Панорамен изглед на Кърджали


Начало Новини

П О К А Н А

 18 Септември 2019

 

П О К А Н А  №  9

      На основание чл. 23, ал. 4 от Закона за местното самоуправление и местната   администрация    

С В И К В А М

На 26.09.2019 г. /четвъртък/ от 10.00 ч. в голямата зала на „Бизнес инкубатора” заседание  при следния                                                                                                            

Проект!

Д Н Е В Е Н   Р Е Д:

 

 1. Приемане на Отчет за дейността на Общински съвет – Кърджали, за мандат 2015 - 2019 г.
 2.  Приемане на Отчет за дейността на Обществения съвет, за периода м.май 2017 г. до  м. септември 2019 г.
 3. Допълнение на Програмата за управление и разпореждане с имоти - общинска собственост за 2019г.
 4. Допълнение на Програмата за управление и разпореждане със земи от общинския поземлен фонд на Община Кърджали за 2019г.
 5.  Даване на съгласие за продажба на имоти-частна общинска собственост, включени в Програмата за управление и разпореждане с имоти-общинска собственост за 2019 г., определяне на пазарните цени и начина на продажба на имотите.
 6. Даване на съгласие за продажба на имоти от общинския поземлен фонд-частна общинска собственост, определяне на пазарните цени и начина на продажба на имотите.
 7.  Даване на съгласие за продажба на застроен УПИ IХ-общ., кв.2 по частичната регулация на с.Вишеград, Община Кърджали, с площ 545 кв.м, отреден за жилищно строителство, на собственичката на законно построената в него с отстъпено право на строеж двуетажна масивна жилищна сграда – Арзъ Мустафа и определяне на  пазарна цена на имота.
 8. Даване на съгласие за продажба на  поземлен имот с идентификатор 40909.106.99 по Кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Кърджали, идентичен с УПИ ХI-2526, кв.72 по плана на „Стара градска част“-гр.Кърджали, отреден   за обществено обслужване, ведно с изградените в имота сгради.
 9.  Даване на съгласие за прекратяване на съсобственост между Община Кърджали и „Френдс Вила” ЕООД, чрез продажба на общинските 3/4 идеални части от съсобствен УПИ VIII-241, кв.63 по ЗРП на ЦГЧ  на  гр.Кърджали, съставляващ поземлен имот с идентификатор 40909.108.241, с начин на трайно ползване: незастроен имот за обществена сграда, комплекс, целият с площ 550 кв.м и определяне на пазарна цена на общинската част от имота.
 10. Даване на съгласие за учредяване на възмездно право на пристрояване на тераса в размер на 10,35  кв.м, съгласно одобрен архитектурен проект на Айсун Ферад към собствения й апартамент № 3, бул. ”България” № 31,  жил.блок на „Министерство на отбраната”, вх.В, ет.1, съставляващ самостоятелен обект в сграда с идентификатор  40909.108.110.3.3 по Кадастрална карта на гр. Кърджали в общински застроен поземлен имот с идентификатор 40909.108.110 по Кадастралната карта на гр.Кърджали, попадащ в УПИ І-110,129,130, кв.69 по ЗРП на ЦГЧ  на гр. Кърджали, бул. ”България” № 31 и определяне  на пазарна цена за учредяване на право на пристрояване.
 11. Даване на съгласие за промяна на статут от общинска публична  в общинска частна собственост на част от поземлен имот с идентификатор 40909.126.936, представляваща проектен имот с идентификатор 40909.126.321, в размер на 7 кв.м, с начин на трайно ползване: за алея  по Кадастрална карта на гр.Кърджали, „Промишлена зона – юг”, съставляващ придаваема част към новопроектиран УПИ IХ, кв.79 по ПУП на „Складова зона – юг”.
 12. Приемане на бизнес програмата за периода 2019-2021 г. на общинско търговско дружество - „Ученическо хранене“ ЕООД   гр. Кърджали.
