Панорамен изглед на Кърджали


Начало Новини

ЗАПОВЕД

 02 Май 2020

З   А   П   О   В   Е   Д
№   423
гр. Кърджали,  01.0
5.2020  г.

На основание чл. 44, ал. 2, от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА), чл.63 от Закона за здравето, актуализирана Заповед № РД-01-124/13.03.2020 год., Заповед №РД-01-247/01.05.2020г. на Министъра на здравеопазването на Република България и  Заповед №377/11.04.2020г. на Кмета на община Кърджали, във връзка с обявеното от Народното събрание на Република България извънредно положение с Решение от 13 март 2020г. и Решение от 3 април 2020г. за удължаване на срока на обявеното извънредно положение до 13.05.2020г. и препоръки на Националния оперативен щаб,

Н   А   Р   Е   Ж   Д   А   М:

I. Изменям   т.14  от Заповед №377/11.04.2020г., както следва:

Думите ,,или на открити“ и думите ,,паркове“ и ,,улици, автобусни спирки“ се заличават.

Създавам т.14а,  със следното съдържание:

Всички лица, които се намират на открити обществени места /в т.ч. паркове, улици, автобусни спирки/ са длъжни да спазват изискването за социална дистанция и всички противоепидемични мерки, като при необходимост от контакт с други лица да носят предпазна маска или друго средство, покриващо носа и устата.

Срокът   и   обхватът    на    мерките    могат   да  бъдат   променяни   в  зависимост  от  развитието   на  епидемичната  обстановка   в   страната   и общината.

Настоящата Заповед да се доведе до знанието на заинтересованите лица и институции.

Контрол по изпълнение   на  заповедта   възлагам на г-н Димитър Разкалински - Секретар на общински кризисен щаб на община Кърджали.

КМЕТ  НА  ОБЩИНА

К Ъ Р Д Ж А Л И:  ………П………..

/д-р инж. ХАСАН  АЗИС/


 Прочитания: 1919 пъти


2018-2024 © Община Кърджали, Всички права запазени.Webdesign