Панорамен изглед на Кърджали


Начало Новини

П О К А Н А № 4

 19 Май 2021

П О К А Н А

№ 4

 

         На основание чл. 23, ал. 4 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,  във връзка с чл. 28а, ал. 1 от Закон за местното самоуправление и местната администрация и чл.54а, ал.1. от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет-Кърджали, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация,

                                                               

 

 

                                                                    С В И К В А М

 

            Заседание на Общински съвет - Кърджали от разстояние чрез виртуално участие /онлайн/ на 27.05.2021 год. /четвъртък/ от 10.00 часа при следния                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

Проект!

                                               

   

                                                     Д Н Е В Е Н    Р Е Д

 

 

 1. Предложение за избиране на временно изпълняващ длъжността кмет на кметство с. Охлювец, Община Кърджали.
 2. Преизчисляване  на  задължения за  такса  битови  отпадъци  за  2020г. и  2021г.
 3. Даване на съгласие за освобождаване от заплащане на наем за месец февруари на наематели на общински обекти и общински терени, във връзка с  удължаване срока на извънредната епидемична обстановка.
 4. Даване на съгласие за продажба на имоти – частна общинска собственост, включени в Програмата за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост за 2021 г., определяне на пазарните цени и начина на продажба на имотите.
 5. Даване на съгласие за предоставяне под наем без търг или конкурс на сдружение „Съюз на офицерите и сержантите от запаса и резерва” гр.София на общински имот представляващ – помещение/бивш гарнизонен стол/, находящо се на I-ви етаж в жил. бл.”Нов живот”, бул.”Тракия”, гр.Кърджали.
 6. Даване на съгласие за отдаване под наем без търг или конкурс на Помещение – Аптека, находяща се на I-ви етаж в Здравна служба кв.”Гледка” гр. Кърджали за осъществяване на първична извънболнична медицинска помощ.
 7. Даване на съгласие за удължаване срока на договор за наем на общински имот представляващ: Кабинет по дентална медицина, находящ се в сградата на Здравна служба с.Перперек, община Кърджали.
 8. Даване на съгласие за отдаване под наем без търг или конкурс на общински имот представляващ – помещения, находящи се в сградата на бивша Стоматологична поликлиника, бул.”Тракия” №13, гр.Кърджали за осъществяване на медицинска дейност.
 9. Допълнение на Програмата за управление и разпореждане със земи от общинския поземлен фонд на Община Кърджали за 2021 г.
 10. Даване на съгласие за продажба на Поземлен имот с идентификатор 38981.13.405, ноходящ се в землище с. Костино, община Кърджали – частна общинска собственост, определяне на пазарна цена и начин на продажба на имота.
 11. Приемане на годишните отчети за 2020 година на  Едноличните  търговски   дружества със 100 %  общинско участие в капитала.
 12. Гласуване в Общото събрание на акционерите на Многопрофилна болница за активно лечение “д-р Атанас Дафовски” АД гр. Кърджали от упълномощения от общинския съвет представител на общинската част от капитала на дружеството.
 13. Разрешение за изработване на проект за Подробен устройствен план – специализирана план схема и право на преминаване на електрозахранване за обект: “Външно кабелно електрозахранване  до поземлени имоти с идентификатори 40909.12.167, 40909.12.168 и  40909.12.169 преминаващо през  поземлени имоти - общинска собственост и отредени за път с идентификатори 40909.12.12 и 40909.126.52  по КККР на гр. Кърджали“ на основание чл.124а, ал.1 във връзка с чл.134, ал.2, т.8 от ЗУТ /Закон за устройство на територията/.
 14. Разрешения за изработване на Подробни устройствени планове, одобряване на задания за изработване на подробни устройствени планове за неурегулирани поземлени имоти на основание чл.124а, ал.1 и чл.124б, ал.1 във връзка с чл.125 от ЗУТ /Закон за устройство на територията/.
 15. Разрешения за изработване на Подробни устройствени планове, одобряване на задания за изработване на подробни устройствени планове за неурегулирани поземлени имоти и Право за прокарване на Ел и ВиК трасета до поземлени имоти през имоти – публична общинска собственост, с начин на трайно ползване: за селскостопански, горски, ведомствен път на основание чл.124а, ал.1 и чл.124б, ал.1 във връзка с чл.125 от ЗУТ /Закон за устройство на територията/ и чл.21, ал.2 от ЗОЗЗ и чл. 30, ал.3 от ППЗОЗЗ.
 16. Предложение за допълнение на Решение № 289 от Протокол № 15 от заседание на Общински съвет - Кърджали, проведено на 30.12.2020г.
 17. Предложение за допълнение на Решение № 44 от Протокол № 2 от заседание на Общински съвет - Кърджали, проведено на 26.02.2021г.
 18. Предложение за одобряване изменение на ОУП на гр. Кърджали в частта засягаща имоти с идентификатори 40909.127.2, 40909.127.3 и 40909.127.501 в кв. 63б по плана на кв. Гледка и имоти с идентификатори 40909.127.426 и 40909.127.449 в кв. 63в по плана на кв. Гледка, гр. Кърджали, общ.Кърджали.
 19. Разрешение за изработване на Подробен устройствен план – план за застрояване и одобряване на заданиe за изработване на подробен устройствен план на имот с идентификатор 49521.23.56 попадащ в землището на с.Мъдрец, общ.Кърджали на основание чл.124а, ал.1 и чл.124б, ал.1 от ЗУТ /Закон за устройство на територията/ във връзка с чл.2, ал.1, т.2 от Наредба №19 за строителство в земеделски земи без промяна на предназначението им.
 20. Предложение за изменение на ПУП-ПР на гр. Кърджали в частта  засягаща имот с идентификатор 40909.115.12, попадащ в кв. 20 по плана на жк „Възрожденци”, гр. Кърджали.
 21. Отпускане на парични помощи за лечение на тежко болни лица.
 22. Отпускане на средства за финансово подпомагане на процедури и дейности, свързани с лечение на безплодие на семейства и лица, живеещи на семейни начала с репродуктивни проблеми на територията на община Кърджали.

 

 

 

 

 

 

                                                                       ПРЕДСЕДАТЕЛ НА

                                                                        ОБЩИНСКИ СЪВЕТ –                                                    

                                                                       К Ъ Р Д Ж А Л И  …..……………………….

                                                                                                     /инж. ЮСЕИН АХМЕД /


 Прочитания: 803 пъти


2018-2024 © Община Кърджали, Всички права запазени.Webdesign