 13.  Даване на съгласие за кандидатстване с проектно предложение по процедура за подбор на проектни предложения BG05M2OP001-3.011 МИГ Стамболово – Кърджали 54, Подмярка 1 „Подкрепа за предучилищно възпитание и подготовка на деца в неравностойно положение“ по ОП „Наука и образование за интелигентен растеж” 2014-2020 г.
 14.  Даване на съгласие за поемане на дългосрочен общински дълг във връзка с осигуряване на финансирането за изпълнението на проект „Перперикон - храм на боговете и дом на цивилизациите", с който Община Кърджали кандидатства за финансиране пред Фонд за устойчиви градове и ОП „Региони в растеж” 2014-2020 г. по Приоритетна ос 6 "Регионален туризъм", процедура BG016RFOP001-6.002 „Развитие на туристически атракции” на ОП "Региони в растеж" 2014 -2020 г.
 15. Даване на съгласие за удължаване на срока на Записи на заповеди за авансови плащания по Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG016RFOP001-1.021-0001-С01, проект “Обновяване и реконструкция на образователни обекти в град Кърджали”, финансиран по ОП „Региони в растеж” 2014-2020 г.
 16. Възлагане на услугата патронажна грижа по проект „Подкрепа и грижа за хората в Община Кърджали”, схема BG05М9ОР001-2.040  „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – Компонент 2”.
 17.  Утвърждаване  и  дофинансиране  на  поднормативни  и  слети паралелки за учебната 2019/2020 г.
 18.  Одобряване  на проект за обект: ”Газоснабдяване на Община Кърджали” подобект: ”Разпределителен газопровод извън границите на урбанизираната територия на  Община Кърджали”  и подобект: ”Газоразпределителна мрежа на с.Сипей, Община Кърджали”. ПУП-ПП /Подробен устройствен план – парцеларен план/ за Разпределителен газопровод извън урбанизираната територия  за захранване на с.Сипей, Община Кърджали и ПУП-План схема за обект: Газоразпределителна мрежа на с.Сипей, Община Кърджали.
 19.   Одобряване на  Подробен устройствен план – План схема за обект:  ”ЕСМ /електронни съобщителни мрежи/  и прилежащата и инфраструктура на   А 1 България ЕАД в гр.Кърджали” -  Изграждане на отклонения от оптична кабелна мрежа за ул.”Стара планина” №2 с обхват кв.7 и кв.11 по плана на Стара градска част, гр.Кърджали.
 20.  Одобряване на  Подробен устройствен план – План схема за обект:  ”ЕСМ /електронни съобщителни мрежи/ и прилежащата и инфраструктура на  А 1 България ЕАД в гр.Кърджали” -  Изграждане на отклонения от оптична кабелна мрежа А 1 България ЕАД за ул.”Здравец” №11 с обхват кв.113 и кв.237 по плана на кв.”Студен кладенец”, гр.Кърджали.
 21.  Одобряване на  Подробен устройствен план – План схема за обект:  ”ЕСМ /електронни съобщителни мрежи/ и прилежащата и инфраструктура на   А 1 България ЕАД в гр.Кърджали” -  Изграждане на отклонения от оптична кабелна мрежа А 1 България ЕАД за ул.”Сан Стефано” №3 за захранване на сграда в УПИ ХХ-192,233, кв.161 по плана на  гр.Кърджали.
 22.  Одобряване на  Подробен устройствен план – План схема за обект:  ”ЕСМ /електронни съобщителни мрежи/ и прилежащата и инфраструктура на   А 1 България ЕАД в гр.Кърджали” -  Изграждане на отклонения от оптична кабелна мрежа А 1 България ЕАД за и ул.”Първи май ” № 62 с обхват кв.77, по плана на гр.Кърджали.
 23.  Одобряване на  Подробен устройствен план – План схема за обект:  ”ЕСМ /електронни съобщителни мрежи/ и прилежащата и инфраструктура на   А 1 България ЕАД на ж.к.”Възрожденци”, гр.Кърджали” с обхват кв.20, 143, 145, 146, 150, 151, 153, 157, 158, 171, 172, 173, 177, 179, 181, 195, 196, 197, 198, 200, 203, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214 и 260 по кадастралния и регулационен план на ж.к.”Възрожденци”, гр.Кърджали.
 24.  Разрешение за изработване на проект за Подробен устройствен план – парцеларен план и право на преминаване на електро захранване през имоти с идентификатори 66603.18.35 и 66603.22.204 за обект: “Външно електро захранване на жилищна сграда изградена в имот с идентификатор 66603.18.31 попадащ в землището на с.Сипей, Община Кърджали от МТП 2 Сипей”, на основание чл.124а, ал.1 от ЗУТ.
