Панорамен изглед на Кърджали


Начало Новини

П О К А Н А № 6

 11 Август 2021

                                                                  П О К А Н А

                                                                                         № 6

            На основание чл. 23, ал. 4 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,  във връзка с чл. 28а, ал. 1 от Закон за местното самоуправление и местната администрация и чл.54а, ал.1. от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет-Кърджали, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация,                                                             

                                                                                   С В И К В А М

            Заседание на Общински съвет - Кърджали от разстояние чрез виртуално участие /онлайн/ на 19.08.2021 год. /четвъртък/ от 10.00 часа при следния                                                                                                                                                                                                         

Проект                   

 

                                                                               Д Н Е В Е Н    Р Е Д

  1. Предложение  за  План  за  подпомагане и координация  на  дейностите  за  ваксиниране срещу Covid-19  в община  Кърджали.

  2. Даване   на   съгласие  за  удължаване  срока   на  договор  за   наем  на  общински   имот представляващ: Лекарски кабинет в сградата на здравна служба с.Мост, за осъществяване на първична извънболнична медицинска помощ.

  3.  Разрешения за изработване на Подробни устройствени планове, одобряване на задания за изработване на подробни устройствени планове за неурегулирани поземлени имоти на основание чл.124а, ал.1 и чл.124б, ал.1 във връзка с чл.125 от ЗУТ /Закон за устройство на територията/.

  4. Разрешения за изработване на Подробни устройствени планове, одобряване на задания за изработване на подробни устройствени планове за неурегулирани поземлени имоти и Право за прокарване на Ел и ВиК трасета до поземлени имоти през имоти – публична общинска собственост, с начин на трайно ползване: за селскостопански, горски, ведомствен път на основание чл.124а, ал.1 и чл.124б, ал.1 във връзка с чл.125 от ЗУТ /Закон за устройство на територията/ и чл.21, ал.2 от ЗОЗЗ и чл. 30, ал.3 от ППЗОЗЗ.

  5. Одобряване изменението на  Общ устройствен план на гр.Кърджали в частта за УПИ  І-5665, УПИ ХІІІ-5665, УПИ ХІV-5665 и УПИ ХV-5665, кв.133 по плана на  ж.к. ”Възрожденци ”.

  6.  Разрешение за изработване на проект за Подробен устройствен план – парцеларен план на основание чл.124а, ал.1 във връзка с чл.110, ал.5 от ЗУТ /Закон за устройство на територията/ за изграждането на инфраструктурен обект: “Доизграждане и реконструкция на канализационна мрежа в агломерация Кърджали“ за подобект: „Реконструкция и доизграждане на канализационна мрежа в кв.Прилепци, агломерация Кърджали“.

  7.  Разрешение за изработване на проект за Подробен устройствен план – парцеларен план на основание чл.124а, ал.1 във връзка с чл.110, ал.5 от ЗУТ /Закон за устройство на територията/ за изграждането на инфраструктурен обект: “Доизграждане и реконструкция на канализационна мрежа в агломерация Кърджали“ за подобект: „Реконструкция и доизграждане на канализационна мрежа в с.Резбарци, агломерация Кърджали“.

  8. Разрешениe за изменение на Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване  (ПУП-ПРЗ) и одобряване на задание за изменение на ПУП-ПРЗ на УПИ I и УПИ II в кв. 2, УПИ I и УПИ II, УПИ III и УПИ IV в кв. 1, УПИ I, УПИ II и УПИ III  в кв. 3 по кадастралния и регулационен план на с. Петлино, съставляващи ПИ №125 по плана на село Петлино, Община Кърджали.

  9.  Отпускане на парични помощи за лечение на тежко болни лица.

  10. Отпускане на средства за финансово подпомагане на процедури и дейности, свързани с лечение на безплодие на семейства и лица, живеещи на семейни начала с репродуктивни проблеми на територията на Община Кърджали.

 

 

 

 

                                                                                   ПРЕДСЕДАТЕЛ НА

                                                                                    ОБЩИНСКИ СЪВЕТ –                                        

                                                                                   К Ъ Р Д Ж А Л И  …..……………………

                                                                                                            /инж. ЮСЕИН АХМЕД /


 Прочитания: 867 пъти


2018-2023 © Община Кърджали, Всички права запазени.Webdesign