Панорамен изглед на Кърджали


Начало Новини

П О К А Н А № 2

 18 Февруари 2021

П О К А Н А

№ 2

         На основание чл. 23, ал. 4 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,  във връзка с чл. 28а, ал. 1 от Закон за местното самоуправление и местната администрация и чл.54а, ал.1. от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет-Кърджали, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация,

                                                               С В И К В А М

            Заседание на Общински съвет - Кърджали от разстояние чрез виртуално участие /онлайн/ на 26.02.2021 год. /петък/ от 10.00 часа при следния                                                                                                                                                                                                                                                                                  

Проект!

                                               Д Н Е В Е Н    Р Е Д

 

 1. Отчет за дейността на Общински съвет по наркотични вещества -  Кърджали  през 2020 година и план за дейността на Съвета през 2021 година.
 2. Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Кърджали.
 3. Даване на съгласие за провеждане на обществено обсъждане на проекти, финансирани чрез поемането на краткосрочен и/или дългосрочен дълг от община Кърджали.
 4. Приемане  на отчет за изпълнението на плана за приватизация за 2020 г.
 5. Приемане на план за приватизация за 2021 г.
 6. Одобряване на годишен отчет за 2020 г. за изпълнението на включените проекти  в Плана за действие за общинските концесии за 2020 г. и на концесионните договори.
 7. Приемане на План за действие на общинските концесии  в Община Кърджали за 2021 – 2027 г.
 8. Приемане на Програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост на Община Кърджали за 2021 г.
 9. Приемане на списък на спортни обекти – общинска собственост за управление и разпореждане за 2021 г.
 10. Даване на съгласие за предоставяне под наем на обекти - публична общинска собственост.
 11. Отмяна на Решение №43 от 30.01.2020 г. на Общински съвет – Кърджали  и даване на съгласие за предоставяне  безвъзмездно за управление на  част от имот- общинска собственост, находящ се в сградата на  Професионална гимназия по селско и горско стопанство, на Минно-геоложки университет „Св.Иван Рилски” гр. София – Филиал Кърджали.
 12. Приемане на Програма за управление и разпореждане със земи от общинския поземлен фонд на Община Кърджали за 2021 г.
 13. Приемане на годишен план за паша и списък с имоти с начин на трайно ползване пасища, мери и ливади от общинския поземлен фонд на Община Кърджали за индивидуално ползване през стопанската 2021/2022 г.
 14. Обсъждане и приемане на уточнения план на Бюджета на община Кърджали за 2020 г.
 15. Обсъждане и приемане на Бюджета на община Кърджали за 2021 г.
 16. Подробен устройствен план-Специализирана план схема за обект: Външно кабелно захранване през поземлен имот 40909.116.181 на нова жилищна сграда в поземлен имот 40909.116.175 в кв.133, ж.к.” Възрожденци”, гр.Кърджали.
 17. Подробен устройствен план-Специализирана план схема за обект: Нов трафопост тип БКТП 20 / 0.4 kV в поземлен имот  40909.112.125, кабели средно напрежение / КСН / през поземлени имоти 40909.112.135, 40909.112.143 и 40909.112.122, кабели ниско напрежение / КНН / и два броя електромерни табла за външно електрозахранване на нова жилищна сграда в поземлен имот  40909.112.391 в кв.107, жк.” Възрожденци”, гр.Кърджали.
 18. Подробен устройствен план-Специализирана план схема за обект: Външно кабелно захранване през поземлени имоти 40909.113.1  и 40909.111.250 на нова жилищна сграда в поземлен имот 40909.111.401 в кв.168, ж.к.” Възрожденци”, гр.Кърджали.
 19.  Подробен устройствен план -Специализирана план схема за обект: Външно кабелно захранване през поземлени имоти 40909.112.322 и 40909.112.271 на нова жилищна сграда в поземлен имот 40909.112.270 в кв.120, ж.к.” Възрожденци”, гр.Кърджали.
 20. Разрешения за изработване на Подробни устройствени планове, одобряване на задания за изработване на подробни устройствени планове за неурегулирани поземлени имоти на основание чл.124а, ал.1 и чл.124б, ал.1 във връзка с чл.125 от ЗУТ /Закон за устройство на територията/.
 21. Разрешения за изработване на Подробни устройствени планове, одобряване на задания за изработване на подробни устройствени планове за неурегулирани поземлени имоти и Право за прокарване на Ел и ВиК трасета до поземлени имоти през имоти – публична общинска собственост, с начин на трайно ползване: за селскостопански, горски, ведомствен път на основание чл.124а, ал.1 и чл.124б, ал.1 във връзка с чл.125 от ЗУТ /Закон за устройство на територията/ и чл.21, ал.2 от ЗОЗЗ и чл. 30, ал.3 от ППЗОЗЗ.
 22. Разрешение за изработване на проект за Подробен устройствен план – парцеларен план  за обект: “Хранителен (довеждащ) водопровод и вътрешна водопроводна мрежа за с. Черна скала, община Кърджали, на основание чл.124а, ал.1 във връзка с чл.110, ал.5 от ЗУТ /Закон за устройство на територията/”.
 23. Отпускане на парични помощи за лечение на  тежко болни лица.
 24. ПИТАНИЯ.

                                                                  

                                                                       ПРЕДСЕДАТЕЛ НА

                                                                       ОБЩИНСКИ СЪВЕТ –

                                                                       К Ъ Р Д Ж А Л И  …..……………………….

                                                                                                     /инж. ЮСЕИН АХМЕД /


 Прочитания: 899 пъти


2018-2024 © Община Кърджали, Всички права запазени.Webdesign