Панорамен изглед на Кърджали


Начало Новини

ОБЯВА

 29 Ноември 2019

ОБЯВА ЗА УДЪЛЖАВАНЕ НА СРОКА ЗА ПРИЕМ НА ДОКУМЕНТИ ЗА ПОТРЕБИТЕЛИ НА  ЗДРАВНО-СОЦИАЛНИ  УСЛУГИ В ДОМАШНА СРЕДА

 

          Във връзка  с  проект  „ Подкрепа и грижа за хората  в Община Кърджали»,  договор  №  BG05M9OP001-2.040-0120-С01 от 21.06.2019 г., Процедурата: BG05M9OP001-2.040  „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – Компонент 2”, Община Кърджали, в качеството си на бенефициент  по ОП „Развитие на човешките ресурси” удължава срока за

ПРИЕМ НА ДОКУМЕНТИ
ЗА ПОТРЕБИТЕЛИ НА  ЗДРАВНО –СОЦИАЛНИ  УСЛУГИ

В ДОМАШНА СРЕДА 

 

      ЗАЯВЛЕНИЯ ЗА КАНДИДАТ ПОТРЕБИТЕЛИ могат да се подават в срок от 29.11.2019 г.  до 05.12.2019 г. (вкл). от 09:00 часа до 16:30 часа на адрес: Общинска администрация Кърджали, бул. „България” 41, ет.6, стая № 611

Телефон за информация: 0361 67 389

 

 

     Целева група:

 • Лица на възраст над 18 години с увреждания с ограничения или невъзможност за самообслужване;
 • Хора над 65 г. с ограничения или невъзможност за самообслужване;
 • Лица с валидно експертно решение на трудово-експертна лекарска комисия;
 • Лица с хронични заболявания, нуждаещи се от продължително наблюдение и здравни грижи;
 • Лица след оперативна интервенция и след хоспитализация, нуждаещи се от краткосрочно наблюдение и здравни грижи и техните семейства;
 • Самотно живеещи тежко болни лица.

 

Необходими документи:

 • Заявление (по образец)
 • документ за самоличност (за справка); за дете - удостоверение за раждане (копие);
 • документ за самоличност на законния представител – родител, настойник, попечител (за справка);
 • експертно решение на ТЕЛК/ НЕЛК (копие);
 • медицински протокол на ЛКК (копие);
 • други медицински документи - актуална епикриза и др. (копие);
 • удостоверение за настойничество/попечителство (копие);
 • Заповед/съдебно решение за настаняване на дете в семейство на близки или роднини или приемно семейство по чл.26 от Закона за закрила на детето (копие);
 • други документи (по усмотрение на кандидат-потребителя)

 

  В рамките на проекта ще се извърши оценка на потребностите на подалите заявления лица с увреждания, въз основа на която ще се формира индивидуален бюджет за ползване на услугата и ще се извърши подбор на най–нуждаещите се потребители.

 

Крайните резултати за класиране на потребители ще се обявят на сайта на общината www.kardjali.bg и таблото в сградата на Община Кърджали

 

 


 Прочитания: 933 пъти


2018-2021 © Община Кърджали, Всички права запазени.Webdesign