Панорамен изглед на Кърджали


Начало Новини

П О К А Н А № 2

 16 Февруари 2022

                                                                                П О К А Н А

                                                                                        № 2

          На основание чл. 23, ал. 4 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,  във връзка с чл. 28а, ал. 1 от Закон за местното самоуправление и местната администрация и чл.54а, ал.1. от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет-Кърджали, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация,                                                  

                                                                                 С В И К В А М

            Заседание на Общински съвет - Кърджали от разстояние чрез виртуално участие /онлайн/ на 24.02.2022 год. /четвъртък/ от 10.00 часа при следния                                                                                                                                 

Проект              

                                                                             Д Н Е В Е Н    Р Е Д

1.Обсъждане и приемане на Програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост на Община Кърджали за 2022 г.

2. Обсъждане и приемане на Програма за управление и разпореждане със земи от общинския поземлен фонд на Община Кърджали за 2022 г.

3. Обсъждане и приемане на отчет за изпълнението на плана за приватизация за 2021 г.

4. Обсъждане и приемане на план за приватизация за 2022 г.

5. Одобряване на годишен отчет за 2021 г. за изпълнението на включените проекти в Плана за действие за общинските концесии в Община Кърджали за 2021 – 2027 г. и на концесионните договори.

6. Даване на съгласие за предоставяне под наем на обекти - публична общинска собственост.

7. Даване на съгласие за отдаване под наем на помещения,  находящи се в сградата на бивша Стоматологична поликлиника, бул.”Тракия” №13, гр.Кърджали, за осъществяване на дентална медицинска дейност.

8. Изменение на т.2 и т.4 на Решение № 191 от Протокол № 8 от заседание на Общински съвет –Кърджали, проведено на 28.09.2017 г., касаещо приемане на Правилник за изменение  и допълнение на Правилника за устройство и дейността на Общинско предприятие „Паркинги и гаражи и зони за паркиране”.

9. Разрешения за изработване на Подробни устройствени планове, одобряване на задания за изработване на подробни устройствени планове за неурегулирани поземлени имоти на основание чл.124а, ал.1 и чл.124б, ал.1 във връзка с чл.125 от ЗУТ /Закон за устройство на територията/.

10. Одобряване на Изменение на  Общ устройствен план на гр.Кърджали  в частта на УПИ ІІ-5596  и УПИ ІІІ-5597, кв.108 по плана на жк.”Възрожденци”.

11. Разрешение за изработване на проект за Подробен устройствен план – парцеларен план и право на прокарване на Ел. и ВиК отклонения преминаващи през имоти отредени за път на основание чл.124а, ал.1 във връзка с чл.110, ал.5 от ЗУТ /Закон за устройство на територията/ за захранване на обект в неурегулиран  поземлен имот с идентификатор 58997.21.4 по КККР на с. Пъдарци, общ. Кърджали, собственост  на ,,Южноцентрално държавно предприятие“, гр. Смолян“- Териториално поделение „ Държавно ловно стопанство Женда“.

12. Разрешения за изработване на Подробни устройствени планове, одобряване на задания за изработване на подробни устройствени планове за неурегулирани поземлени имоти и Право за прокарване на Ел и ВиК трасета до поземлени имоти през имоти – публична общинска собственост, с начин на трайно ползване: за селскостопански, горски, ведомствен път на основание чл.124а, ал.1 и чл.124б, ал.1 във връзка с чл.125 от ЗУТ /Закон за устройство на територията/ и чл.21, ал.2 от ЗОЗЗ и чл. 30, ал.3 от ППЗОЗЗ.

13. Отпускане на парични помощи за лечение на тежко болни лица.

14. Отпускане на средства за финансово подпомагане на процедури и дейности, свързани с лечение на безплодие на семейства и лица, живеещи на семейни начала с репродуктивни проблеми на територията на Община Кърджали.

15. Питания.

 

                                                                       ПРЕДСЕДАТЕЛ НА

                                                                       ОБЩИНСКИ СЪВЕТ –                                  

                                                                       К Ъ Р Д Ж А Л И  …..……………………….

                                                                                                      /инж. ЮСЕИН АХМЕД /


 Прочитания: 1289 пъти


2018-2024 © Община Кърджали, Всички права запазени.Webdesign