджали, Всички права запазени.Webdesign