Панорамен изглед на Кърджали


Начало Новини

Покана за определяне съставите на СИК

 19 Февруари 2021

ДО
МЕСТНИТЕ РЪКОВОДСТВА
НА ПОЛИТИЧЕСКИТЕ ПАРТИИ
И КОАЛИЦИИ, ПРЕДСТАВЕНИ
В 44-ТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ И
ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

На основание чл.91 от Изборния кодекс и Указ №9/14.01.2021 г. на Президента на Република България за насрочване на избори за Народно събрание на 04.04.2021 г. Ви каня на 22.02.2021 г. /понеделник./ от 10,00 ч. в зала 407 на общинска администрация – Кърджали на консултации за конституирането на секционни избирателни комисии в община Кърджали.

За участие в консултациите следва да носите:

  1. Писмено предложение за състав на СИК, което съдържа наименованието на партията или коалицията, която прави предложението, имената и ЕГН на предложените за членове на СИК лица, длъжността в комисията, за която се предлагат, образование, специалност и телефон за връзка с предложеното за член на СИК лице на хартиен и електронен носител, съгласно Приложение №1;
  2. Заверено от партията копие от удостоверение за актуално правно състояние на партията, издадено не по-рано от 14.01.2021 г. или копие от решението за образуване на коалицията за участие в изборите за 44-то Народно събрание, с които се удостоверяват имената на лицата, представляващи партията или коалицията;
  3. Пълномощно от лицата, представляващи партията или коалицията, когато в консултациите участват упълномощени лица;
  4. Списък на резервните членове, които да заместят предложените от партиите/коалициите лица за състави на СИК, в случай на прекратяване предсрочно на правомощията на член на СИК или неявяване в изборния ден на хартиен и електронен носител, съгласно Приложение №2.

 

КМЕТ НА ОБЩИНА

К Ъ Р Д Ж А Л И: …………П………..

                        /д-р инж. ХАСАН АЗИС/

ПРИЛОЖЕНИE:
Предложение № 1 и 2


 Прочитания: 1026 пъти


2018-2024 © Община Кърджали, Всички права запазени.Webdesign