Панорамен изглед на Кърджали


Начало Новини

ПОКАНА

 27 Август 2019

 

П  О  К  А  Н  А

Уважаеми госпожи и господа,

Община Кърджали има удоволствието да Ви покани да участвате в заключителна пресконференция по проект:  „Професионална гимназия по селско и горско стопанство в град Кърджали - привлекателен образователен център за младите хора Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP001-3.002-0033-С01, финансиран от Оперативна програма  «Региони в растеж» 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

Заповядайте на 30.08.2019 година от 10.00 часа в залата на Бизнес-инкубатора, ул. „Отец Паисий“ 12А гр. Кърджали.

На срещата ще бъдат представени:

  • Целите на проекта и значението от постигнатия ефект;
  • Резюме на проекта;
  • Основни дейности и резултатите  от изпълнението на проекта;

 

 

 

                                                               инж. Хасан Азис

Кмет на Община Кърджали

 

 

Този документ е създаден в рамките на проект BG16RFOP001-3.002-0033-С01Професионална гимназия по селско и горско стопанство в град Кърджали - привлекателен образователен център за младите хора”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма  «Региони в растеж» 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Кърджали и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.

                                                                                                                                                                                         


 Прочитания: 1227 пъти


2018-2024 © Община Кърджали, Всички права запазени.Webdesign