Панорамен изглед на Кърджали


Начало Новини

П О К А Н А № 1

 21 Януари 2021

П О К А Н А

№ 1

         На основание чл. 23, ал. 4 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,  във връзка с чл. 28а, ал. 1 от Закон за местното самоуправление и местната администрация и чл.54а, ал.1. от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет-Кърджали, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация,

С В И К В А М

            Заседание на Общински съвет - Кърджали от разстояние чрез виртуално участие /онлайн/ на 28.01.2021 год. /четвъртък/ от 10.00 часа при следния                                                                                                                                                                              Проект!

                                                  Д Н Е В Е Н    Р Е Д

1. Приемане на отчет за изпълнение на решенията на Общинския съвет за 2020 г.

2. Приемане  на годишната  програма  за  развитие  на  читалищната  дейност в Община Кърджали  през   2021  г.

3. Приемане на Анализ на потребностите от подкрепа на личностното развитие на децата и учениците на територията на Община Кърджали.

4. Приемане на Отчет за изпълнението на Общински план за младежта за 2020 година и приемане на Общински план за младежта за 2021 година.

5. Обсъждане и приемане на отчета за изпълнение на Програмата за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост на Община Кърджали за 2020 година.

6. Обсъждане и приемане на отчета за изпълнение на Програмата за управление и разпореждане със земи от общинския поземлен фонд на Община Кърджали за 2020 г.

7.  Приемане  на  отчет   за  дейността  на   Общински  съвет – Кърджали, мандат 2019 – 2023 г. за второто    полугодие на 2020 г.

8. Приемане на план-график за заседанията на Общински  съвет – Кърджали през 2021 год.

9. Предоставяне на земя от общинския поземлен фонд на Община Кърджали на наследниците на Б. М. с признато право на обезщетяване със земя в землище с. Солище, община Кърджали.

10. Обсъждане и приемане на разпределението на жилищния фонд за 2021 г.

11. Даване на съгласие за удължаване на срока на договор за наем на общински имот представляващ: Част от сграда на бивша Детска ясла №6 с идентификатор 40909.123.56.3 по Кадастрална карта на гр.Кърджали с обща площ 1300 кв.м., находяща се в гр.Кърджали, ул.”Синчец”.

12. Гласуване в извънредно общо събрание на акционерите на Многопрофилна болница за активно лечение “д-р Атанас Дафовски” АД гр. Кърджали от упълномощения от Общинския съвет представител на общинската част от капитала на дружеството.

13. Разрешения за изработване на Подробни устройствени планове, одобряване на задания за изработване на подробни устройствени планове за неурегулирани поземлени имоти на основание чл.124а, ал.1 и чл.124б, ал.1 във връзка с чл.125 от ЗУТ /Закон за устройство на територията/.

14. Разрешения за изработване на Подробни устройствени планове, одобряване на задания за изработване на подробни устройствени планове за неурегулирани поземлени имоти и Право за прокарване на Ел и ВиК трасета до поземлени имоти през имоти – публична общинска собственост, с начин на трайно ползване: за селскостопански, горски, ведомствен път на основание чл.124а, ал.1 и чл.124б, ал.1 във връзка с чл.125 от ЗУТ /Закон за устройство на територията/ и чл.21, ал.2 от ЗОЗЗ и чл. 30, ал.3 от ППЗОЗЗ.

15. Разрешение за изработване на проект за Подробен устройствен план – парцеларен план и право на прокарване на Ел. и ВиК отклонения преминаващи през имоти отредени за път на основание чл.124а, ал.1 във връзка с чл.110, ал.5 от ЗУТ /Закон за устройство на територията/ за захранване на новообразуван поземлен имот №145, кадастрален район 316 по плана на новообразуваните имоти в землището на гр. Кърджали, ЗЗП 29, общ.Кърджали, собственост на Н. К.

16. Разрешение за изменение на Общ устройствен план /ОУП/ и одобряване на задание за изменението в частта на УПИ III с идентификатор 40909.121.12 в кв.119а по плана на гр.Кърджали на основание чл.124, ал.1, чл.124б, ал.1 във връзка с чл.134, ал.1, т.1 от ЗУТ /Закон за устройство на територията/.

17. Разрешение за изменение на Общ устройствен план /ОУП/ и одобряване на задание за изменението в частта на УПИ I с идентификатори 40909.108.234 и 40909.108.61 в кв.53 по плана на гр.Кърджали на основание чл.124, ал.1, чл.124б, ал.1 във връзка с чл.134, ал.1, т.1 от ЗУТ /Закон за устройство на територията/.

18. Предложение за одобряване изменението на  Общ устройствен план на гр.Кърджали за поземлени имоти 40909.102.120 и 40909.102.121 част от УПИ ІІІ, кв.23 по плана на ”Стара градска част”.

19. Създаване на Обществен съвет по култура в Община Кърджали.

20. Създаване на социална услуга „Асистентска подкрепа” в Община Кърджали, като държавно делегирана дейност.

21. Създаване на Съвет по въпросите на социалните услуги в Община Кърджали.

22. Отпускане на парични помощи за лечение на тежко болни лица.

23. Отпускане на средства за финансово подпомагане на процедури и дейности, свързани с лечение на безплодие на семейства и лица, живеещи на семейни начала с репродуктивни проблеми на територията на община Кърджали.

24. ПИТАНИЯ.

                                                                           ПРЕДСЕДАТЕЛ НА

                                                                            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ –

                                                                            К Ъ Р Д Ж А Л И  …..……………………….

                                                                                                         /инж. ЮСЕИН АХМЕД /

 


 Прочитания: 1534 пъти


2018-2024 © Община Кърджали, Всички права запазени.Webdesign