Панорамен изглед на Кърджали


Начало Новини

П  О К А Н А № 4

 13 Декември 2019

    П  О К А Н А № 4

 На  основание чл. 23, ал.4   от  Закона  за  местното  самоуправление  и  местната  администрация

С В И К В А М

На  23.12.2019 г.  /понеделник/   от  10.00 ч.  в  сградата  на  „ Бизнес  инкубатора”  заседание  на  Общински  съвет – Кърджали  при  следния

                                                                                                                                                                       Проект!

 

Д Н Е В Е Н  Р Е Д

1.Даване на съгласие  община Кърджали  да  стартира  процедура  за Предоставяне безвъзмездно за управление на археологически комплекс ,,Перперикон“ съгласно разпоредбите на Закона за културното наследство.

2.Изменение на т.5 от Решение №270 от 17.11.2016год.  на Общински съвет–Кърджали, с което се дава съгласие за участие на община Кърджали в Сдружение с нестопанска цел ,,Местна инициативна група – Стамболово и Кърджали 54“.г.

3. Изменение на Решение № 68, съгласно Протокол № 3 от 27.03.2014 г.

4.Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на община Кърджали.

5.Приемане на план-сметка за дейностите по управление на отпадъците и определяне размера на таксата за битови отпадъци за 2020г.

6.Определяне на нов състав на Експертния съвет за приемане на правни анализи и пазарни оценки за продажба на общинско имущество към Общински съвет-Кърджали

7.Предоставяне за ползване на имоти-полски пътища, общинска собственост, включени в масивите за ползване по реда на чл.37в, ал.4, от ЗСПЗЗ.

8.Предоставяне на земи от общинския поземлен фонд на община Кърджали на наследниците на Васил Вълчев Драндев с признато право на обезщетяване със земи в землище гр. Кърджали, община Кърджали.

9.Предоставяне на земи от общинския поземлен фонд на община Кърджали на наследниците на Муса Юмеров Фейзулов с признато право на собственост със земи в землище гр. Кърджали, община Кърджали.

10.Създаване на Наблюдателна комисия към Общински съвет – Кърджали за мандат 2019 – 2023г.

11. ПИТАНИЯ.

        

                                                       ПРЕДСЕДАТЕЛ НА

                                                              ОБЩИНСКИ СЪВЕТ –

                                                                                          КЪРДЖАЛИ:  ……………П……………

                                                                                                                             /инж. ЮСЕИН АХМЕД/


 Прочитания: 1168 пъти


2018-2024 © Община Кърджали, Всички права запазени.Webdesign