Панорамен изглед на Кърджали


Начало Новини

ЗАПОВЕД № 383/13.04.2020г.

 14 Април 2020

З   А   П   О   В   Е   Д
№   383
гр. Кърджали,   13.04.
2020  г.

На основание чл. 44, ал. 2, от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА), чл.29, чл.31, чл.63 от Закона за здравето, актуализирана Заповед № РД-01-124/13.03.2020г. на Министъра на здравеопазването на Република България,  Заповед №278/13.03.2020г. на Кмета на община Кърджали и Писмо с Изх.№1103-69/10.04.2020г. на Министъра на образованието и науката на Република България, във връзка с усложняващата се епидемична обстановка, свързана с разпространението на COVID-19 на територията на страната и обявеното от Народното събрание на Република България извънредно положение с Решение от 13 март 2020г. и във връзка с Решение от 3 април 2020г. на Народното събрание за удължаване на срока на обявеното извънредно положение и препоръки на Националния оперативен щаб,

Н   А   Р   Е   Ж   Д   А   М:

I. Да се създаде организация на дейностите в детските градини и в центъра за подкрепа за личностно развитие /ЦПЛР/ в периода на извънредно положение, която да включва:

1.По отношение на педагогическото взаимодействие:

- Обучителен процес не се осъществява, а учителите подпомагат децата за придобиване на умения чрез работа с родителите през платформи, приложения, електронна поща или по друг подходящ начин. За целта предоставят разработени материали, видеа, аудиофайлове и др., с помощта на които чрез игрови ситуации вкъщи децата да развиват логическото мислене, да комуникират, да творят и да поддържат физическа активност. В допълнение може да правят разяснения, да отправят препоръки, да дават отговори на родителски въпроси, да споделят идеи за конструктивна, изобразителна и приложна работа, да насочват към дидактични игри, образователни ресурси и допълнителни източници на информация.

- Когато в процеса на взаимодействие се използват електронни устройства, не се работи с децата пред екран. Това е възможно само за деца в задължителното предучилищно образование и след изрично заявено желание от страна на родителите, като престоят на децата пред екрана да не надхвърля 20-30 минути дневно.

- Обратната връзка по изпълнение на различните дейности няма задължителен характер и е по желание на родителите, които може да споделят продукти от дейността на децата, отговори на задачи, впечатления и др.

- Дейността на педагогическите специалисти следва да бъде организирана при спазването на разумен баланс между заетост и използване на платен отпуск. Подходящо например за учителите на трета и четвърта група е прилагането на режим на работа 2/3, при който в една седмица 2 дни са работни и в 3 дни ползват платен отпуск, като следващата седмица е обратно, а за учителите на първа и втора група – режим на работа 1/4, при който в седмицата 1 ден е работен, а в останалите 4 дни ползват платен отпуск. Съобразно конкретните потребности в процеса на подкрепа на децата може да бъдат включени и психолози и педагогически специалисти също в режим 1/4.

- Необходимостта от заместващи занимания и конкретният начин за поддържане на процеса на взаимодействие с децата в предучилищното образование са по преценка на детската градина при отчитане на интернет свързаността, наличните ресурси и техника, както и дигиталните умения на участниците. В детски градини, където родителите на децата не притежават умения за работа с електронни устройства или не разполагат с такива, в комуникацията може да се включват образователни медиатори и непедагогически персонал.

2. По отношение на непедагогическите дейности:

- Дейностите на непедагогическия персонал е подходящо да бъдат организирани съобразно конкретните потребности на детската градина, като периодът до отпадане на ограниченията може да бъде използван за поддържане на оптимални условия и за извършване на необходими текущи дейности, в т.ч. основно почистване и хигиенизиране, освежаване и дребни ремонти, грижа за дворните пространства и др.

- Непедагогическите специалисти биха могли да се включват и в дейности за подкрепа на педагогическите специалисти – например: носене по домовете на дидактическите материали. Следва да се има в предвид, че тези дейности се осъществяват единствено при съгласие на родителите и при строго спазване на въведените мерки за социална изолация и използване на лични предпазни средства.

3. По отношение на персонала на ЦПЛР:

- Подходящо е ЦПЛР да работят след заявено желание от родители/класен ръководител/директор в съответствие със спецификата на дейността на конкретния център – логопедична подкрепа, кариерно ориентиране, дейности по интереси и др., при ориентировъчен режим на работа 2 работни дни и 3 дни отпуск в рамките на седмицата, като дейностите се провеждат преимуществено в периода 13-16 април и в неработните дни.

4. Представените по-горе дейности имат препоръчителен характер. Конкретната организация на дейностите следва да бъде направена съвместно от представителите на общината и директорите на съответните институции. Включването на персонала /основно непедагогическия/ в други дейности, свързани с контакт с рискови лица /например: доставка на храна за граждани под задължителна карантина/, не е препоръчително с оглед риска за здравето на децата след възобновяване дейността на детските градини. При необходимост тази категория персонал може да се използва за изпълнение на дейности, които не са свързани с пряк контакт с широк кръг лица /например: приготвяне на храна, пакетиране на хранителни продукти и др./.

II. Директорите на детските градини и ЦПЛР представят график по планиране, провеждане и отчитане на педагогическите взаимодействия. Графиците за работа се представят в община Кърджали до 16.04.2020г., публикуват се на сайта и/или фейсбук страницата на детската градина и ЦПЛР, както и на сайта на община Кърджали с оглед информираността от страна на родители  и граждани.

III. Директорите на детските градини и ЦПЛР представят график за работа на непедагогическия персонал. Графиците за работа се представят в община Кърджали до 16.04.2020г., публикуват се на сайта и/или фейсбук страницата на детската градина и ЦПЛР, както и на сайта на община Кърджали с оглед информираността от страна на родители  и граждани.

Срокът   и   обхватът    на    мерките    могат   да  бъдат   променяни   в  зависимост  от  развитието   на  епидемичната  обстановка   в   страната   и общината.

Настоящата Заповед да се доведе до знанието на заинтересованите лица и институции.

Контрол по изпълнение   на  заповедта   възлагам на г-жа Веселина Тихомирова – заместник кмет на община Кърджали.                                                                                     

КМЕТ  НА  ОБЩИНА                   

К Ъ Р Д Ж А Л И:  ………П………..

/д-р инж. ХАСАН  АЗИС/


 Прочитания: 4262 пъти


2018-2024 © Община Кърджали, Всички права запазени.Webdesign