Панорамен изглед на Кърджали


Начало Новини

ПОКАНА №3

 28 Ноември 2019

П  О К А Н А

№ 3

       На  основание чл. 23, ал.4   от  Закона  за  местното  самоуправление  и  местната  администрация

 

С В И К В А М

      На  04.12.2019 г.  /сряда/   от  10.00 ч.  в  сградата  на  „ Бизнес  инкубатора”  заседание  на  Общински  съвет – Кърджали  при  следния

Проект!

Д Н Е В Е Н  Р Е Д

  1.   Актуализация  на  Правилника  за  организацията  и  дейността  на  Общински  съвет  - Кърджали,  неговите  комисии и  взаимодействието  му  с  общинска  администрация,  за  мандат  2019 – 2023 г.
  2. Избор  на  заместник – председатели  на  Общински  съвет  - Кърджали.
  3. Определяне  на  поименен  състав  и  ръководства  на  Постоянните  комисии  към  Общински  съвет  - Кърджали, за  мандат  2019 – 2023 г.
  4. Даване  на  съгласие  за  кандидатстване  с  проектно  предложение  по  процедура  BGLD – 2.001 – „ Изграждане  на  младежки  центрове ”  по  програма „ Местно   развитие, намаляване  на  бедността  и  подобрено  включване  на  уязвими  групи”,  област  от  програмата  PA 8 „ Деца  и  младежи  в  риск”.
  5. Актуализация  на разчета  за  финансиране  на  капиталови  разходи  за 2019 г.   на  Община  Кърджали.
  6. ПИТАНИЯ.

 

                                                                                       ПРЕДСЕДАТЕЛ НА

                                                                                       ОБЩИНСКИ СЪВЕТ –

                                                                                        КЪРДЖАЛИ: ………………П………………….     

                                                                                                             /инж. ЮСЕИН АХМЕД/


 Прочитания: 817 пъти


2018-2021 © Община Кърджали, Всички права запазени.