Панорамен изглед на Кърджали


Начало Новини

СПРАВКА ЗА ПОСТЪПИЛИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ

 20 Декември 2019

СПРАВКА

по чл.26,ал.5 от ЗНА

за отразяване на получените предложения, становища и възражения след  публикуването за обществени консултации на  Проект на  Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определяне на местните данъци на територията на Община Кърджали, както и след проведено обществено обсъждане

 

І.След публикуване  на Проекта за Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определяне на местните данъци на територията на Община Кърджали на интернет страницата на общината за периода 18.11.2019г. – 18.12.2019г. няма постъпили предложения, становища и възражения  в писмен вид в Информационен център и на електронния адрес на общината.

ІІ. При проведено обществено обсъждане съгласно чл.69,ал.1,т.4 от АПК на 19.12.2019г. от 1700ч. в сградата на бивш Бизнес инкубатор бяха направени следните предложения:

Подател

Предложение

Приема/не приема

предложението

Мотиви

Раиф Мустафа – общински съветник от ПП ДПС

Да се извърши зониране на територията на общината с цел приемане на диференцирани ставки за данък върху недвижимите имоти в различните села, в зависимост от отстоянието им от града и условията за живот.

 

Не се приема

Направеното предложение изисква много обстоен анализ на ситуацията в община Кърджали. На територията на общината са разположени 117 населени места. За да се подготви проект за диференциран данък върху недвижимите имоти в зависимост от категорията на населеното място е необходимо да се извърши  подробен анализ на всички селища в общината.

Основа за определяне на данъка за недвижимите имоти е данъчната оценка, съгласно Приложение 2 от Закона за местните данъци и такси.За да се направи зониране на територията на общината, трябва да се извърши промяна в категорията на съответното населено място, която промяна не е в компетенциите на Общинския съвет на Кърджали. На по- късен етап би могло да се извърши такъв анализ и евентуално да се е инициира подобно предложение.

Борис Райчев – управител на ГЮРСТРОЙ - ЕООД

Да се увеличат ставките за данък върху недвижимите имоти и данък при придобиване на имущество по възмезден начин със стъпка от 0,5, т.е. ДНИ за имоти на физ. лица и жил.имоти на предприятия- от 1,2 ‰ на 1,7 ‰, ДНИ за нежилищни имоти на предприятия- от 1,3 ‰ на  1,8 ‰, данък придобиване – от 2,2 % на 2,7 %.

 

Не се приема

Направеното предложение не е достатъчно мотивирано и обосновано.С предложените промени за стъпка от 0,5 на увеличение на данъчните ставки на ДНИ и ДПИ очакваните приходи за Община Кърджали няма да бъдат достатъчни за постигане на целите, които си е поставила, а именно увеличение на собствените приходи за постигане на: по-добра инфраструктура на територията на общината, изпълнение на по-добра социална, културна и образователна политика, финансово подпомагане на обществения транспорт, както и съфинансиране на проекти по различни програми. Преди изготвянето на проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определяне на местните данъци на територията на Община Кърджали, общинска администрация много прецизно е анализирала възможностите за увеличаване на собствените си  приходи, но без така предложеното увеличение на данъчните ставки, резултатите ще бъдат такива, че няма да позволят изпълнение на заложените цели.

Девджет Адем – управител на ЕКИП ХОЛДИНГ -ЕООД

Промяна в основата на данъка- промени в данъчните оценки.

Не се приема

Направеното предложение относно актуализиране на данъчните оценки на имотите не кореспондира с направеното предложение за промяна в  Наредбата за местните данъци. По Закона за местни данъци и такси, промяна в Приложение № 2 “Норми за данъчна оценка“ е единствено в правомощията на законодателя. Общинските съвети нямат делегирани права да актуализират коефициентите на данъчните оценки.

 

Кмет на община

Кърджали: …………………/П/………………….

/инж. Хасан Азис/


 Прочитания: 1151 пъти


2018-2024 © Община Кърджали, Всички права запазени.Webdesign