Панорамен изглед на Кърджали


Начало Новини

Община Кърджали обявява прием на документи за включване в механизъм лична помощ

 16 Август 2019

ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ

О Б Я В Я В А

ПРИЕМ НА ДОКУМЕНТИ ЗА ВКЛЮЧВАНЕ В

МЕХАНИЗЪМ ЛИЧНА ПОМОЩ ПО ЗАКОНА ЗА ЛИЧНАТА ПОМОЩ

 

          Лицата, които имат право да бъдат включени в механизма лична помощ по реда на Закона за личната помощ са:

          -Хората с право на чужда помощ с определени 90 и над 90 на сто вид и степен на увреждане или степен на трайно намалена работоспособност;

          -Децата с право на чужда помощ с определени 50 и над 50 на сто вид и степен на увреждане или степен на трайно намалена работоспособност;

          -Децата без право на чужда помощ с опредени 90 и над 90 на сто вид и степен на увреждане или степенна трайно намалена работоспособност.

 

          Необходими документи за включване в Механизма лична помощ по Закона за лична помощ за ползватели:

          1.Заявление – декларация /по образец/;

          2.Направление за ползване на механизма лична помощ, с определен брой часове месечно, издадено от Дирекция „Социално подпомагане“;           3.Документ за самоличност /за справка/, както и други документи по необходимост.

         

          Лицата желаещи да бъдат назначени като асистенти за предоставяне на механизма лична помощ по реда на Закона за личната помощ, следва да отговарят на следните изисквания:

          1. Да не са поставени под запрещение;

          2. Да не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер и спрямо тях да не са налагани мерки по Закона за защита от домашното насилие на ползвател на лична помощ.

         

          Необходими документи за заемане на длъжността:

          1. Заявление – декларация по образец до Кмета на Община Кърджали;

          2. Автобиография;

          3. Декларация за наличие/липса на сключен трудов договор /Копие от трудов договор/;

          4. Декларация, че спрямо него не са налагани мерки по Закона за защита от домашното насилие по отношение на ползвател на лична помощ;

          5. Документи, удостоверяващи успешно преминат курс на обучение за асистент, или документ, удостоверяващ наличието на подходящо образователно и/или квалификационно равнище, при наличие на такива.

 

          Срокове за подготвяне и сключване на тристранни споразумения и трудови договори:

          1. В срок до 7 дни от постъпване на Заявление-декларацията за включване в механизма лична помощ, се изготвя проект на Споразумение между асистента, ползвателя и доставчика на лична помощ;

          2. В 7 – дневен срок от сключване на Споразумението, Кметът на Община Кърджали сключва Трудов договор с асистента;

          3.Изпълнението на трудовия договор с асистента започва от първо число на месеца, следващ месеца на сключването на договора;

          С кандидатите за асистенти, които отговарят на изискванията за заемане на длъжността се провежда събеседване.

          В първите три работни дни на месеца, следващ отчетния месец, назначените асистенти представят на доставчика на лична помощ отчет по чл.27, ал.2 от ЗЛП, съдържащ кратък доклад за осъществените през месеца дейности.

          Кандидатите за включване в механизма лична помощ и кандидатите за асистенти могат да подават горепосочените документи в  Центъра за предоставяне на почасови услуги в общността и в домашна среда, находящ се на адрес: гр. Кърджали, бул. „България” 74, ет.3, стая 306 – всеки работен ден от 08.00 ч. до 12.00 ч. и от 13.00 ч. до 17.00 часа.

          Телефони за допълнителна информация:

          0361 22 331  -  Нигяр Мурад – специалист социални услуги и Йелиз Али- социален работник;

           0361 67386 – Нермин Мехмед – гл.експерт в Дирекция „Хуманитарни дейности”;

           0361 67387 – Елисавета Тодорова – гл.специалист в Дирекция „Хуманитарни дейности”.

 

 

Приложенията към обявата могат да бъдат открити в линк: "Обяви"


 Прочитания: 1876 пъти


2018-2024 © Община Кърджали, Всички права запазени.Webdesign