Панорамен изглед на Кърджали


Начало Новини

Прессъобщение

 05 Май 2020

Във връзка с безпрецедентните предизвикателства, свързани с пандемичен взрив на заболяването от вируса COVID-19 е идентифицирана голяма нужда от предоставянето на услуги по домовете в контекста на създалата се извънредна епидемична ситуация в страната. Министерство на труда и социалната политика в Република България стартира процедура „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания - Компонент 3“ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г. за превенция и подпомагане достъпа до услуги на уязвими лица, които ще бъдат предоставяни в рамките на действащия договор BG05M9OP001-2.040-0120-С01, проект  „ Подкрепа и грижа за хората  в Община Кърджали»,  който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз, по процедура за безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.040 „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – Компонент 2“.

На 15.04.2020 г. Община Кърджали подписа Допълнително споразумение по проект  „Подкрепа и грижа за хората  в Община Кърджали», Процедура „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – Компонент 3“,  с което се разширява обхвата на дейностите и се увеличава броят на потребителите, на които ще се предоставят услуги за преодоляване  последиците от коронавируса.

Допълнителните дейности включват:

  • Подбор и наемане на персонал за предоставяне на услуги за преодоляване последиците от корона вирус
  • Доставка на храна, хранителни продукти и продукти от първа необходимост,  включително лекарства (закупени със средства на потребителите или с други средства, различни от тези по договора), заплащане на битови сметки, заявяване и получаване на неотложни административни услуги
  • Транспорт на персонала, предоставящ услугите, от/до домовете на лицата.
  • Осигуряване на лични предпазни средства и дезинфекциращи препарати за лицата, предоставящи услугите.

Дейностите по процедурата са насочени към:

  • възрасти хора над 65 г. с ограничения или невъзможност за самообслужване;  
  • хора с увреждания;
  • възрастни в риск. „Възрастен в риск” е лице, което е:

- в зависимост от грижа, поради увреждане, неподвижност или невъзможност за водене на независим и самостоятелен живот;

- в случай, че лицето или член на семейството му е поставено под карантина във връзка с COVID-19;

- самотен/ни родител/и с дете до 12г., които са в невъзможност да оставят децата си сами.

Съгласно допълнителното споразумение, по Компонент 3, 215 потребители от Община Кърджали, попадащи в целевата група ще могат да се възползват от предоставяните по проекта допълнителни услуги до 31.12.2020 г.

 

 

Договор №  BG05M9OP001-2.040-0120-С01 „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – Компонент 2”, финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г.,съфинансиран от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд

 

 


 Прочитания: 1230 пъти


2018-2024 © Община Кърджали, Всички права запазени.Webdesign