Панорамен изглед на Кърджали


Начало Новини

П О К А Н А № 7

 09 Септември 2021

П О К А Н А

№ 7

          На основание чл. 23, ал. 4 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,  във връзка с чл. 28а, ал. 1 от Закон за местното самоуправление и местната администрация и чл.54а, ал.1. от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет-Кърджали, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация,                                                        

  С В И К В А М

            Заседание на Общински съвет - Кърджали от разстояние чрез виртуално участие /онлайн/ на 17.09.2021 год. /петък/ от 10.00 часа при следния                                                                                                                                                                                                          

Проект                        

                                                                           Д Н Е В Е Н    Р Е Д

1. Приемане на Наредба за провеждане на обществени консултации.

2. Даване на съгласие за продажба на имоти – частна общинска собственост, включени в Програмата за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост за  2021 г., определяне на пазарните цени и  начина на продажба на имотите.

3. Даване на съгласие за прекратяване на съсобственост между Община Кърджали и наследниците на Н. Х., чрез продажба на общински 368/818 идеални части от съсобствен УПИ   VІ-общ., кв.3 по ПУП на с. Иванци, община Кърджали, равняващи се на 368 кв.м, целият с площ 818 кв.м и определяне на пазарна цена на общинската част от имота.

4. Даване на съгласие за безвъзмездно прехвърляне в собственост на Българска Православна Църква - Българска Патриаршия, за нуждите на Пловдивска митрополия, чрез дарение на недвижим имот - частна общинска собственост, представляващ незастроен УПИ ХХII-514, кв.33 по ЗРП на кв."Веселчане", гр. Кърджали, отреден за обществено обслужване, съставляващ поземлен имот с идентификатор 40909.124.514 по Кадастралната карта на гр.Кърджали, кв. "Веселчане", ул."Осми март", с площ 1 546 /хиляда петстотин четиридесет и шест/ кв.м и начин на трайно ползване: за друг обществен обект, комплекс. 

 5. Даване на съгласие за продажба на застроен УПИ VІ-42, кв.12 по ПУП на с. Бленика, община Кърджали, с площ 496 кв.м, отреден за жилищно строителство,  на собственика на законно построената жилищна сграда – Н. Д. и определяне на  пазарна цена на имота.

 6. Даване на съгласие за продажба на застроен УПИ VІІ-22, кв. 7 по ПУП на с. Бленика, община Кърджали, на собственика на законно построена жилищна сграда – Р. А. и определяне на  пазарна цена на имота.

7..Даване на съгласие за продажба на втори етаж от бивша Детска ясла /бивш „Дом майка и дете”/, находящ се на ул.”Пирин” №5, гр.Кърджали, съставляващ самостоятелен обект в сграда с идентификатор 40909.118.22.1.2 със застроена площ 195,64 кв.м и предназначение: за Детско заведение по Кадастралната карта на гр.Кърджали,  чрез  изкупуването му от „Галенит”АД гр.Кърджали, собственик на поземлен имот с идентификатор 40909.118.22 по Кадастралната карта на гр.Кърджали и на приземен и първи етаж от сградата с идентификатор 40909.118.22.1.1 по Кадастралната карта на гр.Кърджали, и определяне на  пазарна цена на имота.

8. Даване на съгласие за предоставяне на имоти – общинска собственост безвъзмездноза управление на читалищата в Община Кърджали.

9. Допълнение на Програмата за управление и разпореждане със земи от общинския поземлен фонд на община Кърджали за 2021 г.

 10. Даване на съгласие за удължаване срока на договор за отдаване под наем на земеделски земи от общинския поземлен фонд на Община Кърджали, находящи се в землището на с. Рани лист, община Кърджали.

11. Даване на съгласие за право  на  преминаване  през  имоти – публична  общинска собственост, находящи се в землището на с. Крайно село, община Кърджали.

12. Утвърждаване и  дофинансиране на поднормативни и слети паралелки за учебната 2021/ 2022 година.

13. Завишаване броя на децата в групите в общинските детски градини на територията на община Кърджали за периода 2021 – 2022 г.

