Панорамен изглед на Кърджали


Начало Новини

Заповед № 432 от 05.05.2020г.

 05 Май 2020

З   А   П   О   В   Е   Д
№ 432
гр. Кърджали,  05.0
5.2020  г.

На основание чл. 44, ал. 2, от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА), чл.63 от Закона за здравето, актуализирана Заповед № РД-01-124/13.03.2020 год., Заповед №РД-01-250/05.05.2020г. на Министъра на здравеопазването на Република България, Заповед №278/13.03.2020г., Заповед №290/17.03.2020г. и Заповед №424/04.05.2020г. на Кмета на община Кърджали, във връзка с обявеното от Народното събрание на Република България извънредно положение с Решение от 13 март 2020г. и Решение от 3 април 2020г. за удължаване на срока на обявеното извънредно положение до 13.05.2020г. и препоръки на Националния оперативен щаб,

Н   А   Р   Е   Ж   Д   А   М:

      I. Изменям   т.I.2.а.  от Заповед №424/04.05.2020г., както следва:

      В т.I.2.а, буква а/.,   думите ,, не по-малко от 2,5 метра“ се заменят с ,,не по-малко от 1, 5 метра“;

      В т.I.2.а, буква б/., след края на текста се добавя ,,или защитен шлем“;

      В т.I.2.а, буква в/., след края на текста се добавя ,,а тоалетните на всеки час“.    

       В т.I.2.а.  се добавя нова буква ,,д“, със следното съдържание:

       ,,Препоръчително е носенето на ръкавици“.

     II. Изменям т.II.1.а, от Заповед №424/04.05.2020г., както следва:

     В т.II.1.а, буква и/., думите ,,разстоянието между шезлонгите на два

чадъра в площите на открито около басейните да бъде най-малко 4 метра“ се заменя с ,,разстоянието между два чадъра, измерено от центъра на чадърите, в площите на открито около басейните, да бъде най-малко 5 метра“.

     III.Отменям в т.II.1., от Заповед №290/17.03.2020г. думите ,,Археологически комплекс ,,Перперикон“.

      IV.Допускат се посещенията на музеи на открито, при спазване на изискването за социална дистанция и на всички противоепидемични мерки.

      Срокът   и   обхватът    на    мерките    могат   да  бъдат   променяни   в  зависимост  от  развитието   на  епидемичната  обстановка   в   страната   и общината.

      Настоящата Заповед да се доведе до знанието на заинтересованите лица и институции.

      Контрол по изпълнение   на  т.I. и II.  от заповедта   възлагам на г-жа Гюлфидан Мустафа–директор на дирекция ,,ОССД“ в общинска администрация Кърджали. 

      Контрол по изпълнение   на  т.III. и IV.  от заповедта   възлагам на г-жа Веселина Тихомирова – заместник кмет на община Кърджали.                                                                                    

КМЕТ  НА  ОБЩИНА

К Ъ Р Д Ж А Л И:  ………П………..

/д-р инж. ХАСАН  АЗИС/


 Прочитания: 1773 пъти


2018-2024 © Община Кърджали, Всички права запазени.Webdesign