Панорамен изглед на Кърджали


Начало Новини

ОБЯВА

 25 Октомври 2019

ОБЯВА

Община Кърджали, в качеството си на бенефициент по ОП „Развитие на човешките ресурси“, Процедурата: BG05M9OP001-2.040  „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – Компонент 2”, проект  „ Подкрепа и грижа за хората  в Община Кърджали»,  договор  №  BG05M9OP001-2.040-0120-С01 от 21.06.2019 г.,

ОБЯВЯВА

ПРИЕМ НА ДОКУМЕНТИ ЗА ПОДБОР НА ПЕРСОНАЛ  ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ  НА  ПОЧАСОВИ  МОБИЛНИ ИНТЕГРИРАНИ ЗДРАВНО- СОЦИАЛНИ  УСЛУГИ В ДОМАШНА СРЕДА ЗА СЛЕДНИТЕ ДЛЪЖНОСТИ:

 1. МЕДИЦИНСКИ СПЕЦИАЛИСТИ
 2. ЛЕКАР
 3. СПЕЦИАЛИСТ  „ЗДРАВНИ  ДЕЙНОСТИ” – РЕХАБИЛИТАТОР 
 4. СПЕЦИАЛИСТИ  В ОБЛАСТТА НА  СОЦИАЛНИТЕ  ДЕЙНОСТИ – ДОМАШНИ ПОМОЩНИЦИ
 5. ШОФЬОР

МИНИМАЛНИ ИЗИСКВАНИЯ И НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТИТЕ:

Медицински специалисти –    5 / пет/ лица. Срок за работа в рамките на проекта –12 месеца на трудов договор при 8 часа заетост дневно или втори трудов договор при 4 часа заетост дневно.

 • Степен на образование – висше;
 • Образователно-квалификационна степен – бакалавър или магистър
 • Специалност – „Медицинска сестра”, „Медицински фелдшер” – с предимство, „Акушерка”, „Медицински лаборант”;
 • Добра компютърна грамотност;
 • Умения и нагласа за работа с деца и лица с увреждания или такива в невъзможност за самообслужване;
 • Да е дееспособно лице;
 • Да не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер и да не е лишено по съдебен ред от правото да заема съответната длъжност;
 • Професионална дисциплина и отговорност;
 • Професионален опит – предимство;
 • Опит при изпълнение на проекти – предимство;

Описание на длъжността: Медицинският специалист извършва медицински манипулации, свързани с лечението на потребителя, назначени от лекар; мери кръвното налягате и кръвната захар, придружава потребителя при посещение при лекар, в лечебното заведение за извършване на консултации, прегледи, изследвания; следи за повишаване на жизнения статус на потребителите и подобряване на здравословното им състояние; изготвяне на индивидуалните планове на потребителите;

Лекар – 1 лице. Срок за работа в рамките на проекта –12 месеца на трудов договор при 8 часа заетост дневно или втори трудов договор при 4 часа заетост дневно.

 • Образование – Висше медицинско образование с образователно-квалификационна степен „Магистър по медицина ‘’.
 • Квалификация –хуманна медицина
 • Трудов стаж –  минимум 2 год.
 • Комуникативни умения;
 • Умения за работа в екип;
 • Мотивация за работа в динамична среда;
 • Компютърна грамотност.

Описание на длъжността: Лекарят предоставя медицинска помощ на пациенти, като прилага правилата за добра медицинска практика. Осъществява консултантска, диагностична и лечебна дейност в дома на потребителя или извън него. Осъществява медицинска дейност след получаване на информирано съгласие от пациента или от неговия законен представител в предвидените от закона случаи. Предоставя ясна и достоверна информация за здравословното състояние на пациента и методите за евентуалното му лечение. Отразява извършената дейност в съответната медицинска документация. Своевременно назначава и извършва консултативни прегледи, диагностични изследвания и процедури, отговарящи на всички правила на добрата медицинска практика.

Специалист  „Здравни  дейности”  - Рехабилитатор  -  1 лице. Срок за работа  в рамките  на   проекта  - 12 месеца на трудов договор при 8 часа заетост дневно или втори трудов договор при 4 часа заетост дневно.

 • Образование – висше, степен бакалавър/магистър
 • Квалификация – Кинезитерапия, Рехабилитация
 • Трудов стаж – не се изисква
 • Добро познаване на нормативната уредба, регламентираща предоставянето на социални услуги /Закон за социално подпомагане, Закон за интеграция на хората с увреждания;
 • Комуникативни умения;
 • Умения за работа в екип;
 • Мотивация за работа в динамична среда;
 • Компютърна грамотност.

Описание на длъжността: Участва в изработването на  индивидуални планове и в преразглеждането на плана. Диагностицира и при необходимост осъществява индивидуални рехабилитационни и ЛФК програми. Рехабилитацията е насочена към профилактика, преодоляване или компенсиране на уврежданията чрез различни средства, а също и намаляване или отстраняване периодите на временна нетрудоспособност. Медицинската рехабилитация включва дейности по кинезитерапия и физикална терапия, които се извършват съобразно назначенията на лекари-специалисти. Дейностите се извършват при спазване на разпоредбите и изискванията на Министерство на здравеопазването.                   

