Панорамен изглед на Кърджали


Начало Новини

О Б Я В А

 20 Август 2019

О Б Я В А

за представяне на проектни предложения по процедура BG05M2OP001-3.011 МИГ Стамболово-Кърджали 54 - Подмярка 1 „Подкрепа за предучилищно възпитание и подготовка на деца в неравностойно положение“, по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020  

 

“Местна инициативна група Стамболово - Кърджали 54”, кани желаещите да представят проектни предложения по Подмярка 1 „Подкрепа за предучилищно възпитание и подготовка на деца в неравностойно положение“, от стратегията за ВОМР на „МИГ Стамболово-Кърджали 54“, като ОБЯВЯВА процедура на подбор на проектни предложения BG05M2OP001-3.011. МИГ Стамболово-Кърджали 54 - Подмярка 1 „Подкрепа за предучилищно възпитание и подготовка на деца в неравностойно положение“, по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 

Изпълнението на настоящата процедура се извършва чрез процедура на подбор на проектни предложения в съответствие с чл. 25, ал. 1, т. 1 от ЗУСЕСИФ.

Цел на предоставяната безвъзмездна финансова помощ по процедурата

Процедурата за подбор на проекти е в съответствие с предвидените за изпълнение мерки по ОП НОИР в одобрената стратегия за ВОМР по приоритетна ос 3 „Образователна среда за активно социално включване“, Инвестииционен приоритет (ИП) 9. ii „Социално-икономическо интегриране на маргинализирани общности, като например ромите“.

Специфичната цел на ОП НОИР по ИП 9.ii e: „Повишаване броя на успешно интегрираните чрез образователната система деца и ученици от маргинализирани общности, включително роми“.

Основната цел на процедурата по подхода ВОМР по ОП НОИР в Стратегията на МИГ Стамболово – Кърджали 54 е подкрепа за социално включване на деца от маргинализираните групи чрез подобряване на достъпа им до качествено образование.

Специфични цели на операцията са:

а) повишаване на качеството на предучилищното образование в малките населени места;

б) подобряване на достъпа до предучилищното образование в малките населени места;

в) намаляване на сравнително големия брой деца, които са отпаднали или не са обхванати от образователната система

Допустими кандидати и партньори:

Допустими кандидати по ОП НОИР и одобрената стратегия за ВОМР по настоящата процедура са:

 • Общини;
 • Детски градини.
 • Общински училища с подготвителни групи

ВАЖНО!

Допустимите кандидати и партньори следва да имат седалище и адрес на управление на територията на действие на МИГ „Стамболово – Кърджали 54“ с изключение на кандидат/партньор община Кърджали и да реализират проектите си към Стратегията по подхода ВОМР на същата територия. Проектите на кандидатите от община Кърджали трябва и да допринасят за развитието на селския район/населените места от Община Стамболово/.

 

 

Партньорството е задължително условие за допустимост на проекта!

 

Кандидатите задължително подписват Споразумение за партньорство с избраните партньори, в което детайлно описват ролята и задълженията на всеки участник в партньорството, както и начина на избор на всеки партньор по проекта. Изборът на партньори от страна на кандидата следва да бъде на база публична и прозрачна процедура - например обява във вестник, на интернет страницата на кандидата, и др. по преценка на кандидата. Кандидатите – общини съгласно чл. 59 и следващи от ЗМСМА задължително представят Решение на Общинския съвет за:

   1.подаване на проектно предложение по конкретната процедура;

   2.одобряване на споразумение за партньорство с конкретния/те партньор/и по проекта.

 

Допустими партньори по ОП НОИР и одобрената стратегия за ВОМР по настоящата процедура са:

 • Общини;
 • Детски градини;
 • Общински училища с подготвителни групи
 • Юридически лица с нестопанска цел (ЮЛНЦ) регистрирани в обществена полза, съгласно Закона за юридическите лица с нестопанска цел.

 

Юридически лица с нестопанска цел (ЮЛНЦ) в обществена полза, съгласно Закона за юридическите лица с нестопанска цел (ЗЮЛНЦ), регистрирани и действащи на територията на МИГ „Стамболово – Кърджали 54“ най-малко 12 месеца преди крайния срок за подаване от МИГ „Стамболово – Кърджали 54“ на стратегия за ВОМР с многофондово финансиране (31.08.2017 г.). В ролята си на партньори, ЮЛНЦ могат да изразходват средства само за дейности, които имат нестопански характер.

 

Допустимите партньори следва да имат седалище и адрес на управление на територията на действие на МИГ„Стамболово – Кърджали 54“  с изключение на община Кърджали и да реализират проектите си към стратегиите по подхода ВОМР на същата територия.

