Панорамен изглед на Кърджали


Начало Новини

Община Кърджали стартира процедура за безвъзмездно управление на археологични комплекс „Перперикон” за срок от 10 години

 23 Декември 2019

       Общинските съветници гласуваха Община Кърджали да стартира процедура за предоставяне безвъзмездно за управление на археологически комплекс „Перперикон” съгласно разпоредбите чл.12, ал. 4  на Закона за културното наследство за срок от 10 години.Гласуването предложение е във връзка с реализирането на проектно предложение на Община Кърджали, с което кандидатства за финансиране на проект „Перперикон - храм на боговете и дом на цивилизациите” по процедура BG16RFOP001-6.002 „Развитие на туристически атракции”, Приоритетна ос 6 "Регионален туризъм" на ОП "Региони в растеж" 2014 -2020 г.Съгласно изискванията по процедурата се подкрепят интервенции за опазване на недвижими културни ценности със световно или национално значение, които са държавна или общинска собственост, като бенефициентите следва да са собственици или да притежават предоставено право  на безвъзмездно ползване или  управление за период най-малко от 5 години след крайното плащане към бенефициента.  

        По време на обсъждането  бе припомнено, че с Решение на Министерски съвет №15/13.01.2002 г. на Община Кърджали са предоставени права за безвъзмездно управление на археологически комплекс „Перперикон” за период от 5 години след приключване на дейностите по договора за безвъзмездна финансова помощ за  реализирането на проект «Перперикон –дом на богове и хора», финансиран по ОП „Регионално развитие” 2007-2013 г., но  срокът на устойчивост на  този проект изтича на 13.08.2020 г. 

        Археологическият комплекс „Перперикон” е разположен в следните имоти държавна собственост- Поземлен имот с идентификатор 16267.41.19, в землището на с.Горна крепост, с площ от 19328 кв.м., Акт № 2381 за публична държавна собственост от 15.02.2011 г. и Поземлен имот с идентификатор 16267.41.18, в землището на с.Горна крепост, с площ от 494 994 кв.м., Акт № 2382 за публична държавна собственост от 15.02.2011 г.

      По  предложение на общинския съветник  Георги Кючуков бе взето решение  да се проведе  среща с  участието  на представители на  общинска  администрация,  РИМ и общински съветници  с  цел по – добрата  събираемост на таксите от входни билети при посещение на археологически  комплекс ”Перперикон”. В отговор на предложението кметът инж. Хасан Азис  насрочи  срещата  да се състои  на   08.01. 2020 година. 

 

 


 Прочитания: 1534 пъти


2018-2024 © Община Кърджали, Всички права запазени.Webdesign