Панорамен изглед на Кърджали


Начало Новини

ПОКАНА за участие в анкетно проучване

 20 Декември 2021

Уважаеми граждани на община Кърджали,

Община Кърджали е бенефициент по проект "Актуализация на програмата за управление на качеството на атмосферния въздух на Община Кърджали по показател ФПЧ10 и ПАВ", Договор BG16M1OP002-5.005-0002-C01, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Околна среда" 2014-2020 г. съфинансирана от Европейския съюз чрез Кохезионния фонд по приоритетна ос 5 "Подобряване качеството на атмосферния въздух".

Във връзка с „Извършване на актуализация на Програмата за управление на качеството на атмосферния въздух в община Кърджали по показатели ФПЧ10 и ПАВ за периода 2021- 2025 г.“, с цел проучване на нагласите и очакванията на гражданите на общината във връзка с качеството на атмосферния въздух, както и с цел осигуряване на необходимата информация относно замърсяването на въздуха от сектор битово отопление и сектор транспорт, Ви молим да отделите от времето си, за да отговорите на поставените въпроси.

Анкетното проучване е анонимно и Вашите отговори ще бъдат използвани единствено за целите на изготвянето на "Актуализация на програмата за управление на качеството на атмосферния въздух на Община Кърджали по показател ФПЧ10 и ПАВ", като мненията на гражданите ще бъдат взети предвид при формулирането на мерки за подобряване на качеството на атмосферния въздух в краткосрочна, средносрочна и дългосрочна перспектива.

Анкетата ще бъде активна от 20.12.2021 г. до 10.01.2022 г.  включително и може да попълните за по- малко от 5 минути онлайн на следния адрес:  https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeSP6FqJByEZ-HSGynNA5lnVshBRVhi9qO4S_WpyWL3BZ3OaA/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0

Благодарим Ви за участието! Вашето мнение е важно за нас!


 Прочитания: 1056 пъти


2018-2024 © Община Кърджали, Всички права запазени.Webdesign