Панорамен изглед на Кърджали


Начало Новини

Проведе се обществено обсъждане на отчета за изпълнението на бюджета на Община Кърджали за 2020 г.

 15 Септември 2021

Общото изпълнение на бюджета на община Кърджали за 2020 година е в размер на 93,9 процента, което е близо до планираното, въпреки въздействието на извънредните обстоятелства, свързани с Ковид-19. Това каза  председателя на Общинския съвет  инж. Юсеин Ахмед, при представянето на доклада за изпълнението на Бюджета на Община Кърджали и средствата от Европейския съюз към 31.12.2020 година.

Общественото обсъждане  на документа се състоя снощи в залата на Бизнес инкубатора в Кърджали, а в него участваха  още заместник кмета на община Кърджали инж. Катя Митовска, общински съветници и експерти от общинската администрация.

         Началният план за Бюджет 2020 е в размер на 69 960 000 лева. Към 31 декември същата година са отразени актуализации за плюс 9 726 422 лева, с писма на Министерствата на финансите, касаещи транспортни дейности, функциите образование, здравеопазване, култура, спорт, социални дейности и др.  В резултат на тези корекции на бюджета, планът за бюджета е нараснал на 79 686 422 лева.

Структурата на Отчета на бюджета към 31 декември 2020г.  е в съотвествие с изискванията на Единната блюджетна класификация за същата година по приходните и разходните параграфи, дейности, групи и функции и е отделено за делегираните от държавата дейности и за местните дейности. Дърджавните приходи  са изпълнени на 96,5% спрямо плана, а местните приходи на 89,6%. Приходите  и доходите от собственост  са добре изпълнени за периода спрямо плана-105,2% или 1 151 912лв., а изпълнението на общинските такси е в размер на 5 562 470лв. или 73,7%.

От извършените  разходи към 31.12.2020г. най-голям дял заемат делигираните от държавата дейности, следвани от разходите за местните дейности.

В структурата на разходите по икономически елементи делът на трудовите възнаграждения и осигурителни вноски е 42 579 431 лв. или 57% спрямо общото изпълнение на бюджета, а разходите за материалната издръжка, платени данъци, такси и административни санкции представляват 22% от общите разходи.

Просрочените задължения към 31.12.2020 г. са в размер на 9 941 143лв., като от тях 9 645 958лв. са за местни дейности и 295 185 лв. са за държавни дейности. Всички просрочени задължения за капиталови разходи са при първостепенния разпоредител и възлизат на 2 117 300 лв. Към 31.12.2020г. община Кърджали има 3 кредита, два от които дългосрочни.Общият размер на кредитите е в размер на  1 887 766лв.

На база отчетените данни в годишния финансов отчет на общината към 31.12.2020 г., община Кърджали отпада от списъка на общините с финансови затруднения. Съгласно анализ на обобщени данни,  изготвен от МФ, община Кърджали отговаря на два от общо шест критерия за община с финансово затруднение.

Към същата дата общината е подобрила нарушените показатели спрямо предходни отчетни периоди и продължава да изпълнява мерките, заложени в приетия от Общински съвет Кърджали с Решение 156 от 30.06.2020 г. План за финансово оздравяване на община Кърджали за периода 2020-2022 г.

 

 

 


 Прочитания: 500 пъти


2018-2022 © Община Кърджали, Всички права запазени.Webdesign