Панорамен изглед на Кърджали


Начало Новини

П О К А Н А № 9

 20 Май 2020

П О К А Н А

№ 9

         На основание чл. 23, ал. 4 от Закона за местното самоуправление и местната администрация

С В И К В А М

         На 28.05.2020 год. /четвъртък/ от 10.00 часа в Дом на културата заседание на Общински съвет – Кърджали при следния                                                                             

    Проект!

Д Н Е В Е Н    Р Е Д

  1. Приемане на Отчет за изпълнение на Общинска програма за закрила

на детето за 2019 г.  и  Общинска програма за закрила на детето за  2020 г.

  1. Даване  на  съгласие  за  освобождаване  от  заплащане  на  такси  на

ученици, настанени в ЦПЛР – КУО „Родопи“ гр. Кърджали и общежитието на Професионална гимназия по селско и горско стопанство гр. Кърджали, във връзка с обявеното  извънредно положение.

     3. Закриване на детски заведения с полудневна и целодневна организация на работа на територията на община Кърджали за учебната 2020 / 2021 година.

  1. Даване на съгласие за участие в проектно предложение по програма

,,Опазване на околната среда и климатични промени“, финансирана от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство /ФМ на ЕИП/ 1014-2020г. и съфинансирана от българската държава.

  1. Даване   на   съгласие   за   участие   в   процедура  за  присъждане на

Европейски етикет за иновации и добро управление на местно ниво.

     6. Прекратяване на правомощията на Обществения посредник на община Кърджали.

     7. Прекратяване дейността на Обществения посредник на Община Кърджали.

     8. Приемане на годишните отчети за 2019 година на Едноличните търговски дружества със 100 % общинско участие в капитал.

     9. Гласуване в Общото събрание на акционерите на Многопрофилна болница за активно лечение „Д-р Атанас Дафовски” АД, гр. Кърджали от упълномощения от общинския съвет представител на общинската част от капитала на дружеството.

     10. Даване на съгласие за продажба на общински жилища по административен ред на наематели и определяне на пазарните цени.

    11. Даване на съгласие за сключване на предварителен договор по реда на чл.15, ал.3 и ал. 5 от ЗУТ и определяне на пазарните цени на общински поземлен имот, представляващ придаваема част към УПИ VІІІ-5, кв. 55 по ПУП на кв. „Задболничен”, ул. „Ген. Владимир Стойчев”, гр. Кърджали и част от поземлен имот, собственост на частно лице, съставляваща придаваема част към имот – публична общинска собственост с идентификатор 40909.109.1, с начин на трайно ползване: за второстопенна улица, съставляваща улица с ос.т.3001-3002 по ПУП на кв. „Задболничен”, ул. „Ген. Владимир Стойчев”, гр. Кърджали.

     12. Даване на съгласие за сключване на предварителен договор по реда на чл.15, ал.3 и ал. 5 от ЗУТ и определяне на пазарните цени на общински поземлен имот, представляващ придаваема част към УПИ ХVІІ-14, кв. 55 по ПУП на кв. „Задболничен”, ул. „Ген. Владимир Стойчев”, гр. Кърджали и част от поземлен имот, собственост на частно лице, съставляваща придаваема част към имот – публична общинска собственост с идентификатор 40909.109.1, с начин на трайно ползване: за второстопенна улица, съставляваща улица с ос.т.3005-3006-3007 по ПУП на кв. „Задболничен”, ул. „Ген. Владимир Стойчев”, гр. Кърджали.

     13. Разрешения за изработване на Подробни устройствени планове, одобряване на задания за изработване на подробни устройствени планове за неурегулирани поземлени имоти на основание чл.124а, ал.1 и чл.124б, ал.1 във връзка с чл.125 от ЗУТ /Закон за устройство на територията/.

      14.  Разрешение за изработване на проект за Подробен устройствен план – план схема и право на преминаване на електрозахранване за обект: “Външно кабелно електрозахранване за шивашки цех находящ се  в имот с идентификатор 40909.21.331, складова зона „Б“ , гр. Кърджали“, на основание чл.124а, ал.1 във връзка с чл.134, ал.2, т.8 от ЗУТ /Закон за устройство на територията/.  

