Панорамен изглед на Кърджали


Начало Новини

Прессъобщение

 28 Септември 2020

Утре, 29.09.2020г., от 15:20 часа Общинско радио Кърджали ще излъчи в рубриката „Европа и ние” повторението на петото от новата  поредица предавания на теми, свързани с Кохезионната политика на Европейския съюз, Оперативните програми и възможностите за финансиране в България. 

В него експерт от Областния информационен център ще даде подробности за работата  на Центъра в условията на  епидемична обстановка, както и полезна информация за  отворената програма „Целеви прием за земеделски стопани в сектор животновъдство“, подмярка 4.1 „Инвестиции  в земеделските стопанства“ по Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 година.

       Поредицата от 12 предавания се подготвя от екипа на Областен информационен център – Кърджали и се реализират по проект ”Областен информационен център в град Кърджали – заедно с информираните граждани”, Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG05SFOP001-4.004-0008, който се финансира по Оперативна програма „Добро управление" 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

 

 

www.eufunds.bg

Тази публикация е създадена в рамките на проект Областен информационен център Кърджали – заедно с информираните граждани”, Договор за БФП № BG05SFOP001-4.004-0008, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро управление” 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Кърджали и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПДУ 2014-2020 г.”

 

 


 Прочитания: 903 пъти


2018-2023 © Община Кърджали, Всички права запазени.Webdesign