Панорамен изглед на Кърджали


Начало Новини

ПОКАНА ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ

 08 Септември 2021

ПОКАНА ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ

 

На основание чл. 11, ал. 1 от Наредба за условията и реда за провеждане на обществено обсъждане на проекти, финансирани чрез поемане на дългосрочен и/или краткосрочен дълг от община Кърджали и спазване на условията на Закона за обществен дълг, Община Кърджали уведомява обществеността и заинтересованите физически и юридически лица, че организира обществено обсъждане на проект „Ремонт и рехабилитация на улици и тротоари в град Кърджали”, за който Община Кърджали има сключен Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP001-1.021-0003-С01, финансиран от Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г. и за чието финансиране Община Кърджали предстои да поеме краткосрочен  дълг, както и гаранциите към него. Общата стойност на безвъзмездна финансова помощ е 5 052 148,73 лв.

За осигуряването на финансов ресурс за изпълнението на този договор Община Кърджали може да кандидатства за банков кредит от ФЛАГ ЕАД –гр. София.

Дата на провеждане на общественото обсъждане – 16.09.2021 г.  /четвъртък/ от 17:00 часа.

Място на провеждане – зала на Бизнесинкубатор – Кърджали.

Място за свободен достъп до информация за проекта – отдел “Стратегическо планиране и управление на проекти”, сграда на Бизнесинкубатор, град Кърджали /двора на СОУ “Отец Паисий”/ до 16:30 часа  на  16.09.2021 г. /четвъртък/. Информация за проекта е публикувана и на страницата на Община Кърджали – www.kardjali.bg, раздел „Програми и проекти”, подраздел  ОП „Региони в растеж” 2014-2020 г.

За контакти по общественото обсъждане: гр. Кърджали, бул. “България” № 41, инж. Катя Митовска – Заместник Кмет  на Община Кърджали, тел. 0361/67305, email: ip_kj@mail.bg.

Писмени становища се приемат на адрес: гр. Кърджали, бул. “България” № 41,  Център за услуги и информация на граждани.

Писмените становища се приемат лично или по пощата до 16.30 часа на 16.09.2021 г./четвъртък/ и се завеждат във входяща книга по реда на постъпването им.

Предварително записване за изказвания по време на общественото обсъждане могат да се заявят лично или писмено на същия адрес до 16.30 часа на 16.09.2021 г. /четвъртък/.

Общественото обсъждане ще се ръководи от Докладчик, назначен със Заповед на Кмета на Община Кърджали – д-р инж. Хасан Азис.

                                                                                   

Кмет на община Кърджали:

                                                                                                                 /д-р инж. Хасан Азис/


 Прочитания: 42 пъти


2018-2022 © Община Кърджали, Всички права запазени.Webdesign