Панорамен изглед на Кърджали


Начало Новини

П О К А Н А № 8

 01 Август 2019

П О К А Н А

 8

На основание чл. 23, ал. 4 от Закона за местното самоуправление и местната   администрация     

С В И К В А М

На 08.08.2019 г. /четвъртък/ от 10.00 ч. в голямата зала на „Бизнес инкубатора” заседание  при следния                                                                                 

Проект!

 

Д Н Е В Е Н   Р Е Д:

1.  Участие в извънредно заседание на Общото събрание на „Асоциация по ВиК – Кърджали”, определяне на мандат на представителя на Община Кърджали, насрочено за 11 септември 2019 г.

2.  Даване на съгласие за поемане на краткосрочен общински дълг във връзка с осигуряване на финансирането за изпълнението на Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG016RFOP001-1.021-0001-С01, проект “Обновяване и реконструкция на образователни обекти в град Кърджали”, финансиран по ОП „Региони в растеж” 2014-2020 г.

3. Разрешение за изменение на Общ устройствен план /ОУП/, на Подробен устройствен план – план за регулация и застрояване /ПУП-ПРЗ/ и одобряване на задания за изменение, на  подробен устройствен план за УПИ II в кв.90 по плана на Стара градска част, гр.Кърджали, на основание чл.124а, ал.1, чл.124б, ал.1, чл.134, ал.1, т.1, чл.134, ал.2, т.6 и чл.134, ал.3 от ЗУТ.

4. Разрешение за изработване на проект за Подробен устройствен план – парцеларен план и право на преминаване на електро захранване през имоти с идентификатори 55840.15.1, 55840.16.87 и 55840.16.28 за обект: “Нова кабелна линия 20kV от кабелни муфи на изв.Теклас до нов БКТП в имот с идентификатор 55840.22.76 попадащ в землището на с.Пепелище, общ.Кърджали”, на основание чл.124а, ал.1 от ЗУТ.

 

 

 

 

                                                      ПРЕДСЕДАТЕЛ НА

                                                      ОБЩИНСКИ СЪВЕТ –

                                                      К Ъ Р Д Ж А Л И:  ……….../п/........…….

                                                                                           /Р. МУСТАФА/


 Прочитания: 1155 пъти


2018-2024 © Община Кърджали, Всички права запазени.Webdesign