Панорамен изглед на Кърджали


Начало Новини

Заповед относно удължаване на срока на въведените противоепидемични мерки до 13.05.2020 г.

 11 Април 2020

З   А   П   О   В   Е  Д
№   376
гр. Кърджали,   10.04.
2020  г.

На основание чл. 44, ал. 2, от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА), чл.29, чл.31, чл.63 от Закона за здравето, актуализирана Заповед № РД-01-124/13.03.2020г. и Заповед №РД-01-195/10.04.2020г. на Министъра на здравеопазването на Република България, във връзка с усложняващата се епидемична обстановка, свързана с разпространението на COVID-19 на територията на страната и обявеното от Народното събрание на Република България извънредно положение с Решение от 13 март 2020г. и във връзка с Решение от 3 април 2020г. на Народното събрание за удължаване на срока на обявеното извънредно положение и препоръки на Националния оперативен щаб

Н   А   Р   Е   Ж   Д   А   М:

I. Изменям    Заповед  №278/13.03.2020 год.,   изменена    със   Заповед №279/15.03.2020 г.  и  Заповед №326/26.03.2020г.,  като   удължавам   срока  на  въведените  противоепидемични  мерки до 13.05.2020 г.,  включително.

Срокът   и   обхватът    на    мерките    могат   да  бъдат   променяни   в  зависимост  от  развитието   на  епидемичната обстановка   в   страната   и общината.

Настоящата Заповед да се доведе до знанието на заинтересованите лица и институции.

Контрол по изпълнение   на  заповедта   възлагам на г-жа Веселина Тихомирова – заместник кмет на община Кърджали и на г-жа Гюлфидан Мустафа – директор на дирекция ,,ОССД“  в общинска администрация.

                                                                                     

КМЕТ  НА  ОБЩИНА

К Ъ Р Д Ж А Л И:  ………П………..

                           /инж. ХАСАН  АЗИС/


 Прочитания: 2374 пъти


2018-2023 © Община Кърджали, Всички права запазени.Webdesign