Панорамен изглед на Кърджали


Начало Новини

ОБЯВА

 29 Ноември 2019

Обява  ЗА УДЪЛЖАВАНЕ НА СРОКА ЗА ПРИЕМ НА ДОКУМЕНТИ ЗА ПЕРСОНАЛ НА  ЗДРАВНО-СОЦИАЛНИ  УСЛУГИ В ДОМАШНА СРЕДА

 

          Във връзка  с  проект  „ Подкрепа и грижа за хората  в Община Кърджали»,  договор  №  BG05M9OP001-2.040-0120-С01 от 21.06.2019 г., Процедурата: BG05M9OP001-2.040  „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – Компонент 2”, Община Кърджали, в качеството си на бенефициент  по ОП „Развитие на човешките ресурси” удължава срока за

ПРИЕМ НА ДОКУМЕНТИ
ЗА ПЕРСОНАЛ НА  ЗДРАВНО –СОЦИАЛНИ  УСЛУГИ

В ДОМАШНА СРЕДА  ЗА  СЛЕДНИТЕ  ДЛЪЖНОСТИ:

 

 1. МЕДИЦИНСКИ СПЕЦИАЛИСТИ
 2. ЛЕКАР 

 

МИНИМАЛНИ ИЗИСКВАНИЯ И НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТИТЕ:

Медицински специалисти – Срок за работа в рамките на проекта –12 месеца на трудов договор при 8 часа заетост дневно или втори трудов договор при 4 часа заетост дневно.

 • Степен на образование – висше;
 • Образователно-квалификационна степен – бакалавър или магистър
 • Специалност – „Медицинска сестра”, „Медицински фелдшер” – с предимство, „Акушерка”, „Медицински лаборант”;
 • Добра компютърна грамотност;
 • Умения и нагласа за работа с деца и лица с увреждания или такива в невъзможност за самообслужване;
 • Да е дееспособно лице;
 • Да не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер и да не е лишено по съдебен ред от правото да заема съответната длъжност;
 • Професионална дисциплина и отговорност;
 • Професионален опит – предимство;
 • Опит при изпълнение на проекти – предимство;

 

Описание на длъжността: Медицинският специалист извършва медицински манипулации, свързани с лечението на потребителя, назначени от лекар; мери кръвното налягате и кръвната захар, придружава потребителя при посещение при лекар, в лечебното заведение за извършване на консултации, прегледи, изследвания; следи за повишаване на жизнения статус на потребителите и подобряване на здравословното им състояние; изготвяне на индивидуалните планове на потребителите;

 

Лекар – Срок за работа в рамките на проекта –12 месеца на трудов договор при 8 часа заетост дневно или втори трудов договор при 4 часа заетост дневно.

 • Образование – Висше медицинско образование с образователно-квалификационна степен „Магистър по медицина ‘’.
 • Квалификация –хуманна медицина
 • Трудов стаж –  минимум 2 год.
 • Комуникативни умения;
 • Умения за работа в екип;
 • Мотивация за работа в динамична среда;
 • Компютърна грамотност.

 

Описание на длъжността: Лекарят предоставя медицинска помощ на пациенти, като прилага правилата за добра медицинска практика. Осъществява консултантска, диагностична и лечебна дейност в дома на потребителя или извън него. Осъществява медицинска дейност след получаване на информирано съгласие от пациента или от неговия законен представител в предвидените от закона случаи. Предоставя ясна и достоверна информация за здравословното състояние на пациента и методите за евентуалното му лечение. Отразява извършената дейност в съответната медицинска документация. Своевременно назначава и извършва консултативни прегледи, диагностични изследвания и процедури, отговарящи на всички правила на добрата медицинска практика.

 

        

 

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ:

 • Заявление до Кмета на Община Кърджали /образец/;
 • Документ за самоличност /за справка/;
 • Автобиография /образец/;
 • Копие от диплома за завършено образование;
 • Декларация за обработка на личните данни от кандидата /образец/;
 • Документ удостоверяващ трудовия стаж (копие на трудова книжка);
 • Декларация от кандидата, че не е поставен под запрещение, не е осъждан за умишлено престъпление, не е лишен от правото да заема длъжността, за която кандидатства, не страда от заболявания, които застрашават живота и здравето на потребителите /образец/;

 

ДОКУМЕНТИТЕ ЩЕ СЕ ПРИЕМАТ от 29.11.2019 г. до 05.12.2019 г. от 09:00 часа до 16:30 часа на адрес: Общинска администрация, бул. „България” 41,  етаж 6, стая № 611.

Образците на изискуемите документи могат да бъдат изтеглени от сайта на Община Кърджали -www.kardjali.bg.

Телефон за информация: 0361 67 389; 0361 67 385.

 

Провеждане на подбора на персонал - Всички длъжности ще се заемат след проведен подбор на два етапа – първи етап - допустимост по документи, втори етап – събеседване. Класирането ще се извърши от комисия сформирана със заповед на Кмета на общината.

 

Крайните резултати за класиране на персонал ще се обявят на сайта на общината www.kardjali.bg и на таблото в сградата на Община Кърджали

 

 

ВАЖНО: ВСИЧКИ ОДОБРЕНИ КАНДИДАТИ СЛЕДВА ДА ПРЕДСТАВЯТ СЛЕДНИТЕ ДОПЪЛНИТЕЛНИ ДОКУМЕНТИ ПРЕДИ СКЛЮЧВАНЕТО НА ДОГОВОР ЗА ОБЯВЕНИТЕ ДЛЪЖНОСТИ:

 1. СВИДЕТЕЛСТВО  ЗА СЪДИМОСТ;
 2. КАРТА ЗА ПРЕДВАРИТЕЛЕН  МЕДИЦИНСКИ  ПРЕГЛЕД.


 Прочитания: 922 пъти


2018-2021 © Община Кърджали, Всички права запазени.Webdesign