 25.  Разрешение за изработване на Подробен устройствен план, одобряване на заданиe за изработване на подробен устройствен план за неурегулиран поземлен имот с идентификатор 40909.19.126 попадащ в кадастралната карта на гр.Кърджали на основание чл.124а, ал.1 и чл.124б, ал.1 от ЗУТ.
 26.  Разрешение за изработване на Подробен устройствен план, одобряване на заданиe за изработване на подробен устройствен план за неурегулиран поземлен имот с идентификатор 40909.2.23 попадащ в кадастралната карта на гр.Кърджали на основание чл.124а, ал.1 и чл.124б, ал.1 от ЗУТ.
 27.  Разрешение за изработване на Подробен устройствен план – план за регулация и застрояване и одобряване на заданиe за изработване на подробен устройствен план на кв.14 и кв.15 по плана на с.Висока поляна, Община Кърджали на основание чл.124а, ал.1 във връзка с параграф 8, ал.2, т.2 и т.3, и чл.124б, ал.1 от ЗУТ.
 28.  Одобряване на изменение на  ОУП в частта на УПИ XLІІІ-общ., кв.151 по плана на кв.”Възрожденци”, гр.Кърджали.
 29.   Разрешение за изменение на Общ устройствен план /ОУП/, на Подробен устройствен план – план за регулация и застрояване /ПУП-ПРЗ/ и одобряване на задания за изменение, на  подробен устройствен план за имоти с идентификатори 40909.125.13 и 40909.125.15 отредени за обществено обслужване в кв.26 по плана на комплекс „Техникуми”, гр.Кърджали, на основание чл.124а, ал.1, чл.124б, ал.1, чл.134, ал.1, т.1, чл.134, ал.2, т.6 и чл.134, ал.3 от ЗУТ.
 30.  Разрешение за изменение на Общ устройствен план /ОУП/, на Подробен устройствен план – план за регулация и застрояване /ПУП-ПРЗ/ и одобряване на задания за изменение, на  подробен устройствен план за УПИ I-6524 в кв.225 по плана на ж.к.„Възрожденци“, гр.Кърджали, на основание чл.124а, ал.1, чл.124б, ал.1, чл.134, ал.1, т.1, чл.134, ал.2, т.6 и чл.134, ал.3 от ЗУТ.
 31.  Разрешение за изменение на Общ устройствен план /ОУП/, на Подробен устройствен план – план за регулация и застрояване /ПУП-ПРЗ/ и одобряване на задания за изменение, на  подробен устройствен план за УПИ I-5545 в кв.126 по плана на ж.к.„Възрожденци“, гр.Кърджали, на основание чл.124а, ал.1, чл.124б, ал.1, чл.134, ал.1, т.1, чл.134, ал.2, т.6 и чл.134, ал.3 от ЗУТ.
 32.  Разрешение за изменение на Общ устройствен план /ОУП/ и одобряване на задания за изменение на УПИ XIV-6482 в кв.203 по плана на ж.к.„Възрожденци“, гр.Кърджали, на основание чл.124а, ал.1, чл.124б, ал.1, чл.134, ал.1, т.1 от ЗУТ.
 33.  Отпускане на средства за финансово подпомагане на процедури и дейности, свързани с лечение на безплодие на семейства и лица, живеещи на семейни начала с репродуктивни проблеми на територията на Община Кърджали.     
 34.  Отпускане на парични помощи за лечение на тежко болни лица.
 35.  Избиране на временно изпълняващ длъжността кмет на Община Кърджали.
 36.  Избиране на временно изпълняващи длъжността кмет на  кметство в Община Кърджали.
 37.   ПИТАНИЯ.

                                                                     

                                                      

 

 

                                                                                      ПРЕДСЕДАТЕЛ НА

                                                                                      ОБЩИНСКИ СЪВЕТ –

                                                                                      К Ъ Р Д Ж А Л И:  ………............…….

                                                                                       /Р. МУСТАФА/

 


 Прочитания: 1174 пъти


2018-2021 © Община Кърджали, Всички права запазени.Webdesign