Панорамен изглед на Кърджали


Начало Новини

Заповед №411/27.04.2020г.

 27 Април 2020

З   А   П   О   В   Е   Д
№   411
гр. Кърджали,   27.04.2020  г.

На основание чл. 44, ал. 2, от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА), чл.63 от Закона за здравето, актуализирана Заповед № РД-01-124/13.03.2020 год., Заповед №РД-01-239/26.04.2020г. на Министъра на здравеопазването на Република България и  Заповед №302/21.03.2020г. на Кмета на община Кърджали, във връзка с обявеното от Народното събрание на Република България извънредно положение с Решение от 13 март 2020г. и Решение от 3 април 2020г. за удължаване на срока на обявеното извънредно положение до 13.05.2020г. и препоръки на Националния оперативен щаб,

 Н   А   Р   Е   Ж   Д   А   М:

I.Изменям  т. I.1  от Заповед №302/21.03.2020г., считано от 27.04.2020г., както следва: 

т.I.1.: Посещенията на градски паркове и градини се допуска при стриктното спазване на следните противоепидемични мерки:

        а/. носенето на предпазни маски;

        б/. спазването на дистанция от 2,5 метра спрямо други семейства;

        в/. влизане в и излизане от парка единствено през отворените и обозначени за целта места;

        г/. използване на обозначените маршрути за разходка, където е маркирано;

        д/. забрана употребата на алкохол;

        е/. избягване докосването на повърхности, в т.ч. сядане на бордюри, пейки, беседки и тревни площи;

        ж/. съблюдаване на всички останали противоепидемични мерки и указания на лицата, изпълняващи служебните си правомощия;

        з/. забрана за събиране на деца и възрастни от различни семейства;

        и/. използването на детски и спортни съоръжения и пясъчниците;

        к/. игрите на деца в група и с общи играчки.

Създава се нова т.I.1.а.:

       т.I.1.а.:  Посещенията на градски паркове и градини се разрешава само на следните лица:

          а/. деца до 12 години, задължително с техни родители или членове на техните семейства, но не повече от двама възрастни, както и бременни жени във времето от 09,30 до 18,30 часа всеки ден;

          б/. собственици на кучета, но не повече от един, както и индивидуално спортуващ във времето от 06,00 до 09,30 и след 18,30 до 21,00 часа всеки ден.

          в/. във времевия интервал от 21,00 до 06,00 ч. достъпът до парковете и градините е строго забранен.

          г/. разрешеният престой в парковете е не повече от 2 часа.

       Срокът   и   обхватът    на    мерките    могат   да  бъдат   променяни   в  зависимост  от  развитието   на  епидемичната  обстановка   в   страната   и общината.

       Настоящата Заповед да се доведе до знанието на заинтересованите лица и институции.

       Контрол по изпълнение   на  заповедта   възлагам на Началник на РУ на МВР гр. Кърджали.

 

КМЕТ  НА  ОБЩИНА

К Ъ Р Д Ж А Л И:  ………П………..

/д-р инж. ХАСАН  АЗИС/


 Прочитания: 2046 пъти


2018-2024 © Община Кърджали, Всички права запазени.Webdesign