Панорамен изглед на Кърджали


Начало Новини

ПОКАНА

 23 Септември 2021

ПОКАНА

Община Кърджали отправя покана към неправителствени организации при изявен интерес да участват като партньори в проектно предложение  «ШАНС – Интегриран подход за социално приобщаване», подготвяно от Община Кърджали по процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с интегрирано проектно предложение BG05M9OP001-2.056 „Социално-икономическа интеграция на уязвими групи. Интегрирани мерки за подобряване достъпа до образование“ – Компонент 2. Процедурата се финансира от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г. /ОП РЧР/  водеща програма и Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж”  2014-2020 г. /ОП НОИР/.

Концепцията на проекта "ШАНС – Интегриран подход за социално приобщаване " акцентира на прилагане на взаимодопълващи се дейности, насочени към интегрирано решение на съществуващите проблеми пред лицата и семействата от уязвимите групи, съчетани с отчитане на индивидуалните им нужди и потребности.

Общата цел на проекта е чрез въвеждането и прилагането на комплексни социални, здравни и образователни услуги, насочени към социално-икономическа интеграция на хора от уязвимите групи на територията на Община Кърджали да се повиши качеството на живот, да се осигурят възможности за социално включване на тези групи, като същевременно се създадат условия за намаляване на бедността.

Специфичните цели са насочени към осигуряване на обучение и заетост, както и подобряване на достъпа до социални и здравни услуги на представителите на уязвими групи. Също така с реализирането на проекта се цели създаване на условия за по-добра образователна интеграция на деца и ученици от етническите малцинства.

Целевите групи на проекта включват лицата и членовете на семейства им, които ще бъдат настанени в изградените социални жилища, както и такива в неравностойно положение. В проекта са включени дейности осигуряващи изпълнението на мерките от "социалния пакет" като част от услугата "Социални жилища", а именно - мотивационно и професионално обучение, осигуряване на заетост, повишаване на здравната култура и осигуряване на условия за подобряване на образователното ниво на техните деца.

Дейности, в които се планира участието на партньора са насочени към преодоляване на негативните стереотипи  в общността и включват  провеждане на проучване на обществените нагласи и медийна кампания, организиране и провеждане на кръгла маса и други.

 

Обявата и насоките за кандидатстване по процедурата могат да бъдат намерени на интернет страниците на ОП РЧР  https://esf.bg и ОП НОИР http://sf.mon.bg/ в раздела „Актуални процедури”, както и на интернет страницата  на Информационната система за управление и наблюдение на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове (ИСУН 2020) в раздела за електронно кандидатстване: https://eumis2020.government.bg

 

Всички неправителствени организации, които отговарят на критериите за допустимост на партньорите,  могат да подадат заявление за интерес за участие в проектното предложение на Община Кърджали за дейностите, които ще се финансират по ОП РЧР.

 

Заявлението за интерес, Условията за допустимост на партньорите и Методиката за подбор на партньорите може да намерите тук.

ВАЖНО!

Заявленията за интерес следва да се подават в Информационния център на Общинска администрация–Кърджали, бул. „България”№ 41, в срок до 11.10. 2021 г.

 

Кмет на

Община Кърджали

д-р инж. Хасан Азис

 

ПРИЛОЖЕНИЯ:
Заявление
Условия за допустимост на партньорите
Методика за подбор на партньори


 Прочитания: 1012 пъти


2018-2024 © Община Кърджали, Всички права запазени.Webdesign