 

 

Допустими дейности  по процедурата:

Допустими преки дейности:

1.Дейности за подобряване на достъпа и повишаване на обхвата на децата от маргинализирани групи в системата на предучилищното образование (детски градини и училища, в които има подготвителни групи):

 • привличане и включване на допълнителни педагогически специалисти и помощник- учители за работа с деца от тези групи;
 • допълнително обучение по български език за децата, за които българският език не е майчин;
 • взаимодействие с родители;
 • допълнителна работа на педагогическите специалисти с деца от маргинализирани групи (вкл. работа през летните месеци);
 • подобряване на материално-битовите условия в образователните институции, включително съвременно ИКТ оборудване и електронни образователни продукти;
 • осигуряване на транспорт и хранене, когато това не се финансира от държавния или общинския бюджет;
 • други дейности, включени  в общинските програми със сходен характер

2.Насърчаване общуването и съвместните изяви между деца от маргинализирани и не маргинализирани групи, обучаващи се в различни образователни институции на територията на населеното място чрез допълнителни образователни услуги (вкл. през летните месеци).

 

 

Бюджет на приема, минимални и максимални размери на помощта за проект

Общият размер на безвъзмездната финансова помощ /БФП/по процедурата  е 287 000 лв.

Минималният размер на допустимите разходи за проект е 50 000 лева.

Максималният размер на БФП за проектно предложение не може да надхвърля максималния размер на финансовата помощ 287 000 лв.

Процент на съфинансиране:

По мярката не се изисква съфинансиране от страна на бенефициентите. Безвъзмездната финансова помощ е в размер на 100%.

 

Периоди за прием:

Настоящата процедура за подбор на проекти е с два крайни срока за прием :

 • Първи прием: Начален срок:16.08.2019 г. Краен срок: 16.10.2019 г. 17:00 часа. 
 • Втори прием: при наличие на остатъчни средства след първи прием – Начален срок: 15.04.2020 г. Краен срок 30.06.2020 г. 17:00 часа.

Всяко проектно предложение,  подадено след крайния срок, ще бъде отхвърлено и няма да бъде разглеждано по настоящата покана.

 

Кандидатите могат да зададат допълнителни въпроси и да искат разяснения във връзка с Условията за кандидатстване до 3 седмици преди крайния срок за подаване на проектните предложения. Допълнителни въпроси могат да се задават само на електронната поща на МИГ Стамболово – Кърджали 54: migstambolovo_kj@abv.bg. Разясненията се публикуват на ел. страница на МИГ-а и в ИСУН 2020 в срок до 10 дни от получаването на искането за разяснение, но не по–късно от две седмици от изтичането на срока за кандидатстване

Лица за контакти:

 • Изпълнителен директор – Иванка Душкова;
 • Експерт по прилагане на СВОМР – Петя Бонева;
 • Експерт по прилагане на СВОМР – Халим Бекир.

Телефони: 0888653146; 0886085829; 0899916716

Електронната поща на МИГ migstambolovo_kj@abv.bg 

Подробна информация и документи

Пълният пакет документи, необходими за кандидатстване по процедура BG05M2OP001-3.011 МИГ Стамболово-Кърджали 54 - Подмярка 1 „Подкрепа за предучилищно възпитание и подготовка на деца в неравностойно положение“,  от СВОМР на „МИГ Стамболово-Кърджали 54“ от Оперативна програма „НОИР“ 2014-2020 г. можете да намерите:

 • на интернет страницата на  МИГ : http://www.lagsk.eu
 • на интернет страницата  на Информационната система за управление и наблюдение на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове (ИСУН 2020) в раздела  за електронно кандидатстване: https://eumis2020.government.bg
 • в офис МИГ Стамболово Кърджали 54, с.Стамболово, Старата сграда на Общинска администрация.

Начин на подаване на проектните предложения:

Подаването на проектното предложение по настоящата процедура се извършва единствено и изцяло по електронен път, чрез попълване и подаване на уеб базиран формуляр за кандидатстване чрез Информационната система за управление и наблюдение на Структурните инструменти на ЕС в България (ИСУН 2020), на следния интернет адрес: https://eumis2020.government.bg, раздел „Отворени процедури”, процедура на МИГ Стамболово Кърджали 54.

Кореспонденцията и уведомленията във връзка с оценката на проектното предложение се осъществяват през ИСУН чрез електронния профил на кандидата.

За дата на получаване на кореспонденцията и уведомленията се счита датата на изпращането им чрез ИСУН. Сроковете започват да текат за кандидатите/бенефициентите от изпращането на съответната кореспонденция и уведомление от оценителната комисия в ИСУН. В тази връзка е важно кандидатите да разполагат винаги с достъп до имейл адреса, към който е асоцииран профила в ИСУН 2020.

Документи и приложения за кандидатстване:

 

 

СНЦ „МИГ Стамболово – Кърджали 54“, с адрес: с.Стамболово 6263, Старата сграда на Общинска администрация, e-mail: migstambolovo_kj@abv.bg и сайт:  www.lagsk.eu                                                                                                                                 

 


 Прочитания: 1519 пъти


2018-2024 © Община Кърджали, Всички права запазени.Webdesign