Панорамен изглед на Кърджали


Начало Новини

Заповед №450 от 12.05.2020г.

 12 Май 2020

З   А   П   О   В   Е   Д
 450
гр. Кърджали, 12.0
5.2020  г.

На основание чл. 44, ал. 2, от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА), чл.63 от Закона за здравето, актуализирана Заповед № РД-01-124/13.03.2020 год., Заповед №РД-01-256/11.05.2020г., Заповед № РД-01-259/11.05.2020 год. на Министъра на здравеопазването на Република България, Заповед №266/10.03.2020 год.,  Заповед №278/13.03.2020 год. и Заповед №290/17.03.2020 год. на Кмета на община Кърджали, във връзка с обявеното от Народното събрание на Република България извънредно положение с Решение от 13 март 2020 год. и Решение от 3 април 2020 год. за удължаване на срока на обявеното извънредно положение до 13.05.2020 год. и препоръки на Националния оперативен щаб,

Н   А   Р   Е   Ж   Д   А   М:

I. Отменям  в   т.I.1.   от  Заповед  № 266/10.03.2020 год.,   думите

,,преустановяват се посещенията на културни мероприятия, в т.ч. кино и театрални представления“.

II. Отменям  в  т.I.6.   от  Заповед  № 278/13.03.2020 год.,   думите          

,,/кина, театри, концерти, музеи …/“  

III. Отменям  в  т.II.  от  Заповед  № 290/17.03.2020 год.,   думите

,,Регионална библиотека ,,Никола Й. Вапцаров“ и останалите библиотеки на територията на общината“.

IV. Допускат   се   посещенията   на   музеи   на   закрито,   галерии  и

библиотеки на открито и закрито, при спазване на изискването за социална дистанция и на всички противоепидемични мерки, в това число без да се използват климатични инсталации.

V.  Допуска се провеждането на културни събития – концерти и други сценични прояви, на сцени на открито, с допустима заетост на местата до 30% от максималния капацитет, при спазване на изискването за социална дистанция и на всички противоепидемични мерки.

VI.Допускат се посещения на кина, с допустима заетост на местата  до

30% от максималния капацитет, при спазване на изискването за социална дистанция и на всички противоепидемични мерки, в това число без да се използват климатични инсталации.

VII. Допуска се упражняването на колективни спортове за аматьори на открито, без състезателен характер и без публика /в т.ч. футбол, баскетбол, волейбол/, с участието на до 10/десет/ човека, при спазване на противоепидемичните мерки, и без да се допуска използването на бани и съблекални.

Срокът   и   обхватът    на    мерките    могат   да  бъдат   променяни   в  зависимост  от  развитието   на  епидемичната  обстановка   в   страната   и общината.

Настоящата Заповед да се доведе до знанието на заинтересованите лица и институции.

Контрол по изпълнение   на  заповедта   възлагам на г-жа Веселина Тихомирова – заместник кмет на община Кърджали.

                                                                                     

КМЕТ  НА  ОБЩИНА

К Ъ Р Д Ж А Л И:  ………П………..

/д-р инж. ХАСАН  АЗИС/


 Прочитания: 1879 пъти


2018-2024 © Община Кърджали, Всички права запазени.Webdesign