Панорамен изглед на Кърджали


Начало Новини

Публично състезание за изпълнител на водоснабдяването за 3 населени места в община Кърджали

 06 Юли 2020

Община Кърджали обяви старта на публично състезание за определяне на изпълнител на изграждането на външно водоснабдяване на селата Главатарци, Болярци и Черна скала на 12 юни т.г. и към момента тече процедурата по подаване на офертите.Това съобщи зам.-кметът на община Кърджали инж. Катя Митовска. Тя уточни, че за изграждането на външно водоснабдяване на с. Главатарци е разработен и одобрен технически проект. Към настоящия момент селото е захранено с условно чиста вода от магистралния водопровод, като качеството на водата се влияе от атмосферните условия. За трайно решаване на проблема на селото с вода,община Кърджали е подготвила проектното решение, което включва разширение на съществуващия напорен резервоар на с.Зелениково с допълнителна камера с обем 200 м3, подмяна на захранващия водопровод  до с.Енчец от Напорен резервоар и изграждане на захранващ водопровод от с.Енчец до входа на с.Главатарци, каза още  инж. Митовска. От думите й стана ясно, че след изпълнението на проекта захранването с вода ще бъде  вече от съществуващата водопроводна мрежа от язовир Боровица и съответния напорен резервоар, които са въведени в експлоатация. Максималната прогнозна стойност на бъдещите дейностти по изграждане на външното водоснабдяване на с. Главатарци е в размер на  550 861.20 лв без ДДС, респ. 661033.44 лв. с ДДС;

Вторият обект включен в обявената процудера е изграждането на водоснабдяване на с. Болярци. Обектът се намира на около 20 км от град Кърджали в североизточна посока, като към момента населеното място няма изградено водоснабдяване. Населението ползва съществуващи кладенци и чешми за задоволяване на питейно-битовите си нужди. През летните месеци при намаление на дебита на вода от съществуващите водоизточници се налага да се доставя вода с водоноска, коментира във връзка с останалите обекти включени в обществената поръчка инж. Митовска. Тя уточни, че след реализацията на проекта “Водоснабдяване група Жинзифово“ водата отпитейния язовир “Боровица“ захранващ с вода градовете Кърджали , Момчилград и 33  села достигна на два километра от с. Болярци до с. Орешница, а в  изградения по този проект напорен резервоар е предвиден необходимия обем вода за с. Болярци. За обекта е изготвен и одобрен работен проект, който включва външното водоснабдяване и вътрешната мрежа на селото. Захранването с вода ще стане от съществуващия и въведен в експлоатация резервоар с. Орешница. Максималната прогнозна стойност за този обект е  980 395,06 лв. без ДДС.

Третото населено място включено за изграждане на водоснабдяване по обявената процедура е с. Черна скала. В селото също няма изградена водопроводна мрежа, както и довеждащ водопровод. Съгласно одобрения проект се предвижда захранването с вода да става от съществуващ стоманобетонов резервоар 240м3 с. Чилик.  Предвижда се също така и изпълнение на водомерна шахта на хранителната тръба преди първото сградно водопроводно отклонение. Максималната прогнозна стойност  за този обект е 814 785,43 лв без ДДС.

Инж. Митовска уточни още, че към датата на обявяване на  обществената поръчка, 12.06.2020 г., няма осигурено финансиране и това е посочено изрично в документацията при публикуването на процедурата. Община Кърджали обаче вече е направила искане до МРРБ за финансиране на изграждането на обектите и очаква  отговор в най-кратки срокове.

 


 Прочитания: 775 пъти


2018-2021 © Община Кърджали, Всички права запазени. Webdesign