Панорамен изглед на Кърджали


Начало Новини

ПОКАНА

 20 Септември 2019

Проект „Обновяване и реконструкция

на образователни обекти в град Кърджали

ПОКАНА

Уважаеми госпожи и господа,     

Община Кърджали има удоволствието да Ви покани да присъствате на официална церемония по откриването на обект „Възстановяване на Детска градина „Мир” в град Кърджали”. Ремонтните дейности в сградата на детското заведение бяха реализирани по проект „Обновяване и реконструкция на образователни обекти в град Кърджали”, Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP001-1.021-0001-С01, финансиран от Оперативна програма «Региони в растеж» 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

Церемонията ще се състои на 24.09.2019 г. (вторник) от 10.30 часа в двора на възстановената Детска градина „Мир” - гр. Кърджали, кв. „Студен кладенец”,  ул. „Опълченска”.

Очакваме Ви!

 

инж. Хасан Азис

Кмет на Община Кърджали

 

 

Този документ е създаден в рамките на проект Обновяване и реконструкция на образователни обекти в град Кърджали”, Договор за БФП № BG16RFOP001-1.021-0001-С01, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Кърджали и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 г.


 Прочитания: 779 пъти


2018-2021 © Община Кърджали, Всички права запазени.