14. Разрешения за изработване на Подробни устройствени планове, одобряване на задания за изработване на подробни устройствени планове за неурегулирани поземлени имоти на основание чл.124а, ал.1 и чл.124б, ал.1 във връзка с чл.125 от ЗУТ /Закон за устройство на територията/.

15. Разрешения за изработване на Подробни устройствени планове, одобряване на задания за изработване на подробни устройствени планове за неурегулирани поземлени имоти и Право за прокарване на Ел и ВиК трасета до поземлени имоти през имоти – публична общинска собственост, с начин на трайно ползване: за селскостопански, горски, ведомствен път на основание чл.124а, ал.1 и чл.124б, ал.1 във връзка с чл.125 от ЗУТ /Закон за устройство на територията/ и чл.21, ал.2 от ЗОЗЗ и чл. 30, ал.3 от ППЗОЗЗ.

16. Предложение за изменение на Подробен устройствен план – План за застрояване (ПУП-ПЗ) и одобряване на задание за изменение на ПУП-ПЗ на УПИ VIII, кв.72 по плана на Стара градска част, гр. Кърджали.

17. Разрешение за изработване на проект за Подробен устройствен план – парцеларен план на основание чл.124а, ал.1 във връзка с чл.110, ал.5 от ЗУТ /Закон за устройство на територията/ за изграждането на инфраструктурен обект: “Доизграждане и реконструкция на канализационна мрежа в агломерация Кърджали“ за подобект: „Реконструкция и доизграждане на канализационна мрежа в кв. Гледка и кв. Горна Гледка, гр.Кърджали“.

18. Разрешение за изработване на проект за Подробен устройствен план – специализирана план схема на основание чл.124а, ал.1 във връзка с чл.110, ал.5 от ЗУТ /Закон за устройство на територията/ за изграждането на инфраструктурен обект: “Доизграждане и реконструкция на канализационна мрежа в агломерация Кърджали“ за подобект: „Реконструкция и доизграждане на канализационна мрежа в кв. Гледка, гр.Кърджали “.

19.  Предложение за одобряване на Изменение на подробен устройствен план – план за регулация (ПУП-ПР) на кв.63б и кв.63в по плана на кв. Гледка, гр. Кърджали във връзка с чл.14, ал.2, съгл. 15, ал.3 и ал.5 от ЗУТ.

20.  Разрешение за изработване на проект за Подробен устройствен план – специализирана план схема и право на преминаване на електрозахранване за обект: “Външно кабелно електрозахранване на „Бензиностанция, газстанция и сграда за обществено обслужване с бистро в ПИ 40909.13.174“ от ТП 62- блок 10 ж.к. „Веселчане“ до ново стандартизирано индиректно електромерно табло на имотна граница преминаващо през  поземлени имоти - общинска собственост и отредени за път с идентификатори 40909.123.160, 40909.123.180, 40909.123.219, 40909.123.175 и 40909.126.123 по КККР на гр. Кърджали“ на основание чл.124а, ал.1 във връзка с чл.134, ал.2, т.8 от ЗУТ /Закон за устройство на територията/.

21. Преизчисляване на задължения за данъци за 2020 г. – 2021 г.

22. Изпълнението на Бюджета на Община Кърджали и сметките  от отчетни групи ”СЕС” към 31.12. 2020 година.

23. Информация за текущото изпълнение на Бюджет 2021г. и сметките  от отчетни групи ”СЕС” към 30.06. 2021 година.

24. Актуализация на разчета за финансиране на капиталовите разходи за 2021 г.

25. Отпускане на парични помощи за лечение на тежко болни лица.

 

                                                                       ПРЕДСЕДАТЕЛ НА

                                                                        ОБЩИНСКИ СЪВЕТ –                                  

                                                                       К Ъ Р Д Ж А Л И  …..……………………….

                                                                                                      /инж. ЮСЕИН АХМЕД /


 Прочитания: 1023 пъти


2018-2023 © Община Кърджали, Всички права запазени.Webdesign