Панорамен изглед на Кърджали


Начало Новини

Компютърна техника и непрекъснат интернет ще бъдат осигурени по проект за 26 учащи-потребители на социални услуги от резидентен тип

 14 Септември 2020

Община Кърджали подписа договор с Фонд „Социална закрила” , за изпълнение на проект по Целева програма за подпомагане образователния процес на децата и младежите, настанени в социални услуги, делегирани от държавата дейност, от резидентен тип и домове за деца, лишени от родителска грижа от  I  до  XII клас по реда на чл. 27, ал. 1, т. 2 от Закона за социално подпомагане.

            Проектът ще се изпълнява в периода от 01.09.2020г. до 15.11.2020г. Финансирането от страна на Фонд „Социална закрила” е в размер на 12 980 лв.

Обща цел на проекта е да осигури непрекъснат образователен процес на децата и младежите, настанени в центровете за настаняване от семеен тип в Община Кърджали, които през учебната 2020/2021 г. ще бъдат ученици от I до XII клас, както и да подпомогне тяхната самостоятелност.

 

            Специфични цели:

            1. Осигуряване на равни възможности за участие в иновативното дистанционно обучение на децата;

            2. Осигуряване на качествено обучение и усвояване на учебния материал за успешно завършване на учебната година, преминаване в следваща форма на обучение, а за някои от тях възможност за придобиване на степен на образование и професионална квалификация по професия;

            3.  Повишаване на мотивацията им за включване в образователния процес.

4. Повишени шансове за професионална реализация на пазара на труда и скъсяване на прехода от училище към работното място.

 В рамките на проекта се предвижда да се закупят компютърни конфигурации и преносими компютри с лицензиран софтуер, принтери/мултифункционални устройства,  таблети и да се заплаща такса за интернет на 26 учащи потребители настанени в социални услуги от резидентен тип, финансирани като делегирана от държавата дейност. 

В резултат от реализиране на проекта се очаква да се постигнат следните резултати:

  1. Осигурени условия за провеждане на дистанционна форма на обучение на 26 деца и младежи, настанени в Центровете за настаняване от семеен тип в Община Кърджали, които през учебната 2020/2021 г. ще бъдат ученици от I до XII клас.
  2. Повишаване на мотивацията за включване в образователния процес на децата и младежите и подпомагане на тяхната самостоятелност.
  3. Успешно завършване на учебната година и преминаване в следваща форма на обучение.
  4. Подобряване на жизнената среда и социална инфраструктура за предоставяне на услуги в съответствие с изискванията на действащата нормативна уредба.
  5. По-активно социално включване на децата и младежите, които учат, което ще допринесе и за тяхната социализация;
  6. Ефективен и адекватен начин за удовлетворяване на различните потребности на най-нуждаещите се лица.

 

Проектът е финансиран от Фонд „Социална закрила“ по Целева програма за подпомагане образователния процес на децата и младежите, настанени в социални услуги, делегирани от държавата дейност, от резидентен тип и домове за деца, лишени от родителска грижа от I до XII клас.


 Прочитания: 1107 пъти


2018-2024 © Община Кърджали, Всички права запазени.Webdesign