Панорамен изглед на Кърджали


Начало Новини

П О К А Н А № 6

 05 Февруари 2020

П О К А Н А

№ 6

         На основание чл. 23, ал. 4 от Закона за местното самоуправление и местната администрация

С В И К В А М

         На 13.02.2020 год. /четвъртък/ от 10.00 часа в сградата на „Бизнес инкубатора” заседание на Общински съвет – Кърджали при следния                                                                                                                               

    Проект!

Д Н Е В Е Н    Р Е Д

    1. Приемане на Отчет за изпълнението на План–програма за развитието на спорта в Община Кърджали и Спортен календар за 2019 година и приемане на План – програма за развитието на спорта в Община Кърджали и Спортен календар за 2020 година.

     2. Приемане  на  отчет за изпълнение  на  Културен  календар  на Община Кърджали за  2019  г. и приемане  на  Културен календар на  Община  Кърджали  за   2020 г.

     3. Отчет за 2019 г. за изпълнението на Програма за устойчиво развитие на община Кърджали през мандат 2015-2019 г. ,,Заедно за успеха на Кърджали“.

     4. Приемане на Програма за управление на община Кърджали през мандат 2019-2023 год. ,,Заедно за Кърджали“.

     5. Обсъждане и приемане на Програма за управление и разпореждане с имоти-общинска собственост на община Кърджали за 2020 год.

     6. Обсъждане и приемане на Програма за управление и разпореждане със земи от общинския поземлен фонд на община Кърджали за 2020 год.

     7. Приемане на годишен план за паша и списък с имоти с начин на трайно ползване пасища, мери и ливади от общинския поземлен фонд на община Кърджали за индивидуално ползване през стопанската 2020/2021г..

     8. Приемане на крайния ликвидационен баланс на еднолично търговско дружество със 100% общинско участие в капитала ,,Озеленяване, чистота и благоустройство“ ЕООД - в ликвидация град Кърджали, към 24.01.2020 год. и освобождаване на ликвидатора от отговорност.

      9. Обсъждане и приемане на Отчета на Бюджета за 2018 год. и средствата от ЕС.

     10.  Обсъждане и приемане на бюджета за 2020 г. на община Кърджали.

     11. Помощ за довършване на покрив на къща на социално слабо семейство.

     12.  Отпускане на парични помощи за лечение на тежко болни лица.

  

 

 

 

 

                                                                         ПРЕДСЕДАТЕЛ НА

                                                                         ОБЩИНСКИ СЪВЕТ –

                                                                         К Ъ Р Д Ж А Л И  …..……………………….

                                                                                                      /инж. ЮСЕИН АХМЕД /

 

 

 


 Прочитания: 1302 пъти


2018-2024 © Община Кърджали, Всички права запазени.Webdesign