      15.  Разрешение за изработване на проект за Подробен устройствен план – план схема и право на преминаване на електрозахранване за обект: “Външно кабелно електрозахранване за жилищна сграда изградена в имот с идентификатор  40909.104.268,  УПИ IХ-847, кв. 46, кв. Байкал, гр. Кърджали“, на основание чл.124а, ал.1 във връзка с чл.134, ал.2, т.8 от ЗУТ /Закон за устройство на територията/.  

      16.  Разрешение за изработване на проект за Подробен устройствен план – план схема и право на преминаване на електрозахранване за обект: “Външно кабелно електрозахранване за нови жилищни сгради изградени в имоти с идентификатори  40909.106.657 и 40909.106.656, район Общински пазар,  гр. Кърджали“, на основание чл.124а, ал.1 във връзка с чл.134, ал.2, т.8 от ЗУТ /Закон за устройство на територията/.  

      17.  Разрешение за изработване на проект за Подробен устройствен план – план схема и право на преминаване на електрозахранване за обект: “Външно кабелно електрозахранване за нова жилищна сграда изградена в имот с идентификатор  40909.110.32, УПИ II-32, кв.75, гр. Кърджали“, на основание чл.124а, ал.1 във връзка с чл.134, ал.2, т.8 от ЗУТ /Закон за устройство на територията/.  

      18.  Разрешение за изработване на проект за Подробен устройствен план – план схема и право на преминаване на електрозахранване за обект: “Външно кабелно електрозахранване за нова жилищна сграда изградена в имот с идентификатор  40909.110.57, ЦГЧ, гр. Кърджали“, на основание чл.124а, ал.1 във връзка с чл.134, ал.2, т.8 от ЗУТ /Закон за устройство на територията/.  

      19.  Разрешение за изработване на проект за Подробен устройствен план – план схема и право на преминаване на електрозахранване за обект: “Външно кабелно електрозахранване за нова жилищна сграда изградена в имот с идентификатор 40909.111.401, кв.168, ж.к. Възрожденци, гр. Кърджали“, на основание чл.124а, ал.1 във връзка с чл.134, ал.2, т.8 от ЗУТ /Закон за устройство на територията/.  

      20.  Разрешение за изработване на проект за Подробен устройствен план – план схема и право на преминаване на електрозахранване за обект: “Външно кабелно електрозахранване за нова жилищна сграда изградена в имот с идентификатор 40909.111.423, кв.158, ж.к. Възрожденци, гр. Кърджали“, на основание чл.124а, ал.1 във връзка с чл.134, ал.2, т.8 от ЗУТ /Закон за устройство на територията/.  

      21.  Разрешение за изработване на проект за Подробен устройствен план – план схема и право на преминаване на електрозахранване за обект: “Външно кабелно електрозахранване за нова жилищна сграда изградена в имот с идентификатор 40909.112.263, кв. „Възрожденци“, кв.120, гр. Кърджали“, на основание чл.124а, ал.1 във връзка с чл.134, ал.2, т.8 от ЗУТ /Закон за устройство на територията/.  

      22.  Разрешение за изработване на проект за Подробен устройствен план – план схема и право на преминаване на електрозахранване за обект: “Външно кабелно електрозахранване за нова жилищна сграда изградена в имот с идентификатор 40909.112.270, кв.120, ж.к. Възрожденци, гр. Кърджали“, на основание чл.124а, ал.1 във връзка с чл.134, ал.2, т.8 от ЗУТ /Закон за устройство на територията/.  

      23.  Разрешение за изработване на проект за Подробен устройствен план – план схема и право на преминаване на електрозахранване за обект: “Външно кабелно електрозахранване за жилищна сграда САХРА изградена в имот с идентификатор 40909.112.391, кв.107, ж.к. „Възрожденци“, гр. Кърджали“, на основание чл.124а, ал.1 във връзка с чл.134, ал.2, т.8 от ЗУТ /Закон за устройство на територията/.  

      24.  Разрешение за изработване на проект за Подробен устройствен план – план схема и право на преминаване на електрозахранване за обект: “Външно кабелно електрозахранване за нова жилищна сграда изградена в имот с идентификатор 40909.112.431, кв. Възрожденци, гр. Кърджали“, на основание чл.124а, ал.1 във връзка с чл.134, ал.2, т.8 от ЗУТ /Закон за устройство на територията/.  