Специалисти в  областта на  социалните  дейности   – 12 /дванадесет/  лица. Срок за работа в рамките на проекта - 12 месеца на трудов договор при 8 часа заетост дневно или договор за услуга.

 • Образование – минимум основно образование
 • Квалификация – не се изисква
 • Трудов стаж – не се изисква
 • Комуникативни умения;
 • Умения за работа в  екип;
 • Мотивация за работа в динамична среда;

Описание на длъжността: Предоставя  почасови  мобилни  интегрирани  социални  услуги в домашна  среда. Способност за приспособяване, умения за работа с възрастни и лица с увреждания, работа в екип и способност за планиране и организиране на дейността.  Организира и осъществява ежедневна дейност, осигуряваща необходимите санитарно-хигиенни, битови и социални условия за осигуряване на нормален живот на потребителя на социалните услуги, а именно:Пазаруване – снабдяване с ежедневно необходимите продукти, лекарства и друго;Помощ при поддържане на лична хигиена; Поддържане на хигиената в жилищните помещения, обитавани от потребителя; Извършване на плащания на данъци, такси, комунално-битовиуслуги, други; Помощ при общуването и поддържането на социални контакти, развлечения и занимания в дома и извън него; Придружаване до социални услуги и обратно в дома, кактои на работно място. Съдействие при подаване на документи в пенсионен отдел, дирекция “Социално подпомагане, Общината, и др.

        Шофьор:  –  1  лице. Срок за работа в рамките на проекта - 12 месеца на 8 часов работен ден

 • Степен на образование –  средно
 • Квалификация – свидетелство за  управление   на  МПС
 • Да не е  лишаван  по съдебен ред от правото да заеме  съответната длъжност, да не е отнемано свидетелството за правоуправление на автомобил
 • Умение за  работа в  екип;
 • Да е дееспособно лице;
 • Професионална дисциплина и отговорност;
 • Мотивация  за  работа  в  екип;
 • Професионален опит – предимство;

Описание на длъжността: Преди излизане на път извършва преглед на МПС, проверява, горивото, охладителната течност, маслото, гумите, състояни¬ето и работата на двигателя, скоростната кутия, кормилното уп¬равление, осветлението, спирачките, работата на арматурното табло, наличността и състоянието на инструментите и принадлежностите. По време на път следи за нормалната работа на двигателя, механизмите на трансмисията и спазва безопасността на движението. През време на престоите проверява състоянието на автомобила. Описва в пътния лист данните за извършените курсове. Отговаря за превоз на  персонала в услугата  – ежедневен и при необходимост; Следи за състоянието и за изправността на предоставената му техника, инструменти и материали и се грижи за тяхното правилно използване. При възникнала необходимост за ремонт, както и при аварийна ситуация информира  ръководителя на проекта. Изпълнява и други конкретно възложени задачи, свързани с изпълняваната длъжност.

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ:

 • Заявление до Кмета на Община Кърджали /образец/;
 • Документ за самоличност /за справка/;
 • Автобиография /образец/;
 • Копие от диплома за завършено образование;
 • Декларация за обработка на личните данни от кандидата /образец/;
 • Документ удостоверяващ трудовия стаж (копие на трудова книжка);
 • Декларация от кандидата, че не е поставен под запрещение, не е осъждан за умишлено престъпление, не е лишен от правото да заема длъжността, за която кандидатства, не страда от заболявания, които застрашават живота и здравето на потребителите /образец/;

ДОКУМЕНТИТЕ ЩЕ СЕ ПРИЕМАТ от 29.10.2019 г. до 28.11.2019 г. от 09:00 часа до 16:30 часа на адрес: Общинска администрация, бул. „България” 41,  етаж 6, стая № 611.

Образците на изискуемите документи могат да бъдат изтеглени от сайта на Община Кърджали -www.kardjali.bg.

Телефон за информация: 0361 67 389; 0361 67 385.

Провеждане на подбора на персонал - Всички длъжности ще се заемат след проведен подбор на два етапа – първи етап - допустимост по документи, втори етап – събеседване. Класирането ще се извърши от комисия сформирана със заповед на Кмета на общината.

Крайните резултати за класиране на персонал ще се обявят на сайта на общината www.kardjali.bg и на таблото в сградата на Община Кърджали

ВАЖНО: ВСИЧКИ ОДОБРЕНИ КАНДИДАТИ СЛЕДВА ДА ПРЕДСТАВЯТ СЛЕДНИТЕ ДОПЪЛНИТЕЛНИ ДОКУМЕНТИ ПРЕДИ СКЛЮЧВАНЕТО НА ДОГОВОР ЗА ОБЯВЕНИТЕ ДЛЪЖНОСТИ:

 1. СВИДЕТЕЛСТВО  ЗА СЪДИМОСТ;
 2. КАРТА ЗА ПРЕДВАРИТЕЛЕН  МЕДИЦИНСКИ  ПРЕГЛЕД.
ПРИЛОЖЕНИЯ:
Заявление до Кмета на Община Кърджали
Автобиография
Декларация за съгласие за предоставяне и ползване на лични данни
Декларация за съдимост


 Прочитания: 1361 пъти


2018-2024 © Община Кърджали, Всички права запазени.Webdesign