Панорамен изглед на Кърджали


Начало Новини

ПОКАНА

 10 Септември 2019

ПОКАНА

Община Кърджали отправя покана към заинтересованите страни при изявен интерес да участват като партньори в проектно предложение на Община Кърджали по процедура BG05M2OP001-3.011 МИГ Стамболово-Кърджали 54 -Подмярка 1 „Подкрепа за предучилищно възпитание и подготовка на деца в неравностойно положение“, финансирана по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 г.

Основната цел на процедурата по подхода ВОМР по ОПНОИР в Стратегията на МИГ Стамболово – Кърджали 54 е подкрепа за социално включване на деца от маргинализираните групи (включително и подготвителните групи) чрез подобряване на достъпа им до качествено образование.

Специфични цели на процедурата са:

а) повишаване на качеството на предучилищното образование в малките населени места;

б) подобряване на достъпа до предучилищното образование в малките населени места;

в) намаляване броя на необхванатите  и на отпадащите от предучилищно образование деца, на отпадащите от училище и на преждевременно напусналите училище.

Допустими партньори по процедурата са:

 • Детски градини със седалище и адрес на управление на територията на действие на МИГ „Стамболово – Кърджали 54“.  
 • Юридическите лица с нестопанска цел (ЮЛНЦ) в обществена полза, съгласно Закона за юридическите лица с нестопанска цел (ЗЮЛНЦ), регистрирани и действащи на територията на МИГ „Стамболово – Кърджали 54“ най-малко 12 месеца преди крайния срок за подаване от МИГ „Стамболово – Кърджали 54“.  В ролята си на партньори, ЮЛНЦ могат да изразходват средства само за дейности, които имат нестопански характер.

Допустими дейности по процедурата са:

 1. Дейности за подобряване на достъпа и повишаване на обхвата на децата от маргинализирани групи в системата на предучилищното образование (детски градини и училища, в които има подготвителни групи):
  • привличане и включване на допълнителни педагогически специалисти и помощник- учители за работа с деца от тези групи;
  • допълнително обучение по български език за децата, за които българският език не е майчин;
  • взаимодействие с родители;
  • допълнителна работа на педагогическите специалисти с деца от маргинализирани групи (вкл. работа през летните месеци);
  • подобряване на материално-битовите условия в образователните институции, включително съвременно ИКТ оборудване и електронни образователни продукти;
  • осигуряване на транспорт и хранене, когато това не се финансира от държавния или общинския бюджет;
  • други дейности, включени в общински програми със сходен характер.
 2. Насърчаване общуването и съвместните изяви между деца от маргинализирани и не маргинализирани групи, обучаващи се в различни образователни институции на територията на населеното място чрез допълнителни образователни услуги (вкл. през летните месеци).

Обявата и насоките за кандидатстване по процедурата могат да бъдат намерени на интернет страницата на  МИГ: http://www.lagsk.eu и на интернет страницата  на Информационната система за управление и наблюдение на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове (ИСУН 2020) в раздела  за електронно кандидатстване: https://eumis2020.government.bg

Всички заинтересовани страни, които отговарят на критериите за допустимост на партньорите,  могат да подадат заявление за интерес за участие в проектното предложение на Община Кърджали. Заявлението за интерес се представя в свободен текст, като в него се посочат

 • Наименование и описание на организацията/ институцията;
 • Предложение за дейности, които организацията /институцията предлага да се включат в проектното предложение и които може да реализира като партньор;
 • Примерен бюджет за дейностите, които организацията/институцията ще реализира като партньор;
 • Опит в изпълнение на такива дейности (ако има такъв – описание) ;

ВАЖНО!

Заявленията за интерес следва да се подават в Информационния център на Общинска администрация – Кърджали, бул. „България”№41, в срок до 12.09.2019 г.

Заинтересованите страни, които подадат заявление за интерес и които отговарят на критериите за допустимост по процедурата ще бъдат поканени да се включат в разработването на проектното предложение и ще им бъде предложено да подпишат Споразумение за партньорство.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 Прочитания: 965 пъти


2018-2022 © Община Кърджали, Всички права запазени.Webdesign