      25.  Разрешение за изработване на проект за Подробен устройствен план – план схема и право на преминаване на електрозахранване за обект: “Външно кабелно електрозахранване за нова жилищна сграда изградена в имот с идентификатор 40909.114.514, ж.к. „Възрожденци“, гр. Кърджали“, на основание чл.124а, ал.1 във връзка с чл.134, ал.2, т.8 от ЗУТ /Закон за устройство на територията/.  

      26.  Разрешение за изработване на проект за Подробен устройствен план – план схема и право на преминаване на електрозахранване за обект: “Външно кабелно електрозахранване за нова жилищна сграда изградена в имот с идентификатор 40909.116.169, ж.к. „Възрожденци“, гр. Кърджали“, на основание чл.124а, ал.1 във връзка с чл.134, ал.2, т.8 от ЗУТ /Закон за устройство на територията/.  

      27.  Разрешение за изработване на проект за Подробен устройствен план – план схема и право на преминаване на електрозахранване за обект: “Външно кабелно електрозахранване за нова жилищна сграда изградена в имот с идентификатор 40909.116.175, кв.133, ж.к. „Възрожденци“, гр. Кърджали“, на основание чл.124а, ал.1 във връзка с чл.134, ал.2, т.8 от ЗУТ /Закон за устройство на територията/.  

      28.  Разрешение за изработване на проект за Подробен устройствен план – план схема и право на преминаване на електрозахранване за обект: “Външно кабелно електрозахранване за нова жилищна сграда изградена в имот с идентификатор 40909.116.245, кв.135 ж.к. „Възрожденци“, гр. Кърджали“, на основание чл.124а, ал.1 във връзка с чл.134, ал.2, т.8 от ЗУТ /Закон за устройство на територията/.  

      29.  Разрешение за изработване на проект за Подробен устройствен план – план схема и право на преминаване на електрозахранване за обект: “Външно кабелно електрозахранване за нова жилищна сграда изградена в имот с идентификатор 40909.109.360, до бивш Пионерски дом, гр. Кърджали“, на основание чл.124а, ал.1 във връзка с чл.134, ал.2, т.8 от ЗУТ /Закон за устройство на територията/.  

      30.  Разрешение за изработване на проект за Подробен устройствен план – план схема и право на преминаване на електрозахранване за обект: “Външно кабелно електрозахранване за нова жилищна сграда изградена в имот с идентификатор 40909.109.362, до бивш Пионерски дом, гр. Кърджали“, на основание чл.124а, ал.1 във връзка с чл.134, ал.2, т.8 от ЗУТ /Закон за устройство на територията/.  

       31. Разрешение за изработване на проект за Подробен устройствен план – план схема и право на преминаване на електрозахранване за обект: “Външно кабелно електрозахранване за нова жилищна сграда изградена в имот с идентификатор 40909.119.277, кв. Студен Кладенец, гр. Кърджали“, на основание чл.124а, ал.1 във връзка с чл.134, ал.2, т.8 от ЗУТ /Закон за устройство на територията/.  

      32.  Разрешение за изработване на проект за Подробен устройствен план – план за регулация и застрояване на УПИ I отреден за парк в кв.247 по плана на гр.Кърджали с цел предвиждане на места за ситуиране на трафопостове, на основание чл.124а, ал.1 във връзка с чл.62, ал.9 от ЗУТ /Закон за устройство на територията/.

     33. Разрешение за изработване на ,,План схема за газоразпределителна мрежа на гр.Кърджали – допълнение” към ПУП на гр.Кърджали, Община Кърджали за обект: ,,Газоснабдяване на Община Кърджали”, подобект:,,Газоразпределителна мрежа на гр.Кърджали”, на основание чл.124а, ал.1 и чл. 109, ал.2 от ЗУТ /Закон за устройство на територията/.

      34. Отпускане на парични помощи за лечение на тежко болни лица.

      35. ПИТАНИЯ.

 

                                                                         ПРЕДСЕДАТЕЛ НА

                                                                         ОБЩИНСКИ СЪВЕТ –

                                                                         К Ъ Р Д Ж А Л И  …..……………………….

                                                                                                      /инж. ЮСЕИН АХМЕД /


 Прочитания: 1308 пъти


2018-2024 © Община Кърджали, Всички права запазени.Webdesign