Панорамен изглед на Кърджали


Начало Новини

Прессъобщение

 16 Декември 2019

      На 17.12.2019 г. от 15:20 часа Общинско радио Кърджали ще излъчи в рубриката „Европа и ние” повторението на първото от новата трета поредица предавания на теми, свързани с Кохезионната политика на Европейския съюз, Оперативните програми и възможностите за финансиране в България. В него ще бъдат представени актуалните процедури за кандидатстване по четири от оперативните програми – „Околна среда“, „Иновации и конкуретноспособност“, Програмата за развитие на селските райони“ и „Развитие на човешките ресурси“.
      Поредицата от 12 предавания се подготвя от екипа на Областен информационен център – Кърджали и се реализират по проект ”Областен информационен център в град Кърджали – заедно с информираните граждани”, Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG05SFOP001-4.004-0008, който се финансира по Оперативна програма „Добро управление" 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

 

www.eufunds.bg

Тази публикация е създадена в рамките на проект Областен информационен център Кърджали – заедно с информираните граждани”, Договор за БФП № BG05SFOP001-4.004-0008, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро управление” 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Кърджали и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПДУ 2014-2020 г.”


 Прочитания: 1032 пъти


2018-2024 © Община Кърджали, Всички права запазени.Webdesign