Панорамен изглед на Кърджали


Начало Новини

Още две работни срещи във връзка изготвянето на аналитичната и стратегическата част на ПИРО-Кърджали се проведоха днес

 03 Септември 2021

Още две работни срещи във връзка изготвянето на аналитичната и стратегическата част на План за интегрирано развитие на Община Кърджали за периода 2021-2027 г. /ПИРО-Кърджали/, който е основна част от стратегическите документи и има за цел да определи средносрочните цели и приоритети за устойчиво развитие на общината в следващите седем години, се проведоха днес в залата на Бизнес инкубатора.

Първата от тях бе открита в 9,00 часа, тази сутрин, от  Надежда Цветкова – началник отдел „Стратегическо планиране и управление на проекти“ в общинска администрация Кърджали. В работата на форума се включи и екипът консултанти  от УНСС– проф. Н.Щерев, д-р  П. Биолчева, д-р И. Иванов.

В срещата  участваха представители на социални услуги, общински съветници, представители на областна управа, общинска администрация.

Те посочиха, че в последните години, в община Кърджали, се предоставят социални и здравни услуги, които обхващат около 90 % от различните типове такива включени в нормативната база. Те се реализират в подходяща база, а специалистите разполагат с подходящо оборудване за предоставянето на тези услуги. Като положителна тенденция бе посочено и че има приемственост на услугите за хората с увреждания от деца до въъзрастни. В хода на дискусията участниците посочиха и основни проблеми за двете сфери „Здравеопазване“ и „Социални дейности“. Сред тях: дефиците на специалисти в здравеопазването, липсата на квалифицирани кадри за предоставяне на социални услуги, незаети лекарски практики за лини лекари в малките населени места, затруднена профилактика и здравни грижи в малки населени места, както и проблеми психичното здраве на децата в областта няма  детски психиатър. Като проблем бе посочен и ниската информираност на населението по отношение на ваксинацията.

В резултат на проведената работна среща бяха обобщени и предложенията за ПИРО. Те са свързани с изграждането на Центрове за превенция на зависимости; за настаняване от семеен тип за възрастни с увреждания;  за кризисна интервенция;за жертви на домашно насилие, който да бъде областен и изграждане на приют за бездомни.

Втората от работните срещи днес бе с кметове на кметства и кметски наместници. Тя бе открита от кмета на община Кърджали д-р инж. Хасан Азис. В нея участва също екипът от косултанти от УНСС -София и председателят на работната група за ПИРО -Сабахатин Риза. Освен кметове и кметски наместници в срещата се включиха представители н социалните услуги от общината, общински съветници, представители на областна и общинска администрация.

В рамките на срещата бяха разисквани бе основни теми. Те бяха свързани с развитието на  населените места край язовирите – обособяване на зони за отдих, къмпинги, зони за риболов, за спортни дейности – водни спортове; създаване на пазари в опорните центрове на общината за местна земеделска продукция; дигитализация на административните услуги; възможности за използване на зеолита и лековитата вода  - Бели пласт и  определяне на зони за развитие на животновъдството извън населените места.

Участниците във форума споделиха и основните проблеми за малките населени места в общината. Част от тях свързани със състоянието на сградния фонд, на пътната  и ВиК мрежа и липсата на възможности за напояване на земеделски площи.

В резултат от срещата бяха обобщени и предложенията за ПИРО. Те са свързани с изграждането на пазари, обособяване на центрове за осигуряване на здравни и социални услуги в опорните центрове; внедряване на алтернативни култури в земеделието; оформяне на малки промишлени зони в опорните центрове  и развитие на алтернативни туристически маршрути – определяне на трасета за офроуд. Като предложение за ПИРО бе включена и работата за изграждането на околовръстния път на Кърджали.

Планът за интегрирано развитие на Община Кърджали за периода 2021-2027 г. (ПИРО-Кърджали), е основна част от стратегическите документи и има за цел да определи средносрочните цели и приоритети за устойчиво развитие на общината в следващите седем години. Резултатите от проведените работни срещи ще дадат възможност за формиране  на обективна оценка при изготвяне на „Анализ на икономическото, социалното и екологичното състояние, нуждите и потенциалите за развитие на Община Кърджали“, визията и приоритетите за развитие от ПИРО.

 

Още снимки
 Прочитания: 681 пъти


2018-2023 © Община Кърджали, Всички права запазени.Webdesign