Панорамен изглед на Кърджали


Начало Новини

Започна новата учебна година в Центъра за кариерно ориентиране в Кърджали

 23 Октомври 2019

       За осма поредна година, през октомври стартира дейността на Центъра за подкрепа за личностно развитие – Център за кариерно ориентиране / ЦПЛР - ЦКО /гр. Кърджали. Той е един от 28-те кариерни центъра в страната, открити от Министерството на образованието и науката по проект „Система за кариерно ориентиране в училищното образование“, а  от януари 2018 г., с Решение на Общински свет – Кърджали, центърът е общинска структура.

В продължение на седем години екипът от обучени и сертифицирани кариерни консултанти  провежда обучения и форуми в училищата от областта.

Офисът на ЦПЛР - ЦКО гр. Кърджали е на ул. „Заводска“ 1, (бивш Младежки дом), обзаведен и оборудван с необходимата техника, с възможности за групови и индивидуални консултации и обучения. Центърът за кариерно ориентиране Кърджали е средищно място за предоставяне на достъпни и качествени услуги за информиране и консултиране на всички ученици и родителите им, за сътрудничество с другите специалисти от образователната система, за партньорство с работодателите и бизнеса, с други държавни и общински организации.

През учебната 2019/2020 г. продължават дейностите по кариерно ориентиране с ученици от първи до дванадесети клас. Освен групова работа, акцентът през настоящата учебна година е индивидуалното консултиране, което се провежда в центъра и на място в училищата при необходимост. В работата си екипът на ЦКО прилага новосъздадените инструменти за работа - интерактивни упражнения, тематични филми, тестове.

Акцент в провеждането на дейностите по кариерно ориентиране през новата учебна година ще се осъществява в 7 клас, за готовността на учениците за кандидатстване в гимназиална степен на образование, съобразно потребностите им от информиране и консултиране.

При учениците от 12 клас дейностите са ориентирани спрямо намеренията им за продължаване на образованието или за започване на работа. Основните цели в дейността на центъра са осигуряване услуги по кариерно ориентиране при прехода от основна към гимназиална степен на образование, при прехода от училище към висше образование или към пазара на труда, разширен обхват на учениците с оглед задържането им в образователната система.

ЦПЛР - ЦКО гр.  Кърджали продължава да организира и провежда форуми по кариерно ориентиране, да участва в общо училищни дейности, свързани с кариерното ориентиране на учениците, да участва в информационни събития на общинско и областно ниво, свързани с популяризиране на кариерното ориентиране в училищното образование, методическа работа с училищните психолози, педагогическите съветници, учители, класни ръководители, сътрудничество с бизнеса и други външни партньори – община, НПО, университети, медии и др.

 

 

Още снимки
 Прочитания: 1511 пъти


2018-2024 © Община Кърджали, Всички права запазени.Webdesign