Панорамен изглед на Кърджали


Начало Новини

Заповед №424/04.05.2020г.

 05 Май 2020

З   А   П   О   В   Е   Д
№   424
гр. Кърджали,  04 .0
5. 2020  г.

На основание чл. 44, ал. 2, от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА), чл.63 от Закона за здравето, актуализирана Заповед № РД-01-124/13.03.2020 год., Заповед №243/29.04.2020г. и Заповед №РД-01-249/03.05.2020г. на Министъра на здравеопазването на Република България и  Заповед №278/13.03.2020г. на Кмета на община Кърджали, във връзка с обявеното от Народното събрание на Република България извънредно положение с Решение от 13 март 2020г. и Решение от 3 април 2020г. за удължаване на срока на обявеното извънредно положение до 13.05.2020г. и препоръки на Националния оперативен щаб,

Н   А   Р   Е   Ж   Д   А   М:

      I. Изменям   т.I.2  от Заповед №278/13.03.2020г., както следва:

      Думите ,,търговски обекти“ и думите ,,заведения за обществено хранене“ се заличават.

      Създавам т.I.2.а,  със следното съдържание:

      Като изключение от т.I.2, се допускат посещенията на търговски площи на открито /градини, тераси и др./ на ресторанти, заведения за бързо обслужване, питейни заведения и кафе сладкарници, при спазване на следните противоепидемични мерки:

      а/. разполагане на масите по начин, осигуряващ разстояние не по-малко от 2,5 метра между тях и не повече от четири лица на маса или на едно семейство;

      б/. обслужващият персонал да е с поставена защитна маска за лице;

      в/. да се почистват и дезинфекцират повърхностите на масите и столовете след всеки посетител;

      г/. да се поставят на видни места диспенсери с дезинфектант за ползване от посетителите на заведението.

      Създавам т.I.6.а,  със следното съдържание:

  Допуска се упражняването на индивидуален спорт на открито/в т.ч. тенис, колоездене, лека атлетика, голф и др./, при спазване на дистанция от най-малко 2,5 метра между отделните спортуващи и на всички противоепидемични мерки.

      Изменям т. II.1 от Заповед №290/17.03.2020г. като думите ,,плувни басейни на територията на общината“ се заличават.

      Създавам т.II.1.а,  със следното съдържание:

      Допускат се посещенията на самостоятелни плувни комплекси и басейни, без да се разрешава функционирането на прилежащите към тях търговски обекти, при спазването на следните противоепидемични мерки:

       а/. провеждане на задължителен филтър на входа, като на всички посетители се измерва телесната температура. Не се допускат лица с повишена телесна температура;

       б/. осигуряване на условия за спазване  на дистанция от 2,5 метра между чакащите да влязат;

       в/. обработката и дезинфекцията на водата в плувния басейн да се извършва по начин, осигуряващ поддържането на остатъчен свободен хлор във водата 0,4–0,5 мг/л;

       г/. тоалетните, съблекалните, съдовете за отпадъци, общите части, уредите, помещенията и другите съоръжения да се почистват и дезинфекцират най-малко на всеки един час;

      д/. осигуряване на диспенсери с дезинфектант, течен сапун и еднократни кърпи за ползване от посетителите;

      е/. ползване от персонала на защитни маски за лице и ръкавици;

      ж/.дезинфекциране след всеки посетител на използваните принадлежности /чадъри, шезлонги, столове, гардероби и др./;

      з/. създаване на организация за недопускане струпване на много хора едновременно в общите помещения х/съблекални и тоалетни/;

      и/. разстоянието между шезлонгите на два чадъра в площите на открито около басейните да бъде най-малко 4 метра, а когато единия чадър се ползва от повече от двама члена на едно семейство, мини4мум 8 метра; един чадър да се ползва от не повече от две лица или членовете нае едно семейство;

      к/. недопускане работата на водни  атракциони, включително и такива за деца.

     II.Отменям т.I.8. от Заповед № 278/13.03.2020г.

     III.Изменям и допълвам II.2.т.2., от Заповед №298/19.03.2020г., както следва:

       Отменям организирането и провеждането на съботни битови пазари по ул. ,,Вашингтон“, паркингите около пазара, ул. ,,Македония“, ул. ,,Добруджа“, пл. ,,Хаджи Димитър“, и по всички странични улици около пазара, с изключение на промишления пазар разположен на  паркинга на пазара.

     IV.Заповедта влиза  в сила  от 4 май 2020 г., с изключение  на  т.I.2.а.,

която влиза в сила от 06.05.2020г.    

      Срокът   и   обхватът    на    мерките    могат   да  бъдат   променяни   в  зависимост  от  развитието   на  епидемичната  обстановка   в   страната   и общината.

      Настоящата Заповед да се доведе до знанието на заинтересованите лица и институции.

      Контрол по изпълнение   на  т.I. от заповедта   възлагам на г-жа Гюлфидан Мустафа–директор на дирекция ,,ОССД“ в общинска администрация Кърджали. 

      Контрол по изпълнение   на  т.II.   от заповедта   възлагам на г-жа Веселина Тихомирова – заместник кмет на община Кърджали.

      Контрол по изпълнение на т.IV. от заповедта възлагам на Началник на РУ на МВР и на г-н Рамадан Вели - изпълнителен директор на ,,Пазар на производителите“ ЕАД гр. Кърджали.

       

КМЕТ  НА  ОБЩИНА

К Ъ Р Д Ж А Л И:  ………П………..

/д-р инж. ХАСАН  АЗИС/


 Прочитания: 1618 пъти


2018-2024 © Община Кърджали, Всички права запазени.Webdesign