Панорамен изглед на Кърджали


Начало Новини

ОБЯВА

 25 Октомври 2019

ОБЯВА

Община Кърджали, в качеството си на бенефициент по ОП „Развитие на човешките ресурси“, Процедурата: BG05M9OP001-2.040  „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – Компонент 2”, проект  „ Подкрепа и грижа за хората  в Община Кърджали»,  договор  №  BG05M9OP001-2.040-0120-С01 от 21.06.2019 г.,

ОБЯВЯВА

ПРИЕМ НА ДОКУМЕНТИ ЗА ПОДБОР НА ПОТРЕБИТЕЛИ НА ЗДРАВНО – СОЦИАЛНИ УСЛУГИ  

МИНИМАЛНИ ИЗИСКВАНИЯ И НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ:

 1. За ползватели на социалната услуга „патронажни грижи“ по проекта могат да кандидатстват лица от всички населени места на Община Кърджали, отговарящи на едно от следните изисквания:
 • Лица на възраст над 18 години с увреждания с ограничения или невъзможност за самообслужване;
 • Хора над 65 г. с ограничения или невъзможност за самообслужване;
 • Лица с валидно експертно решение на трудово-експертна лекарска комисия;
 • Лица с хронични заболявания, нуждаещи се от продължително наблюдение и здравни грижи;
 • Лица след оперативна интервенция и след хоспитализация, нуждаещи се от краткосрочно наблюдение и здравни грижи и техните семейства;
 • Самотно живеещи тежко болни лица.
 1. При кандидатстването се прилагат следните документи:
 • Заявление по образец
 • Документ за самоличност (копие);
 • Документ за самоличност на законния представител – настойник, попечител (копие);
 • Експертно решение на ТЕЛК/ НЕЛК (копие), епикризи или др. медицински документи;
 • Декларация по образец , че към момента на кандидатстването лицето ползва или не ползва социална услуга „личен асистент”, „социален асистент” или „домашен помощник” по други национални програми или по програми, финансирани от други източници или по друг ред (в случай, че ползва към момента на подаването - лицето вписва данни за срока на услугата, по която е потребител);
 • Декларация по образец за съгласие за обработване на лични данни;
 • Пълномощно (свободен текст), за лице, което да подаде заявлението от името на кандидата -когато не се подава лично.

ДОКУМЕНТИТЕ ЩЕ СЕ ПРИЕМАТ от 29.10.2019 г. до 28.11.2019 г. от 09:00 часа до 16:30 часа на адрес: Общинска администрация, бул. „България” 41,  етаж 6, стая № 611.

Образците на изискуемите документи могат да бъдат изтеглени от сайта на Община Кърджали -www.kardjali.bg.

Телефон за информация: 0361 67 389; 0361 67 385.

Провеждане на подбора на потребители - Патронажните грижи ще се предоставят на базата на оценки на индивидуалните потребности и ще се спазват хоризонталните принципи за равни възможности и недопускане на дискриминация.

ПРИЛОЖЕНИЯ:
Заявление за ползване на услугата „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания”
Декларация за съгласие за предоставяне и ползване на лични данни


 Прочитания: 1242 пъти


2018-2024 © Община Кърджали, Всички права запазени.Webdesign